نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

اماکن خصوصی مدیریت دسترسی به اماکن خصوصی

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت و دسترسی به اطلاعات اماکن خصوصی روستا، مدیریت و گزارش گیری کاربری ها و اماکن روستا و یا هر فرد برای تصمیم گیری ها و اطلاعات پروانه و یا تحویل گزارش به مراکز ذیربط

امکانات

ثبت اماکن هر مالک

ثبتت اطلاعات ملک

ثبت اطلاعات مساحت، تلفن، کد پستی، تاریخ ساخت

ثبت انواع 15 مدل کاربری

امکانات بخش اماکن خصوصی

ثبت امکانات ملک مانند آب – برق- گاز و...

ثبت سند دار بودن ملک

ثبت پروانه دار بودن ملک

ثبت اطلاعات مقدماتی پروانه ساخت ملک

ثبت پایان کار

ثبت کمسیون ماده 99

کاربرد ها

دسترسی به کلیه اطلاعات اماکن خصوصی

انواع گزارش گیری بر مبنای کاربری ، پروانه ، تاریخ احداث و ...

دسترسی به مالکین اماکن خصوصی

گزارش گیری اماکن خصوصی و تحویل گزارش به مراکز مربوطه مثل بنیاد مسکن و ...

در صورت دارابودن پروانه ساخت، اطلاعات پروانه ساخت نیز قابل دسترسی است

کاربرد آماری تعداد اماکن خصوصی و ..

اطلاعات ساخت بنا

پروانه دار بودن یا نبودن بنا

فعال و غیر فعال بودن بنا

دسترسی به اطلاعات کامل بنا فرضا دسترسی به تلفن ، کد پستی و ...

دسترسی به اطلاعات ساخت بنا

دسترسی به امکانات بنا