اهدافی که نرم افزار دهیاری ترز بعنوان #دستیار هوشمند دنبال میکند

مدیریت خانوار

مدیریت خانوار روستا

نامه ها

دبیرخانه: مدیریت نامه های ارسالی و دریافتی

پرونده الکترونیک

ایجاد سیستم بایگانی و پرونده برای هر یک از اهالی روستا

پیامک

سیستم اطلاع رسانی به اهالی روستا بدون محدودیت زمان و مکان

مصوبات شورا

سیستماتیک نمودن و مدیریت کامل مصوبات

عوارض

سیستم درآمدزایی، مدیریت و صدور هر نوع قبض عوارض

گزارش گیری

تولید انواع گزارشات توصیفی، آمری و نموداری به سازمانها

حواله

سیستم درآمدزایی حواله ای با امکان مدیریت موجودی انبار

اموال دهیاری

سامان دهی، مدیریت و بایگانی اموال دهیاری

ماشین آلات دهیاری

کاهش دغدغه مدیران برای حفظ نگهداری ماشین آلات

اطلاعات زمین

مدیریت اطلاعات ممیزی (نوع کاربری، سند و …)

اماکن عمومی

مدیریت دسترسی به اماکن عمومی

اماکن خصوصی

مدیریت دسترسی به اماکن خصوصی

خسارات

داشتن آمار خسارات، مدیریت بحران برای تخصیص منابع

پروانه کسب

مدیریت و سامندهی پروانه های کسب

پروانه ساختمان

مدیریت صدور پروانه تک برگ و دفترچه با امکان جستجو

گزارش عملکرد دهیار

مدیریت و بایگانی عملکرد دهیار و افزایش بهره وری

یادآور الکترونیک

ابزار مدیریت زمان و افزایش بازده

ادوات

مدیریت آماری و اطلاعات روستا

پروژه های عمرانی

سیستمی برای ثبت اطلاعات پروژه ها، پیمانکاران و هزینه ها