دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایاي دهیاران (اصلاحیه 1395)

۲۲ بهمن ۱۳۹۵
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایاي دهیاران (اصلاحیه 1395)

🔴ماده 10 – در اجراي مادة 6 آیین نامۀ استخدامی دهیاريهاي کشور، دهیاريها میتوانند متناسب با درآمد دهیاري، میزان کارایی و بهرهوري دهیار و اجراي عملیات عمرانی دهیاري وفق برنامه و بودجۀ مصوب دهیاري، از فوقالعادهاي تحت عنوان «فوقالعاده کارایی» در حدود اعتبارات بودجۀ عمرانی دهیاري پس از تصویب تفریغ بودجۀ دهیاري توسط شوراي اسلامی روستا، موافقت بخشدار مربوط و تأیید دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري ذيربط، به شرح ذیل برخوردار شوند:

✅ ارزیابی عملکرد دهیاريها:
چنانچه دهیاري بر اساس شاخصهاي مندرج در نظامنامه ارزیابی عملکرد دهیاريهـا (ابلاغـی از سـوي دفتـر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور) حایز امتیاز برتـر (جزء 10 %دهیاريهاي استان که حایز بالاترین امتیاز شدهاند) باشـد بـا اخـذ ت أییدیـ ۀ دفتـر امـور روسـتایی و شوراهاي استانداري ذيربط، دهیار مربوطه از فوقالعاده کارآیی، به میزان حداکثر 10 %حقوق مبناي ماهیانه که به صورت سالیانه محاسبه و در پایان سال مالی قابل پرداخت میباشد، برخوردار خواهد شد.

✅ پیشرفت عملیات عمرانی:
چنانچه عملیات عمرانی در طول یک سال و در دوره خدمت دهیار در این سمت، طبق برنامههاي مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد به میزان 5 در هزار بودجه عمرانی دهیاري، مشروط بر اینکه سـقف آن از 3 برابر حقوق مبنا و فوقالعاده شغل ماهیانه بیشتر نباشد، قابل پرداخت است.

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران

 

🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه1395)

🔴ماده 11- مرخصی استعلاجی دهیاران و دریافت غرامت ایام بیماري طبق ضوابط قانون تأمین اجتماعی قابل اعمال میباشد.

🔵 ماده 12- در اجراي مادة 9 آیین نامه استخدامی دهیاريهاي کشور دهیاران از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی میباشند.

🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه1395)

🔴ماده 13- در اجراي ماده 12 آیین نامۀ استخدامی دهیاريهاي کشور، مأموریت و مرخصی دهیاران با موافقت شوراي اسلامی روستا و اطلاع بخشدار مربوطه بوده و میزان فوقالعاده مأموریت با رعایت ماده 46 قانون کار و تبصره ي ذیل آن، در وجه دهیاران قابل پرداخت میباشد.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه1395)

🔴ماده 14- به دهیارانی که علاوه بر ساعات مقرر اداري انجام وظیفه نمایند، اضافه کاري حداکثر به میزان ساعات تعیین شده به شرح ذیل با تصویب شوراي اسلامی روستا و تأیید بخشدار مربوطه، در صورت تأمین اعتبار، با رعایت مقررات قانون کار پرداخت خواهد گردید.

درجه1و2 : 40 ساعت
درجه3و4 : 60 ساعت
درجه5و6 : 80 ساعت
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه1395)

🔴ماده 15- در اجراي مادة 7 آیین نامۀ استخدامی دهیاريهاي کشور، افرادي که از سایر دستگاهها به صورت مأمور به سمت دهیار منصوب میشوند، حقوق و مزایاي مأمور، بر اساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم در دستگاه ذيربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاري قابل پرداخت میباشد.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه1395)

🔴ماده 16- افرادي که به صورت پاره وقت در سمت دهیار انجام وظیفه می نمایند از حق الزحمه اي به میزان ساعات کارکرد (که نباید از 4 ساعت در طول شبانه روز تجاوز نماید) برخوردار خواهند شد. همچنین دهیاران پاره وقت متناسب با ساعات کار خود از مزایاي تعیین شده در این دستورالعمل و سایر مزایاي تعیین شده در قانون کار و تأمین اجتماعی برخوردار میباشند.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه1395)
🔴ماده 17- در مورد سایر موارد و مزایاي پیشبینی نشده در این دستورالعمل، قانون کار و تأمین اجتماعی ملاك عمل خواهد بود.

🔵 ماده 18- پرداخت هرگونه وجه دیگري غیر از موارد ذکر شده در قانون کار و این دستورالعمل به دهیار ممنوع خواهد بود.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه1395)

🔴طبق دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاریهای درجه 1 و2 با رعایت مقررات به شرح ذیل است..

🔸🔸🔸🔸🔸
🔶روستاهای بالای 1500 نفر(تمام وقت)

1⃣ حقوق مبناء : 8392382 ریال
2⃣ حقوق پایه : 310000 ریال
3⃣ مزایای سرپرستی : 812000 ریال
4⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -419000-لیسانس -839000-فوق لیسانس-1258000)
5⃣ عائله مندی : بازای هر فرد 10درصد حقوق مبناء
6⃣ بن مسکن : 400000 ریال
7⃣ بن کارگری : 1100000 ریال

🔸🔸🔸🔸🔸
🔷 روستاهای 1000 تا 1500 نفر :

1⃣ حقوق مبناء : 4196191 ریال
2⃣ حقوق پایه : 155000 ریال
3⃣ مزایای سرپرستی : 419191 ریال
4⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -290000-لیسانس -419619-فوق لیسانس-629429)
5⃣ عائله مندی : بازای هر فرد 10درصد حقوق مبناء
6⃣ بن مسکن : 100000 ریال
7⃣ بن کارگری : 550000 ریال

🔸🔸🔸🔸🔸
🔶 روستاهای 500 تا 1000 نفر

1⃣ حقوق مبناء : 3147143 ریال
2⃣ حقوق پایه : 116250 ریال
3⃣ مزایای سرپرستی : 314714 ریال
4⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -157357-لیسانس -314714-فوق لیسانس-472071)
5⃣ عائله مندی : بازای هر فرد 10درصد حقوق مبناء
6⃣ بن مسکن : 75000 ریال
7⃣ بن کارگری : 412500 ریال

🔸🔸🔸🔸🔸
🔷 روستاهای 200 تا 500 نفر

1⃣ حقوق مبناء : 2098095 ریال
2⃣ حقوق پایه : 77500 ریال
3⃣ مزایای سرپرستی : 209809 ریال
4⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -104905-لیسانس -209809-فوق لیسانس-314714)
5⃣ عائله مندی : بازای هر فرد 10درصد حقوق8 مبناء
6⃣ بن مسکن : 50000 ریال
7⃣ بن کارگری : 275000 ریال

 

 

 

  • ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011