مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی توسط دهیاری ها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

در هر مرحله اي از دريافت پروانه ساختمان كه هستيد راهنماي گام به گام براي دريافت پروانه ساختمان را مطالعه فرماييد.

شما با مطالعه اين راهنما از مراجعات غير ضروری اجتناب كرده، مطمئن ميشويد كه مراحل قبلي را به درستي پيموده ايد و در مورد مراحل بعدي آگاهي خواهيد يافت.

 

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده 1

تعـاريـف

1- واحد مسكوني

عبارت است از كليه ساختمان هائي كه براي سكونت ساخته شده و شامل اطاق ، آشپزخانه و سرويس هاي لازم باشد . ( بديهي است انجام پاره اي فعاليتهاي شخصي مندرج در قوانين نيز در آنها مجاز خواهد بود )

2 – واحد تجاري و خدماتي

عبارت است از ساختمان هائي كه به منظور استفاده كسب ، پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند.

تبصره : كليه مؤسساتي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند مشمول اين بند هستند .

3- واحد صنعتي

عبارت است از كليه ساختمان هائي كه به منظور استقرار واحدهاي صنعتي و يا ايجاد كارگاه هاي صنعتي و اداري با موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت صنايع و معادن و فلزات ايجاد شده باشند . مانند کارخانه ، مرغداري ، گاوداري

4- واحد فرهنگي و ورزشي ، آموزشي و بهداشتي

كليه ساختمان هاي آموزشي ، آموزش عالي ، بهداشتي و درماني ، ورزشي ، مراكز فرهنگي و هنري ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان بهزيستي ، هلال احمر و آسايشگاه سالمندان و….. را شامل مي شود .

تبصره :طبق قانون مصوب سال 86 ساختمان های آموزشی متعلق به آموزش وپرورش ومدارس دينی ازسال 86 ازپرداخت عوارض احداث و… معاف هستند.

5 ـ واحد اداري

عبارت است از كليه ساختمان هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ارگان هاي نظامي ، بديهي است ساير ساختمان هايي كه از شمول بندهاي 1، 2 ، 3 و 4 اين ماده خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري مي شوند .

ماده 2

مقررات عمومي عوارض

1 ) در مورد خانواده هاي معظم شهداء ، آزادگان و جانبازان عزيز و همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور با توجه به بودجه مصوب سالانه كل كشور اقدام خواهد شد

2) مساحت پارکينگ الزامي مطابق ضوابط طرح هادي در محاسبه عوارض زيربنا کسر خواهد شد .

3) قيمت ( ارزش ) منطقه اي روز عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارائي مي باشد و در اجراي ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1367 تعيين و ابلاغ مي گردد .

4) در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملكي داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر ( بر ملک اعم از بر دسترسي شامل در ورودي و پنجره مي باشد ) بعد از تعريض محاسبه خواهد شد .

5 ) مالكين کليه واحدهاي مسكوني كه داراي پروانه ساختماني معتبر ( از لحاظ مدت اعتبار ) مي باشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعويض و تغيير نقشه هاي ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود .

6 ) اخذ هر گونه وجهي در هر مرحله و تحت هر عنوان ( خودياري ، همياري و …) برخلاف مقررات مفاد اين تعرفه از متقاضيان صدور پروانه ساختماني مسكوني اعم از تك واحدي يا مجتمع ممنوع و غيرمجاز است .

7 ) چنانچه مالکين ساختمانهای موجودبخواهند نسبت به نوسازی اقدام نمايند به اندازه زيربنای موجودعوارض احداث ندارند برای اضافه بنای ناشی ازاين بنددرزمان نوسازی 50%عوارض مشمول ,تعلق می گيرد.

8) در ساختمان هاي مختلط مسكوني ، تجاري و انباري عوارض زيربناي مساحت مسكوني و تجاري و انباري وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد .

9 ) محاسبه عوارض پذيره و مسكوني براساس قيمت منطقه اي روز مي باشد كه عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارائي مي باشد .

10 ) احداث ساختمان براي مساجد ، امام زاده ها و تكايا و حسينيه ها به انضمام كتابخانه و يا موزه در محوطه آنها از نظر احداث ( بعد از تأييد شدن نقشه ها و صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض سطح روستا) عوارض ندارند چنانچه قسمت هايي از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خدماتي و … در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني دريافت نمايند به شرح ضوابط تعرفه ، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود

11 ) درصورتی که ساختمان مسکونی به صورت چندواحدی احداث شودمتوسط هرواحد که ازتقسیم سطح کل زیربنا برتعدادواحدمسکونی حاصل می شودملاک محاسبه هرمترمربع عوارض صدورپروانه ساختمانی قرارخواهدگرفت.

12 ) به منظور تشويق سازندگان پارکينگ هاي عمومي در کاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط عوارض ندارد.

13 ) به منظور تشويق احداث پاركينگ , هر گونه اعياني پيلوت و پاركينگ و همچنين قسمت هاي اشتراكي ساختمان هاي مسکوني در طبقه پيلوت و پاركينگ مانند روشنايي كمتر از 10 متر مربع، انباري و داكت عوارض احداث ندارد .

14) معلولان عزيز طبق تبصره 2 ماده 9 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ارديبهشت سال 1383 پروانه ساختماني تا 200 متر مربع مسکوني و تا 30 متر مربع تجاري در کاربري مربوطه براي يک بار به شرطي که در مالکيت معلول باشد هزينه هاي ( عوارض ) صدور پروانه ، آماده سازي زمين ندارد .

15) در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي هاي مرتبط ، ارزش منطقه اي عرض معبر بعد از عقب کشي املاک مبناي محاسبه عوارض خواهد بود .

16) مجوزتعمیرات ساختمان

درصورت نیازبه صدورمجوزتعمیرات ساختمانی درساختمان های احداثی قبل ازتاسیس دهیاری ، می توان به صورت یک برگی باذکرمشخصات عرصه واعیانی ، مجوزتعمیرات درساختمان های مجاز(موجود)فوق الذکر بنابه تقاضای مالک صادرنمود.درصدوراین نوع مجوزتعمیرات ساختمان هاعوارض سطح روستا وبهای خدمات سالهای قبل اخذخواهدشد.

ماده 3

نحوه صدور پروانه ساختمان

1- در پروانه هاي ساختماني كه از طرف دهياري صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروريست و نوع استفاده از آن درج گردد كه حداكثر اين مدت در ساختمان هاي معمولي نبايد از سه سال بيشتر باشد

2- اقدام به دريافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در دهياري شروع خواهد شد و دهياري در صورت مطابقت ضوابط بااستعلام ازبنيادمسكن انقلاب اسلامي , مجوز تهيه نقشه را كتبا“ ‌به متقاضي اعلام خواهد نمود.

3 – مالك موظف است طبق مجوز تهيه نقشه نسبت به تهيه و ارائه آن به دهياري در اسرع ‌وقت ‌اقدام ‌نمايد و عوارض ‌پروانه ‌ساختماني‌با ارزش‌معاملاتي‌زمان ‌صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد .

4- مالك مكلف است در زمان تعيين شده ساختمان را به اتمام برساند .

5 – مالك يك‌سال براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات ساختماني مهلت دارد . بديهي است پايان مهلت پروانه ساختمان هاي معمولي آخر سال سوم بعد از صدور پروانه ساختماني خواهد بود كه در پروانه ساختماني درج مي شود . ضمنا“ مالك مي تواند بعد از تأييد نقشه هاي ساختماني با دريافت مجوز نسبت به تجهيزكارگاه و آماده سازي زمين اقدام نمايد .

6 – تمديد پروانه ساختماني براي کليه ساختمان ها طبق تعرفه مربوطه خواهد بود .

7- مدت پروانه ساختمانی دوسال بوده وتمدیدآن برای دوباررایگان است که اعتبارهرتمدیدیک سال خواهدبود.درصورت عدم اتمام ساختمان دراین مدت ،معادل 25%عوارض صدورپروانه احداث زمان تمدیدپروانه (زمان مراجعه )، به عنوان عوارض هر تمدیدازسال پنجم اخذخواهدشد.

 

 

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده 4

موارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارض

1- سرويس بهداشتي در حياط به مقدار حداكثر 3 مترمربع

2- سايبان خودرو در حياط با مصالح غير بنايي

3- قفسه بندي ‌در داخل مغازه ‌با مصالح غيرثابت و غير بنايي ازجمله با نبشي و نئوپان و ورق

4- سايبان ‌روي درب‌منازل و درب ‌حياط ‌حداكثر با50 سانتيمتر پيش آمدگي در معابر

5- سايبان دركناره بام ها و بالاي پنجره ها حداكثر 25 سانتيمتر

6- نماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملك بدون تجديد بناي آنها به شرطي که در معابر با عرض بالاي 6 متري به معبر تجاوز نشده باشد و در معابر با عرض 6 متر و کمتر در صورت عدم لحاظ عقب نشيني در طرح هادي مشمول اين بند خواهد بود .

7- تعويض ‌سقف اعياني هاي‌‌مسكوني به شرط عدم افزايش ارتفاع در ساختمان قديمي و عدم افزايش دهنه و ‌با رعايت مسائل فني و ايمني در صورتي‌كه ‌احتمال‌خطر ريزش وجود داشته باشد .

8- تعميرات جزئي و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجره ها بدون تغيير در ابعاد آنها

9- تغيير در تقسيمات داخلي ساختمان

10- الحاق دو ياچند مغازه به همديگر

11- نصب پنجره به بالكن هاي سه طرف بسته

12- احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه

13- استفاده ادارات ، سازمان ها ، شركت ها و … از اعياني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد كودك ، كتابخانه ، واحد آموزش ، غذا خوري ، باشگاه ورزشي و …. فقط براي كاركنان خود

14- تبديل قسمتي از اعياني به پاركينگ و ايجاد پاركينگ در اعياني و نصب درب پاركينگ از ضلع مجاز ايجاد در مطابق طرح هادي .

15- استفاده از زير پله يا اطاقك بالاي پله به عنوان انباري

16- احداث ساختمان هاي موقت پروژه هاي عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اوليه و يا مدت اعتبار پروانه ساختماني قابل استفاده و قبول بوده و مالک يا پيمان کار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به بر چيدن تاسيسات فوق الذکر اقدام نمايد .

17- احداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه

18- اجراي عقب کشي در املاک

تبصره يك

چنانچه عليرغم مفاد پروانه ساختماني و يا مفاد گواهي معامله ملكي ، كاربري آن با نوع درخواست فعاليت مالك در آن ساختمان تطبيق نمايد موافقت با درخواست مالك در صورت استحكام بنا و ايمني و تأمين پاركينگ مورد نياز براي فعاليت جديد و فقدان مشكل بهداشتي و مزاحمت براي سايرين و دريافت عوارض استفاده جديد بلامانع است . در صورت مغايرت کاربري ملک , بايستي کاربري آن برابر ضوابط توسط کميته فني تغيير و بعدآ اقدام گردد.

تبصره دو

متقاضي بايد قبل از ارجاع پرونده به کميته فني تضمين کافي براي پرداخت هزينه مربوطه به دهياري ارائه نمايد

ماده 5

عوارض صدور پروانه ساختمان

الف ) صدور پروانه ساختماني تك واحدي

زيربناي هر واحد مسكوني

325000ريال

ب ) عوارض پذيره يك متر مربع از يك واحد تجاري ، اداري ، فرهنگي و….صنعتي با دهنه و ارتفاع مجاز

ماده 6

نحوه تمديد و تجديد پروانه ساختمان

مالك مكلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيري از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ايجاد مشکلات ترافيکي و اجتماعي و… حداكثر تا انتهاي مهلت پروانه ساختماني بوده ‌چنانچه در مهلت مقرر ساختمان‌احداث نشود پروانه ساختماني‌با رعايت موارد زير تمديد يا تجديد خواهد شد .

1- تمديد اول و دوم در سال هاي چهارم و پنجم عوارض ندارد در صورتي که بعد از انقضاي مهلت پروانه براي تمديدها مراجعه نمايد مابه التفاوت عوارض زيربنا و پذيره وصولي زمان صدور و زمان مراجعه دريافت خواهد شد .

2 – بدون نماكاري صدور پايانكار ممنوع است لذا متوجه ساختن مالك به اين موضوع در هنگام صدور پروانه ساختماني و اعلام كتبي به ايشان ضروريست .

3- در صورت وقوع عوامل غير مترقبه و خارج از اختيار مالك و يا صدور احكام قضايي كه موجب ركود عمليات ساختماني شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض ، نسبت به كسر مدت ركود عمليات ساختمان از مهلت پروانه و يا تمديد آن نسبت به بقيه مدت اقدام خواهد شد .

4 – تمديد پروانه ساختماني يك سال بوده ولي مشمول عوارض تمديداين تعرفه خواهد بود .

5- اخذ پايانکار در مهلت قانوني پروانه و تمديدهاي آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأييد شود رايگان خواهد بود .

ماده 7

تأخير در احداث ساختمان داراي پروانه احداث و يا تأخير در اخذ پايانکار ساختمان

كسانيكه با اخذ پروانه ساختماني نسبت به احداث ساختمان اقدام نموده ولي پس از گذشت مدت اعتبار پروانه ساختمان و مدت تمديدهاي قانوني نسبت به اخذ پايانكار اقدام ننموده اند به ازاء هر سال يك دهم (1/0) عوارض متعلقه در پروانه ساختماني از بابت ديركرد اخذ پايانكار پرداخت خواهد نمود.

تبصره :

تاريخ اعمال اين عوارض به پروانه هاي ساختماني صادر شده از تاريخ 1/1/87 ملاك عمل خواهد بود.


—————————————————————–

ماده 8

نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان و گواهي هاي معامله و هزينه حفاري و تغييرکاربری

الف ) پروانه ‌ساختماني ‌در شرايط ‌زير باطل ‌و عوارض ‌وصولي ‌بعد از كسركارمزد مطابق تعرفه به مؤدي مسترد خواهد شد :

1 – مالك تا زمان ‌تغييركاربري با تصويب طرح هادي نسبت به شروع عمليات ساختماني براي پروانه اقدام ننموده باشد . عيناً و بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

2 – پروانه ساختماني از طرف مراجع قضايي ابطال شده باشد . در صورتي که مالک مقصر نباشد بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد.

3 – چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختماني تا يک سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد .

4 – توقف احداث بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهري ( ناشي از زلزله ، طوفان ، آتش سوزي و ….) كه موجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود که با تأييد موضوع توسط مراجع ذي صلاح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتي مسترد مي شود .

5 – اشتباه واريزي اشخاص به حساب دهياري بدون كسر كارمزد

ب ) گواهي معامله و حفاري در صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاري و تأييد دفاتر اسناد رسمي و … دريافتي دهياري با کسر کار مزد به شرح زير مسترد خواهد شد .

٭ عوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختماني در صورتي که پروانه صادر شده باشد با كسر 10 % عوارض پرداختي و در صورت عدم صدور 5% به عنوان كارمزد , مسترد خواهد شد .

ماده 9

عوارض احداث ديوار

عوارض احداث ديوار برابر ضوابط و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقط در صورت تقاضاي احداث ديوار و فقط در کاربري هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي كه مالك صرفاً درخواست حصاركشي و يا همراه با آن احداث واحد كوچكي مثل خانه باغ را داشته باشند نيز اين عوارض دريافت خواهد شد

احداث ديوار در کاربري هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط براي بر مشرف به معبر و تا ارتفاع یک متر با مصالح بنايي و بقيه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعيت باغ و مزروعي زمين و اخذ استعلام از مراجعي ذيربط و با رعايت ضوابط طرح هادي مقدور خواهد بود .

تبصره :

مالکين املاکي که داوطلبانه نسبت به عقب کشي ديوار خود مطابق طرح هادي اقدام نمايند مشمول اين عوارض نبوده و دهياري مبلغي دريافت نخواهد کرد .

٭ عوارض هر متر مربع احداث ديوار (حداقل هر متر مربع 15000 ريال ) مي باشد .


———————————————-

ماده 10

عوارض ايجاد درب اضافي

در صورت تقاضاي مالک جهت ايجاد درب اضافي در ضلع ديگر ملک در شارع عام ( همان ضلع داراي معبر ) عوارض ايجاد درب به شرح زير محاسبه و دريافت خواهد شد . در ايجاد درب اضافي موضوع عدم ايجاد مشکلاتي مثل مزاحمت هاي ترافيکي و اشرافيت به واحدهاي همسايه و ارايه خدمات و … بايد توسط دهياري بررسي و تأييد شود تا مشکلاتي براي سايرين ايجاد نگردد .

تبصره : در صورت دريافت عوارض حق مشرفيت عوارض اين ماده دريافت نخواهد شد .

« نصف » عرض گذر ) +( طول ضلع ايجاد درب × (50% ارزش منطقه اي* 25% مساحت عرصه)

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده 11

عوارض مازاد بر تراكم پايه مسكوني و تجاري و مازاد سطح اشغال

1- مازاد بر تراكم پايه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراكمي و يا سطح اشغالي كه مازاد بر تراكم و سطح اشغال عرصه مندرج در طرح هادي ‌باشد.

٭ عوارض مازاد بر تراكم پايه و مازاد سطح اشغال معادل 50.000 ريال .

ماده 12

عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي

باتوجه به اینکه طبق بند”ب” ماده 53 آیین نامه مالی دهیاریها مصوب 19/5/1382 معابرومیادین وپل هاو…روستا جزءاموال عمومی دهیاری بوده وطبق بند23ماده 10و…اساسنامه ؛تشکیلات وسازمان دهیاریها فراهم کردن زمینه ایجادمعابرومیادین وپل هاو…ازوظایف دهیاری می باشدلذا دهیاری می تواند درمقابل پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی طبق ضوابط طرح هادی ؛ عوارضی تحت عنوان “عوارض پیش آمدگی ساختمان درمعابرعمومی “درموقع صدورپروانه مطابق تعرفه عوارض محاسبه ودریافت نماید.

تبصره : پيش آمدگي آخرين طبقه ساختمان كه به منظور استفاده سايبان احداث شود مشمول اين عوارض نخواهد بود .

٭ زير بناي مفيد معادل p5

٭ بالكن و تراس ( 3 طرف بسته ) روپوشيده معادل p3

٭ بالكن رو باز معادل p5/1 که با نرده احاطه شده باشد .

——————————————————————

ماده 13

نحوه بهره برداري از معبر

چنانچه مالكين ساختمان هاي احداثي بخواهند از معابر روستا براي دپوي مصالح استفاده نمايند و يا براي محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار و يا فنس و يا هرحائلي كه قسمتي از معابر را اشغال كنند با پرداخت عوارض ماهانه به شرح مندرج در ذيل اين ماده و با رعايت موارد زير مجوز صادر خواهد شد .

1- عرض ‌قابل بهره برداري از معابر روستا بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و طول معبر قابل استفاده حداكثر به اندازه بر ملك در نظرگرفته ‌خواهد شد .

2- اراضي‌كه‌پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداري از سوي دهياري تعيين خواهد شد .

٭ عوارض ماهانه بهره برداري از معبر معادل 10% ارزش منطقه اي مساحت قابل بهره‌برداري که در زمان مراجعه براي اخذ مجوز استفاده و يا با اعلام کتبي قبلي به هنگام مراجعه براي اخذ پايان کار محاسبه و دريافت خواهد شد .

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده 14

عوارض تفكيك ساختمان

تفكيك ساختمان (اعیانی)درصورت احداث ساختمان مطابق پروانه یاساختمانهای موجودوتقاضای مالک برای تفکیک قسمت احداثی (اعیانی) به تعدادی واحدمثل آپارتمان و… درمقابل صدورمجوزتفکیک اعیانی عوارضی به شرح زیر محاسبه ودریافت خواهدشد.

– تفکیک هرواحدمسکونی باهرمساحت زیربنا مبلغ 300000 ریال.

– تفکیک هرواحدتجاری باهرمساحت زیربنا مبلغ 500000 ریال.

– تفکیک سایرواحدها باهرمساحت زیربنا مبلغ 600000 ریال .

——————————————————————

ماده 15

عوارض تفکیک زمین

املاکي که در داخل محدوده قانوني با کاربري مسکوني يا تجاري واقع گرديده و توسط مالکين تفکيک غير مجاز انجام گرفته است , مقرر ميدارد در صورت تطبيق قطعه با ضوابط طرح هادي و رعايت معابر بهاي 10% ارزش روز قطعه در بافت جديد به عنوان سهم دهياري و خدمات عمومي از مالک اخذ گردد. ارزش روز مربوطه توسط هيئت ارزيابي دهياري تعيين خواهد شد .

————————————————————–

فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

ماده 16

عوارض كسري مساحت کمتر از حد نصاب تفكيك

اين عوارض به مقداركسري مساحت عرصه قطعات تفكيكي كمتر از حد نصاب تفكيك طرح هادي به شرح زير تعلق مي گيرد

٭ عوارض كسري مساحت مسکوني p5 و در تجاري p10 به مساحت كمتر از حد نصاب تفكيك تعلق مي گيرد .

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده 17

سهم دهياري از تفکيک اراضي و از بابت کاربري هاي عمومي

ا ) متقاضيان تفکيک کليه قطعات داخل محدوده روستا با کاربري مربوطه ( مجاز ) مانند مسکوني در صورت تأييد نقشه تفکيکي توسط دهياري علاوه بر پيش بيني کاربري هاي عمومي ( 15درصد براي قطعات يکپارچه ) از جمله فضاي سبز , معابرعمومي و واگذاري رايگان آنها به دهياري و پيش بيني ساير کاربري هاي عمومي مورد نياز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکيکي و … مطابق طرح تفصيلي يا هادي , مالک معادل 15% از خالص قطعات تفکيکي مسکوني و تجاري را رايگان به دهياري واگذار خواهد نمود و در صورت عدم امکان واگذاري قطعه يعني صرفاً زماني که سهم دهياري به شکل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت کارشناس رسمي يا هيأت ارزيابي و تصويب کميسيون معاملات دهياري ، بهاء آن به دهياري پرداخت خواهد شد .

2 ) در کاربري هاي غير مربوطه داخل محدوده روستا از جمله باغ , زراعي و کشاورزي ضمن طي مراحل قانوني تغيير يا تعيين کاربري مسکوني از طريق کميسيون مربوطه , بايد مالک 35% باغ ها و 40% زمين هاي زراعي و کشاورزي را به دهياري واگذار نمايد و دهياري نيز کاربري آن را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز و ساير کاربري هاي عمومي ( اراضي فاقد کاربري ) استفاده خواهد کرد .

بنابراين در صورت تغيير و يا تعيين کاربري و تقاضاي تفکيک ، از بابت سهم دهياري به عنوان سهم خدمات عمومي و تغيير و يا تعيين کاربري و تفکيک 35% باغ ها و 40% زمين هاي زراعي وکشاورزي به دهياري واگذار خواهد شد .

تبصره يك

در تغيير کاربري مسکوني به تجاري سهم دهياري 30% ارزش روز تعيين و اخذ خواهد شد.

ماده 18

سهم دهياري از ورود به محدوده روستا

املاک داراي ساختمان وارد شده به محدوده روستا

چنانچه ‌ملكي‌ به داخل محدود وارد شود و داراي اعياني غير مجاز باشد بعد از رسيدگي به تخلفات ساختماني ‌آن ‌از سوي‌كميسيون مقرر در ماده99 و در صورت ابقاء و يا بلامانع شناخته شدن اعياني آن , به شرح زير اقدام خواهد شد .

1– عرصه تا 1000 مترمربع 20% ارزش روز عرصه

2 – عرصه بيش از 1000 مترمربع 10% ارزش روز عرصه

——————————————————————

ماده 19

عوارض کسری پاركينگ وضوابط احداث

‌در صدور پروانه‌ساختماني کليه ساختمان ها , بايستي احداث ‌پاركينگ‌‌مطابق ضوابط طرح هادي پيش بيني گردد در مواردي که امکان احداث پارکينگ و يا استفاده از آن با توجه به شرايط زير امکان پذير نباشد وصول عوارض حذف پارکينگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکينگ هاي عمومي بلامانع مي باشد .

٭ مواردي که دهياری به صورت استثنايي مي تواند بدون تأمين پارکينگ پروانه صادر نمايد به شرح زير است

1 – ساختمان در محلي واقع شود که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد .

2 – ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد , وضع و فرم زمين احداث پاکينگ از نظر فني امکان و پيش بيني ورودي پارکينگ از ساير اضلاع ملک مقدور نباشد . .

تبصره يك

براي مغازه هاي قديمي و مجاز در صورت نوسازي واقع در هرمحل مثل معابر و تقاطع ها در حد ابعاد و تعداد موجود يا و بعد از رعايت تعريض طرح هادی و در صورت عدم امکان ايجاد ، عوارضي معادل p5 براي هر متر مربع به عنوان عوارض حذف پارکينگ تعيين مي شود مساحت پارکينگ براي محاسبه اين عوارض 25 مترمربع خواهد بود . در صورت افزايش زيربناي مغازه هاي فوق الذکر و رعايت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح هادی اين تبصره اعمال مي شود .

در ساختمان هاي ‌اداري ، خدماتي ، بهداشتي ، درماني ، صنعتي ‌، آموزشي ‌و…. ‌بايستي پاركينگ ‌مورد نياز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پيش بيني نمايند .

تبصره سه

در رابطه ‌با تعداد پاركنيگ و محل احداث آنها در مجتمع ها ي‌مسكوني ، تجاري‌طبق ضوابط طرح هادی عمل خواهد شد .

تبصره چهار

در صورت تبديل پارکينگ ساختمان هاي داراي پروانه به استفاده غير پارکينگ , موضوع بايد توسط کميسيون ماده 99 رسيدگي و با توجه به قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه ، رأي برگشت به حالت اوليه صادر گردد . در صورتي که بر خلاف آن توسط کميسيون ماده 99 ابقاء و عدم امکان ايجاد پارکينگ در قسمت ديگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط دهياری و در صورت صدور رأي تجديد نظر ( قطعي ) و تأييد رأي بدوي به شرح فوق ضمن اجراي رأي کميسيون و اخذ جرايم صادره آن ، عوارضي تحت عنوان حذف پارکينگ و تبديل استفاده پارکينگ با مبناي 5 برابر ارزش منطقه اي روز (p ) براي هر مترمربع هر واحد پارکينگ ( 25 مترمربع ) حذف يا تبديل تعيين مي شود اين عوارض مشمول ضريب عوارض ابقاي اعياني اين تعرفه نخواهد بود .

تبصره پنج

در صورت تأمين پارکينگ مورد نياز ، تبديل قسمت مازاد پيلوت براي استفاده انباري مسکوني بلامانع خواهد بود .

P 5 × ( 25 مترمربع ) مساحت پارکینگ

مراحل صدور پروانه ساختمان روستایی

ماده 20

عوارض حق مشرفيت

كليه ‌املاك‌واقع‌در معابر روستاكه ‌با خريد و يا با تملك‌به ‌مالكيت ‌دهياری ‌‌در مي‌آيند دهياری ‌حق‌تصرف‌و احداث ‌ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص‌را داشته و هيچ شهروندي ‌حق بهره برداري از آن‌بدون مجوزدهياری را ندارد .

بنابراين تا زماني‌كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از دهياری اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاك را هر چند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينكه حق ارتفاق داشته باشند كه مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود .

عليهذا مالكين‌كليه‌اراضي‌و املاكي‌كه ‌در اثر اجراي ‌طرح هاي ‌احداث ، تعريض‌و توسعه‌و اصلاح‌معابر و ميادين‌در برگذر احداثي ‌يا اصلاحي‌و يا تعريضي‌و يا در توسعه ‌واقع مي‌شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفيت , مي توانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند . و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان اجراي طرح ، نقل و انتقال , اصلاح سند ، پايان کار ساختمان يا تفکيک و … محاسبه و وصول خواهد شد .

عوارض حق مشرفيت : 15 % ارزش زمين بعدازاجرای طرح هادی × مساحت عرصه = عوارض حق مشرفيت

تبصره يك

براي املاکي که قسمتي از آنها در مسير تعريض قرار مي گيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق براي خريد يا بعد از اجراي طرح تعريض به هنگام مراجعه مالک بر مبناي ارزش منطقه اي روز ، محاسبه و اخذ يا تهاتري ( يعني ارزش واگذاري مالک و مطالبات دهياری به صورت ريز برآورد ريالي شده و تهاتر خواهد شد ) اقدام خواهد شد.

ماده 21

عوارض معامله ( نقل و انتقال )

1- املاك ، مستغلات ، مستحدثات : معادل نيم درصد مبلغ معامله که بصورت رسمي ( در دفاتر ) و غير رسمي ( بصورت قولنامه ) تعيين مي شود.

تبصره :

در صورتي كه گواهي معامله املاك و مستحدثات صادر ولي معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأييد دفاتر اسناد رسمي يا تغيير نام در گواهي معامله ،دهیاری با دريافت 10% عوارض معامله ، گواهي جديد صادر خواهد كرد.

ماده 22

عوارض فعاليت و حرفه

کلیه واحدهای صنفی 0کسبی ومشاغل خاص) درسطح روستا مکلفندعوارض سالیانه مکانی که درآن به کسب یاپیشه خاص می پردازندبرابرتعرفه مصوب به دهیاری پرداخت نمایند. نرخ عوارض فوق الذکر باتوجه به رونق اقتصادی روستا به شرح زیرتعیین می شود.

توضيح : حداقل عوارض سالانه فعاليت هر واحد صنفي مبلغ 200000 ريال و مشاورين املاک 1000000 ريال قصابي ها350000 ريال خواهد بود به اضافه 5 درصد موضوع بند ب ماده 25جهت کمک به توسعه فضاي سبز

تبصره :

با تصويب اين تعرفه ، فقط عوارض سالانه دريافت خواهد شد و عوارض افتتاحيه دريافت نخواهد شد.

فرم های 16 گانه پروانه ساختمان دهیاری ها

 • ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • |
 • ۳۴ دیدگاه
 • |

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

 1. صابر علی شرافتی شیرآباد گفت:

  سلام برادر. سوالی داشتم .اگر در طرح پیشنهادی طرح هادی روستایی نوع کاربری مشخص گرددمثلاً مسکونی در سر پل بزرگ رودخانه حفاظتی با استعلام ازبنیاد مسکن بر اساس نقشه طرح هادی حرایم جاده ترانزیتی و حریم راه فرعی مشخص گردد.وحرایم کمی و یا کیفی رودخانه حفاظتی لحاظ نشود.واز نظر بنیاد مسکن خارج از حریم بوده باشد ولی در استعلام نیاورد .صدور پروانه برای دهیار مشکل ساز میشود یا خیر.

  همانطوریکه استحضار دارید طرح هادی روستای در کمیسیون با صورت جلسه تنظیم میگردد و کلیه مدیران ارشد استانی حضور داشته و دارند. وبه امضای حاضرین در جلسه رسیده است. لطفا به ایمیل اینجانب پاسخ دهید.با تشکر 09211399230

  • مدیر کل گفت:

   اگر بنیاد مسکن جواب مثبت داده باشد واعلام کرده باشد صدورپروانه بلامانع است بازهم درصورت واقع شدن درحریم رودخانه فصلی استعلام اب منطقه ای را میخواهد ونمیتوان صرفا براساس نظر بنیاد پروانه صادر کرد چون مرجع صدور پروانه دهیاری است وباید جوابگو باشد

 2. محمد گفت:

  آیا ساخت مسجد نیاز به پروانه ساخت دارد

  • مدیر کل گفت:

   بله
   چون باید با نظارت بنیاد مسکن و کارشناس های عمران بنیاد مسکن ساخته بشه که مشکلی واسه مقاومت سازی نداشته باشه
   فقط فرم الف ب رو باید مالکینی که زمین واگذار کردن تکمیل کنند
   مکانهای عمومی باید نقشه های اجرایی وساز ه ای را به تایید سازمان نظام مهندسی برسانند
   که شامل حال همه کاربری ها میشه هم اداری هم مذهبی و مسکونی و…
   چون هراتفاقی نظیر زلزله وغیره افتاد مرجع صدور پروانه باید جوابگو باشد

 3. ماه چهره گفت:

  می‌خواستم بپرسم چرا فقط می‌توانیم ۷۰درصداز زمینمونو خونه درست کنیم ؟ما که حیاط نمی خوایم باید چیکار کنیم؟؟؟

  • مدیر کل گفت:

   با سلام طبق قانون نظام مهندسی و ضوابط شهرسازی ۶۰ درصد از زمین را میتوان ساخت و ما بقی حیاط و در صورت تخلف کمیسیون ماده۹۹
   اگر زمین کمتر از حد نصاب باشد ونتواند اضافه کند باشرایط خاص میتواند.
   ۶۰درصد برای مسکونی باید احداث بشود ودرصورتی که برای مجاورین از نظر نورگیری مشکل ایجاد نکند با رعایت پخ ۷۰درصد بلامانع است ولی اگه تجاری باش صددرصد میتونه ساخت کند
   ضوابط ومقررات ملی ساختمان است جدیدا اعلام شد که از ۴۰درصد حیاط هم باید ۲۰درصد فضای سبز ریشه دار ایجاد شود

  • مدیر کل گفت:

   با سلام
   طبق قانون نظام مهندسی و ضوابط شهرسازی ۶۰ درصد از زمین را میتوان ساخت و ما بقی حیاط و در صورت تخلف کمیسیون ماده۹۹
   اگر زمین کمتر از حد نصاب باشد ونتواند اضافه کند باشرایط خاص میتواند.
   ۶۰درصد برای مسکونی باید احداث بشود ودرصورتی که برای مجاورین از نظر نورگیری مشکل ایجاد نکند با رعایت پخ ۷۰درصد بلامانع است ولی اگه تجاری باش صددرصد میتونه ساخت کند
   ضوابط ومقررات ملی ساختمان است جدیدا اعلام شد که از ۴۰درصد حیاط هم باید ۲۰درصد فضای سبز ریشه دار ایجاد شود

 4. مجید گفت:

  باسلام میخواستم بپرسم زمینی که در داخل بافت مسکونی روستا قرارداره .بخواهم دیوارش کنم مجوز از دهیاری میخاد؟

  • علي رستمي گفت:

   با سلام وعرض ادب.
   احتراما” باستحضار ميرساند سال پيش با پيشنهاد عمو اينجانب كه ساكن يكي از روستاهاي خوزستان مي باشد و هديه قسمتي از محدوده منزل مسكوني اش تصميم به ساخت يك واحد مسكن روستايي داشتم از آنجاييكه مساحت زمين اهدايي ناچيز بود تصميم گرفتم با كمك دهياري و بنياد مسكن قسمتي از زمين باير اطراف را كه جز طرح هادي روستا بوده وحريم روستا مي باشد به آن اضافه كنم اما متاسفانه يكي از اهالي روستا كه زمين هاي كشاورزي اطراف روستا را مالك مي باشد ادعا نموده كه اين زمين متعلق به انهاست در صورتي كه كارشناسان (سه نفر) راي به لم يزرع بودن و حريم روستا بودن اين قطعه زمين داده اند و دادگاه تجديد نظر استان خوزستان نيز صدور حكم فرمودند كه زمين در اختيار دهداري است پس از مراجعات مكرر به دهياري دهيار محترم ابراز داشتند كه شاكي تهديد نموده از صدور سند اجتناب نموده واز طرفي درخواست عدم صدور سند نموده كه اين درخواست نيز از طرف دادگاه محترم رد شده است لطفا بفرماييد چگونه بايستي دهيار محترم را قانع به صدور سند كنم. سپاسگزارم.

 5. حامد گفت:

  با سلام و خسته نباشید به خدمت عالی از احزار شما سوالی در رابطه با ساختن طبقه اول با پروانه ای جدید به نام شخص جدید در بالای طبقه همکف؟ صورتی که در طبقه همکف دارای پروانه ساخت هست ایا امکان گرفتن پروانه ساخت جدید برای آن هست یا نه ؟
  ممنون و مشترک میشم از پاسخ گرامی شما دریمیل ذکر شده من با تشکر فراوان.www. Hamad. bagam 7@. Gmail. com

 6. فریبا گفت:

  با سلام من زمینی در منطقه روستایی در شمال کشور دارم که به گفته دهیار بیست متر با بافت روستایی فاصله دارد طبق طرح هادی مجوز ساخت به من داده نشده این در حالیست که سایر پلاک های این شهرک ساخته شده و سه پلاک مجوز دریافت نکرده لطفا راهنمایی کنید.

 7. نرگس گفت:

  با سلام پدرم بهم یه قطعه زمین داده که توش خونه بسازم تو بافت هست تو طرح هادی هم هست نخواستم وام روستایی بگیریم به دهیاری اطلاع دادم شروع به ساخت کردم حتی برای نظام مهندسی پول واریز کردم از بنیاد هم اومدن ولی با این حال ۹ میلیون جریمم کردن.‌ میخوام بدونم چرا ؟ منکه تخلفی نداشتم ..

 8. ناشناس گفت:

  باسلام وتشکر من قصداحداث ساختمانی درسه طبقه به این شرح دارم :زیرزمین ،همکف واول که زیرزمین وهمکف و صدمترازطبقه اول را تجاری وصدوپنجاه متر ازطبقه اول رامسکونی درخواست کردم بنیادمسکن دراستعلام جواب داده سطح اشغال ۶۰درصدودوطبقه آیازیرزمین هم طبقه حساب میشودونیازبه توضیح دراستعلام دارد ممنون میشوم اگه پاسخ دهید

 9. ناشناس گفت:

  سلام، حداقل ميزان مساحت واحد های مسکونی در مجتمع ها چقدر میباشد،؟ آیا میتوان مساحت پارکینگ و انباری جزء مساحت کل حداقل بنا باشد؟ و در چه صورت امکان بیشرین ارتفاع وجود دارد؟ و در صورت ساختن 4 الی 8 طبقه روی پیلوت در حالت کلی چکار باید کرد؟

 10. بهزاد آقاجانزاده گفت:

  باسلام به زمین 155 متری پروانه ساخت داده میشود؟باتشکر

 11. علی گفت:

  سلام در مورد مشرفیت ساختمانی که در جنوب زمین اینجانب بنا شده مالک علیرغم اینکه 1.5متر از دیوار جنوبی بنده ساختمان ساخته ایا میتواند پنجره رو به باز کند و اگر اری ایا نباید ارتفاع پنجره از کف تمام شده اطاقها 1.75باشد. ناظر دهیاری کردیچال کلاردشت الان فرمودند نیازی به رعایت 1.75متر از کف نیست ممنون

 12. علی اکبر گفت:

  درود، در روستا تا چند طبقه مجوز میدن آیا همسایه میتونه مانع بشه؟

 13. علی کرمی گفت:

  یکی از اقوام زمینی به مساحت 344 متر در یک روستا در گیلان خریده ابتدا کاربری مسکونی نبوده و پیش پرداختی داده تا کاربری مسکونی بگیرد و فروشنده پس از پیگیری نامه ای از بنیاد مسکن شهر مربوطه گرفته که تغییر کاربری را صادر کرده و مهر و امضا هم دارد و نوشته 2 طبقه می تواند بسازد آیا این نامه قطعی است و با آن می تواند پروانه ساخت بگیرد و بقیه پول زمین را کامل بدهد یا از جای دیگر هم باید تاییدیه بگیرد لطفا راهنمایی فرمایید چطور مطمئن شود. با تشکر

 14. ایمان گفت:

  سلام. کاربری سرویس آپارتمان یعمی چی؟؟؟

  من یه مجتمعی رو میخوام بخرم.توی پایان کارش نوشته کاربری سرویس آپارتمان

 15. حمید گفت:

  سلام زمینی دارم ۱۰۰ متر است به من پروانه ساخت نمیدن چکار کنم آیا قانونی هست که من بتونم زمینمو بسازم

 16. S.h گفت:

  با عرض سلام خسته نباشید زمینی ۱۰۰متری دارم در روستا نامه از دهیاری به بنیاد مسکن زده شد بابت اینکه وضعیت زمین چگونه هست و جواب نامه در مورد زمین کاربری مسکونی دارد ولی دفتر فنی دهیاری اجازه ساخت نمیدهد بدلیل اینکه متراژ زمین کم هست آیا تبصره دارید که بتوانم از کانال دیگر کارم را پیش ببرم آیا زمینهای قدیم تقسیم شده شامل این بازدارندگی هم میباشد یک راهکار عنوان کنید

 17. خشایار سلگی گفت:

  با سلام و احترام، به استحضار می رساند که اینجانب قصد خرید ملکی به مساحت حدود 1000 متر را دارم که در آن یک بنای بسیار قدیمی به مساحت حدود 120 متر قرار دارد. قسمتی از بنای حدود 100 ساله خراب شده ولی دیگر بخشهای آن به صورت انبار و یک اتاق نشیمن در حال استفاده است. ملکهای شمالی و جنوبی این ملک
  در حریم طرح هادی روستا قرار دارند ولی ملک یاد شده که کنار جاده اصلی و حاشیه بافت قدیم روستا نیز قرار دارد در حریم قرار داده نشده است. اگر محبت کرده و اعلام فرمایید آیا امکان گرفتن جواز ساخت در چنین ملکی و قرار گرفتن آن در طرح هادی روستا وجو دارد یا خیر بسیار سپاسگزار خواهم شد.

 18. محمد یکتا گفت:

  با سلام،
  زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر در خارج از بافت روستا در مجاورت روستا و یک شهرک به صورت باغ با تعدادی درخت پرتقال . زمینهای اطراف این ملک همه ساخته ویا نیمه کاره است. دارای سند معمولی قولنامه ای ونقشه utm.
  قصد ساخت یک سویت ۹۰ متری یا خانه باغ را دارم . آیا برای اجرا نیازی به مجوز هست و از چه ارگانی . از دهیار که درخواست مجوز کردم گفتند که احتیاجی نیست همه بدون مجوز میسازند و همینطور هم هست. آیا بعد از ساخت و یا در حین ساخت بدون مجوز سازمانی یا ارگانی با شکایت محلی دستور توقف یا تخریب صادر خواهد کرد؟ این ملک در حوزه بخشداری چالوس واقع شده.
  لطفا از از اشخاصی که در این مورد می‌توانند مرا راهنمایی کنند با moyekta2500@gmail.com تماس حاصل فرمایند. زحمات شما را جبران خواهم کرد. با تشکر

 19. اصغر گفت:

  سلام این استناد به کدام قانون هستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 20. محمد گفت:

  با سلام
  بنده قصد خرید یک قطعه زمین در منطقه لاهیجان استان گیلان دارم، که زمین در منطقه روستایی واقع شده و زمین چای کاری بوده که دارای طرح هادی است، از افراد اونجا پرسیدم در مورد گرفتن جواز ساخت و سند گفتن که حدود 10میلیون تومان هزینه داره و امکان پذیر، لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعاتی داره راهنمایی کنه ممنون میشم.

 21. علی.ن گفت:

  باغچه ۸۰۰متری دارم که۱۴۰متربنای قدیمی ۳۰ساله دارم واقع درروستا که درطرح هادی قرارگرفته.قصدداشتم بفروشم میگویند ازبخشداری پایان کار بگیر.حدودا هزینه پایان کار چقدر میشه ایا به دهیاری هم وجهی باید پرداخت شود.باتشکر ازحمات استادان.

 22. مونا گفت:

  با سلا م خسته نباشد من زمینی را در منطقه بندر انزلی خریدم وکالتی اما این آقا پروانه ساخت گرفته به من نمیده
  خواستم بپرسم من میتونم پروانه ساخت را خودم اقدام کنم و بگیرم مننون

 23. ناشناس گفت:

  سلام وقت بخیر یک پروانه چند روز طول می کشه تا صادر بشه من حدود یک ماه است تکمیل پرونده نمودم اما خبری نیست

 24. یکی گفت:

  با سلام وتبریک عید
  من یک مغازه سال هفتادوپنج شروع بساخت کردم و سال هفتادوهفت تمام کردم حالا برای گرفتن امتیاز آب برق نیاز ب مجوز از بخشداری شهرستان رودان استان هرمزگان دارم همه مراحل اخذ پروانه ساخت وکلیه پرداخت ها انجام شده
  الان چند ماهه می رم بخشداری شهرستان رودان استان هرمزگان یا بخشدار نیست یا میگه عکس هوایی بیار
  حالا عکس هوایی فقط سال هفتادوچهار دارند ودیگر ندارند تا سال ۸۶ولی بخشداری میگه باید عکس قبل از سال۸۱بیاری گفتم کسی عکس رودان قبل از سال ۸۱نداره توی خونه شاید بدرد بخشداری بخوره کار ماهم راه بیوفته

 25. مولانا گفت:

  رودان اصلن قانون نداره من به عنوان یک شهروند میگم مسئولین رودان حتی دیپلم هم فکرکنم ندارن

 26. مهدی گفت:

  سلام وقت بخیر
  زمینی به مساحت 700 متر دارم که چند سال پیش بصورت قولنامه ای خریداری کردم و مهر دهیاری روی قولنامه هست
  میخواستم برای جواز ساخت اقدام کنم که گفتن دهیار در طرح هادی زمین رو ورزشی اعلام کرده و نمیتونم جواز ساخت بگیرم
  خواستم بپرسم چطور این مشکل رو حل کنم
  و سوالم اینه که وقتی دهیار به عنوان زمین مسکونی پای قولنامه مهر زده چطور تونسته همین زمین رو به عنوان زمین ورزشی توو طرح هادی اعلام کنه ؟؟

 27. F.majidifar گفت:

  باسلام،لطفا مستند قانونی که اجازه صدور پروانه را به دهیاری داده است،اعلام نمایید.

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011