شیوه محاسبه عوارض محلی

۲۰ شهریور ۱۳۹۶
شیوه محاسبه عوارض محلی

دستورالعمل تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه دهیاری ها مصوب 82/5/19 هیئت وزیران دستورالعمل محاسبه عوارض محلی عمومی به شرح زیر ابلاغ می گردد.

 

ماده 1 – عوارض سطح روستا: بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده روستا عوارض به ماخذ حداکثر یک درصد ارزش معاملاتی مورد عمل دارایــی موضوع ماده 64 قانون مالیـات هـای مسـتقیم برقـرار مـی شـود کـه توسـط دهیـاری محـل محاسـبه و وصول می گردد.

شــیوه محاســبه: قطعــه زمینــی واقــع در محــدوده روســتا بــه مســاحت (عرصــه و اعیــان) 500 مترمربع با قیمت منطقـه ای هـر متـر مربـع 10000 ریـال عـوارض سـالیانه سـطح روسـتا آن بـه شـرح ذیل محاسبه می گردد.

ﯾﮏ درﺻﺪ * ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای * ﻣﺴﺎﺣﺖ =عوارض سزح روستا

متر مربع 500 = مساحت  ریال 10000=قیمت منطقه ای

ریال 500000 = 1% * 10000 * 500

%1=عوارض سطح روستا (ضریب منطقه ای)

 

 

شیوه محاسبه عوارض سطح روستا

شیوه محاسبه عوارض سطح روستا

 

ماده 2 – عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان ): عوارض بر معملات غیر منقول با ماخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود.

شیوه محاسبه : زمین واقع در روستا به 1000000000ریال به فروش رسیده است.

عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می گردد:

ریال 50000 = 5% * 1000000000

دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از نقل و انتقال املاک روستایی را ممنوع کرد

ماده 3 – عوارض کسب و پیشه : کلیه واحد های کسبی و مشاغل خاص در سطح روستا مکلفند عوارض سالیانه مکانی که در آن به کسب یا پیشه می پردازند برابر تعرفه مصوب به دهیاری پرداخت نمایند . نرخ عوارض فوق الذکر با توجه به رونق اقتصادی روستا توسط مراجع ذیصلاح قانونی تعیین خواهد گردید.

 

 

ماده 4 – حق افتتاح کسب و پیشه: مجه مذکور برای یک بار جهت افتتاح کسب و پیشه و شروع فعالیت صنفی از متقاضی علاوه بر عوارض سالیانه صنف مربوطه ، توسط دهیاری از مودی (متقاضی کسب) اخذ می گردد و میزان آن حد اکثر 3 برابر عوارض سالیانه صنف مربوطه خواهد بود.

شیوه محاسبه : عوارض کسب و پیشه متقاضی  خواروبار فروشی که برای اولین بار می خواهد فعالیت صنفی خود را شروع نماید به شرح ذیل است :

ریال 20000 = عوارض سالیانه خواروبار فروشی

حق افتتاح (ریال) 60000 = 20000 * 3

عوارض شروع فعالیت صنفی (ریالی) 80000 = 20000 + 60000

 

 

 

ماده 5 – عوارض پذیره : حـداکثر عـوارض پـذیره یـک متـر مربـع از یـک واحـد تجـاری،اداری، صــنعتی کــه توســط دهیــاری محاســبه و از متقاضــیان احــداث بنــاء در محــدوده و در حــریم روستا وصول می گردد، به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف طبقات تجاری اداری و عمومی صنعتی و کشاورزی ملاحضات
1 همکف 3p 2p 1p p قیمت منطقه ای ملاک عمل دارایی تعیین می گردد
2 زیر زمین 2p 1/5p 0/5p
3 اول 1/25p 1p 0.35p
4 دوم به بالا 1p 1p

شیوه محاسـبه: عـوارض پـذیره یـک واحـد تجـاری در دو طبقـه (همکـف و اول) بـه متـراژ هـر طبقه 100 مترمربع و قیمت منطقه ای (P (5000 ریال حداکثر به شرح زیر خواهد بود:

عوارض پذیره طبقه همکف (ریال) 1500000=100*5000*1003*3P

عوارض پذیره طبقه اول (ریال) 625000 = 100*5000*1001/25*1/25P

کل عوارض پذیره (ریال) 2125000 = 625000 + 1500000

 

مـاده 6 -عـوارض صـدور پروانـه سـاختمان مسـکونی : عـوارض صـدور پروانـه سـاختمان مسـکونی بـه شـرح ذیـل محاسـبه و توسـط دهیـاری از متقاضـیان احـداث بنـا در محـدوده و حـریم روستا وصول می گردد.

متر مربع اعیانی مجاز = درصد تراکم بنا (سطح اشتغال) * مساحت زمین
مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی = قیمت منطقه ای * اعیانی مجاز

شیوه محاسـبه: زمـین بـه مسـاحت 400 مترمربـع و ضـابطه احـداث بنـا در منطقـه مـورد نظـر 60 درصد مساحت زمین باشد، عـوارض پروانـه سـاخت زمـین مـوردنظر بـه شـرح زیـر محاسـبه مـی گردد (قیمت منطقه ای هر متر مربع 5000 ریال)

اعیانی مجاز (متر مربع) 240 = %60 *400
مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی (ریال) 1200000 = 5000 * 240

 

ماده 7 -حق تفکیک : حق تفکیک برای:
الف – زمینهای با کاربری مسکونی حداقل 10 %قیمت منطقه ای
ب – زمینهای با کاربری تجاری، صنعتی 100 %قیمت منطقه ای
محاسبه و از متقاضیان در محدوده و حریم هر روستا توسط دهیاری وصول می گردد.

شیوه محاسبه : زمینی بـه مسـاحت 1000 متـر مربـع بـا کـاربری مسـکونی بـا قیمـت منطقـه ای هر متر مربع 5000 ریـال بـه دو قطعـه 500 متـری تفکیـک گردیـده اسـت. عـوارض حـق تفکیـک آن به شرح زیر محاسبه می گردد:

عوارض حق تفکیک (ریال) 500000 = %10 *5000 * 1000

 

 

مـاده 8 -ضـمانت اجرایـی : وضـع و و صـول عـوارض مـذکور پـس از پیشـنهاد دهیـاری و تصویب شـورای اسـلامی روسـتا و تاییـد شـورای اسـلامی بخـش و اظهـار نظـر اسـتاندار بـا رعایـت تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض لازم الاجرا خواهد بود.

 

مــاده 9 -شــیوه مصــرف : عوایــد حاصــل از وصــول عــوارض محلــی بــرای تــامین تمــام یابخشـی از هزینـه هـای اداری، خـدماتی و عمرانـی واقـع در محـدوده همـان روسـتا قابـل مصـرف می باشد.

 

 

 

نمونه قبوض عوارض صادر شده توسط نرم افزار جامع مدیریت دهیاری ترز

 

 

 

 

  • ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • دیدگاه
  • |
  1. رضا گفت:

    زمین با مساحت ۲۰۵ متر مربع واقع در روستاست …و چون زیر ۲۵۰ متر هست مجوز ساخت نمیدن …ایا میتوان با پرداخت خلافی یا عوارض مجوز ساخت گرفت …تکلیف این زمین چیست ؟

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011