آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط بخش

۲۱ شهریور ۱۳۹۶
شورای اسلامی

آیــین نامــه اجرایــی نحــوه وضــع و وصــول عــوارض توســط شــوراهای اســلامی شــهر، بخش و شـهرک موضـوع قـانون تشـکیلات، وظـایف و انتخابـات شـوراهای اسـلامی کشـور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – مصوب ۷/۷/۱۳۷۸

ماده ۱ : شـوراهای اسـلامی شـهر، بخـش و شـهرک مـی تواننـد بـرای تـامین بخشـی از هزینـه هـای شـهر، بخـش و یـا شـهرک مربـوط اعـم از هزینـه هـای خـدماتی ادرای و عمرانـی بـا رعایـت ضوابط و ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند.

مــاده ۲ – وضــوع عــوارض توســط شــوراهای اســلامی شــهر، شــهرک و بخــش در حــدود درامدها، عرضه کالا و خدمات و سـایر موضـوع هـایی اسـت کـه مربـوط بـه شـهر، شـهرک یـا بخـش ذیربط می باشد.

مـاده ۳ – عـوارض موضـوع ایـن آیـین نامـه از امـاکن، واحـدهای صـنفی تولیـدی، خـدماتی، صــنعتی وهــر گونــه منبــع درآمــدی دیگــر قابــل وصــول اســت محــل اســتقرار آن در مــورد شــهرها محدوده قانی شـهر موضـوع تبصـره ۱ مـاده ۴ قـانون تعـاریف و ضـوابط تقسـیمات کشـوری مصـوب ۱۳۶۲ و در مــورد بخــش و روســتا، محــدوده موضــوع مــواد ۶ و ۱۳ قــانون تعــاریف و ضــوابط تقســیمات کشــوری مصــوب ۱۳۶۲ کــه بــه تصــویب هیــات وزیــران رســیده یــا برســد و در مــورد شهرکها محـدوده ای کـه بـه تصـویب کمیسـیون مـاده ۱۳ آیـین نامـه مربـوط بـه اسـتفاده از اراضـی و احداث بنـا و تاسیسـات در خـارج ازمحـدوده قـانونی و حـریم شـهرها مصـوب ۱۳۵۵ رسـیده اسـت، باشد.

تبصــره ۱ : در صــورتی کــه محــدوده شــهر و روســتا تعیــین نشــده باشــد، در مــورد شــهرها محـدوده ای کـه در طـرح جـامع موضـوع بنـد ۳ مـاده ۲ قـانون تاسـیس شـورای عـالی شهرسـازی و معمـاری ایـران مصـوب ۱۳۵۱ و در مـورد روسـتاها محـدوده ای کـه در طـرح هـای موضـوع مـاده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶ تعیین شده است، ملاک خواهند بود.

تبصره ۲ : مراجـع تصـمیم گیـر در مـورد محـدوده شـهر، مجـاز نمـی باشـند محـدوده هـایی را کـه توسـط سـایر مراجـع قـانونی بـرای ایجـاد شـهرک یـا مراکـز جمعیتـی دیگـر خـارج از شـهر هـا تعیین شده یا می شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده، به حدود شهر ملحق نمایند.

ماده ۴ – وصول عوارضی کـه طبـق ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسـلامی شـهر، بخـش و یا شهرک وضع مـی شـود و در مـورد عـوارض شـهر بـر عهـده شـهرداری در مـورد روسـتا بـر عهـده دهیـار و دهیـاری و در مـورد شـهرکها بـر عهـده مسـولان اجرایـی شـهرک مربـوط خواهـد بـود کـه مطابق مقررات مربوط به ضمانتهای اجرایی ان اقدام می نمایند.

مرجع وصول مکلف به دادن رسید رسمی به مودی است:
مـاده ۵ – نحـوه وصـول عوارضـی کـه بـه موجـب ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسـلامی شهر، بخش و یا شهرک وضع می شوند، توسط همان شوراها تعیین می گردد.

تبصـره : وزارت کشـور بـه اسـتناد مـاده ۹۴ قـانون تشـکیلات، وظـایف و انتخابـات شـورهای اسلامی کشـور و انتخـاب شـهرداران مصـوب ۱۳۷۵ و بـه منظـور تـامین همـاهنگی در شـیوه محاسـبه عـوارض در شـوراهای بخـش و شـهرک و همچنـین ایجـاد یکنـواختی در نظـام عـوارض در سراسـر کشور، آیین نامه های لازم را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می نمایند.
در خصــوص شــوراهای اســلامی شــهر دســتورالعمل موضــوع مــاده ۳۰ آیــین نامــه مــالی شهرداری ها مراعات می گردد.

ماده ۶ –عوارضی که به موجـب ایـن آیـین نامـه توسـط شـوراهای اسـلامی شـهر، بخـش و یـا شهرک وضع می شـوند، حسـب مـورد بـرای تـامین هزینـه هـای همـان شـهر روسـتا و یـا شـهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد.

ماده ۷ –شوراهای اسلامی شـهر، بخـش و شـهرک مـی تواننـد بـرای تـامین تمـام یـا بخشـی از هزینـه هـای طـرح هـای خـاص خـدماتی یـا عمرانـی، عـوارض خاصـی بـرای مـدت و مـورد معـین وضع نمایند. عوارضی کـه از ایـن طریـق وصـول مـی گـردد صـرفا در همـان مـدت و مـورد تعیـین شـده در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف می باشد.

مــاده ۸ –مرجــع رســیدگی بــه شــکایت در مــورد میــزان، نحــوه محاســبه و وصــول و ســایر موضوع های مربوط به عوارضی که توسـط شـوراها بـا رعایـت ایـن آیـین نـا مـه وضـع مـی شـوند و یـا عـوراض محلـی کـه قـبلا توسـط مراجـع ذی صـلاح وضـع شـده و موضـوع تبصـره مـاده ۲ ایـن آیین نامه نمی باشند. در مـورد عـوارض شـهر بـه ترتیبـی اسـت کـه در مـاده ۷۷ قـانون شـهرداری هـا مقـرر شـده اسـت و در خصـوص عـوارض موضـوع ایـن آیـین نامـه کـه توسـط شـوراهای اسـلامی بخــش و شــهرک وضــع شــده اســت بــه عهــده هیــاتی مرکــب از دادگســتری و شــوراهای اســلامی بخش و شهرک می باشد.

ماده ۹ –شورها مـی تواننـد در هنگـام وضـوع عـوارض جدیـد یـا در زمـان مقتضـی نسـبت بـه موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغـو عوراضـی کـه تصـویب نمـوده انـد بـا توجـه بـه سیاسـت هـای مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند.

ماده ۱۰ –به موجب رای ۳۶۱ -۹/۹/۱۳۸۲ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

مــاده ۱۱ –عوارضــی کــه تــاکنون توســط مراجــع ذی صــلاح وضــع شــده و دارای شــرایط مـذکور در تبصـره مـاده ۲ آیـین نامـه اسـت، بـه شـرح منـدرج در فهرسـت پیوسـت ایـن آیـین نامـه کماکـان توسـط مراجعـی کـه در مصـوبات مربـوط بـه وضـع عـوارض و اصـلاحات آن تعیـین شـده است وصول می شـود و بـه ترتیـب مقـرر در همـان مصـوبات بـه مصـرف خواهنـد رسـید. صـادرات غیرنفتــی در ســال ۱۳۷۸ مطــابق تبصــره ۵ قــانون بودجــه ســال ۱۳۷۸ از پرداخــت هرگونــه عــوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف است.

تبصره: به موجب رای ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

مــاده ۱۲ – تبصــره: بــه موجــب رای ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ دیــوان عــدالت اداری ابطــال شــده است.

مــاده ۱۳ – تبصــره: بــه موجــب رای ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ دیــوان عــدالت اداری ابطــال شــده است.

ماده ۱۴ – شوراها موظفنـد بـه هنگـام تصـمیم گیـری راجـع بـه عـوارض عـلاوه بـر توجـه بـه سیاسـتهای کلـی کـه در برنامـه هـای پنجسـاله و قـوانین بودجـه سـالیانه اعـلام مـی شـود سیاسـتهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.
الــف – نیــل بــه ســمت خودکفــایی شــهرداری، دهیــاری و شــهرک مربــوط از طریــق وضــع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز،
ب – رعایت تناسب میـزان عـوارض بـا ارایـه خـدمات عمـومی و عمرانـی بـه اقشـار و بخـش های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی.
پ – جهت جلوگیری به سـوی وضـع عوارضـهایی کـه بـه صـورت غیـر مسـتقیم وصـول مـی شوند.
ت – تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهلی.
ث – توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل
ج – هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض

ح – وضـع عـوارض متناسـب بـا ارزش افـزوده زمـین ناشـی از تصـمیمات مراجـع قـانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی.
د – توجــه داشــتن بــه رشــد تولیــد و گســترش واحــدهای تولیــدی در منطقــه بــه هنگــام عوارض بر تولید.
ذ – محاســبه و وصــول عــوارض در مــورد واحــدهای تولیــدی براســاس فــروش واقعــی در دوره مورد نظر
ر – خودداری از وضع عوارض برکالاهای صادراتی.
ز – توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن.
ژ – رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخیف معافیت و نظایر آن
س – اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض
ش – وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل ۳ قانون اساسی

تبصره : به موجب رای ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده ۱۵ – نسـبت عـوارض شـهر روسـتا و شـهرک بـا درآمـدها و عرضـه کالاهـا و خـدمات و سایر موضوعات حداکثر بر اساس نرخـی اسـت کـه بـه تصـویب هیـات وزیـران مـی رسـد. مـادم کـه این نسبت در هر سال مور نیاز اتخاد تصمیم نمایند.

ماده ۱۶ – وزارت کشـور مکلـف اسـت بـا همکـاری سـازمان هـا و مراکـز ذی ربـط آموزشـهای لازم را جهت توجیه این آیین نامه و سـایر آیـین نامـه هـای مربـوط بـه اعضـای شـوراها ارایـه نمایـد. وزارت کشور مسئول نظارت بر حسـن اجـرا و رعایـت ایـن آیـین نامـه در مـورد مصـوبات بـه وضـع عوارض توسط شوراها درسراسر کشور است.

 

 

 

  • ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن پشتیبانی: 539 92 322 011      تلفن پشتیبانی: 84 900 322 011
تلفن واحد فروش: 857 99 322 011      همراه : 2208 666 0911

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 134 90 322 011      تلفن: 174 90 322 011

سوالی دارید؟

در تلگرام پاسخگوی شما هستیم
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار