اصول نامه نگاری و نحوه انجام مکاتبات اداری دهیاری

۸ آبان ۱۳۹۶
اصول نامه نگاری و نحوه انجام مکاتبات اداری دهیاری

شیوه نامه نحوه انجام مکاتبات دهیاريها

در راستاي ساماندهی و نظام بخشی به مکاتبات دهیاري ها (در چارچوب شرح وظـایف منـدرج در ضـوابط و مقررات مربوط) با دستگاه ها و سایر سطوح اداري، نحوه انجام مکاتبات به شرح زیر تعیین میشود:

1. در صورت نیاز به مکاتبه با هر یک از سازمانها، نهادها و دستگاه هاي اجرایی، دهیـار مـیتوانـد بـا اداره مربوط در سطح بخش و در صورت نبود، با اداره ذيربط در شهرستان یا استان مربوط مکاتبه نماید.

الف – چنانچه سازمانها، نهادها و دستگاه هاي مورد مکاتبه بعد از گذشت یـک مـاه از تـاریخ ثبـت نامـه در دبیرخانه مربوط، پاسخ لازم را ارائه ننمایند، دهیار میتواند ضمن پیوست سوابق، با یک سطح بـالاتر، مکاتبـه و رونوشت نامه را براي سطح مدیریتی پایینتر ارسال نماید.


ب – چنانچه هر یک از سطوح مدیریتی بالاتر نیز پس از 45روز از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانـه، پاسـخ لازم را ارائه ننمایند، دهیار ضمن پیوست سوابق میتواند با سطح مدیریتی بـالاتر مکاتبـه و رونوشـت نامـه را بـراي سطوح مدیریتی پایینتر ارسال نماید (این فرآیند تا سطح ملی ادامه خواهد داشت.)

2. هریک از سطوح مختلف مدیریتی کشور در هر سطحی که باشند در صورت نیـاز مـیتواننـد مسـتقیماً بـا دهیاريها مکاتبه نمایند.

3. در مواقع بروز سوانح و حوادث غیر مترقبه، دهیاري میتواند با قید زمان، درمتن نامه اقدام یا بدون رعایت سلسله مراتب با سطوح بالاتر نیز مکاتبه نماید.

4. دهیاري موظف است کلیه مکاتبـات عـادي و محرمانـه را ثبـت، مـراجعین را جهـت پیگیـري مکاتبـات راهنمایی و نسخهاي از مکاتبات را در مکانی مناسب بایگانی نماید.

5. ضمن تأکید بر رعایت اصول نگارش و مکاتبات اداري، ضرورت دارد کلیه مکاتبات دهیاري اعم از عـادي و محرمانه در سربرگ دهیاري مربوط تهیه، داراي موضوع مشخص، شماره و تاریخ ثبت در دبیرخانـه بـا عنـوان کامل گیرنده، ممهور به مهر دهیاري و امضاي شخص دهیار باشد.

6. لازم است دهیاري رونوشتی از کلیه مکاتبات انجامشده را به شوراي اسلامی روستا و بخشـداري مربـوط ارسال و در صورت پیگیري شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط با موضوع، مراتب را به اطلاع وي برساند

  • ۸ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 867 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011