ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت دﻫﯿﺎري ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت دﻫﯿﺎري ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻫﻤﯿﺖ آن:

بر اساس ماده 136 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪاري از اراﺿﯽ اﻃﺮاف ﻣﻠﮏ و ﻗﻨﺎت و ﻧﻬﺮ و اﻣﺜﺎل آن هست ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔـﺎع و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از آن ضرورت دارد. ” .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ خ ﻣﺎده 1 آیینﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر، ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ، ﻣـﺮداب ﻫـﺎ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫـﺎ ي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ،(مصوب1379 ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ) “ﺣﺮﯾﻢ آن ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﯽ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺴـﯿﻞ ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮداب و ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﺑـﺮاي ﮐﻤـﺎل اﻧﺘﻔـﺎع و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺮﯾﻢ اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ ( اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ آب داﺋﻢ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) و ﻣـﺮداب ﻫـﺎ و ﺑﺮﮐـﻪ ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 1تا 20 ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎ ﺗـﺎ 150 ﻣﺘـﺮ ( ﺗـﺮاز اﻓﻘﯽ ) از ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف و وﺿﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﯿﺎﻫﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎ و … ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑـﺮاي اﻃـﻼع ﻋﻤـﻮم اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دﻫﯿﺎري ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ “رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ، ﻣﺮداب، ﺑﺮﮐﻪ، ﻣﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮوك، ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎي آﺑﯿـﺎري و زﻫﮑﺸﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و….” ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻣـﻮزش اﺟﻤـﺎﻟﯽ و رﻋﺎﯾـﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ، ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

 

 

 

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ:

 آن ﻗﺴﻤﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ و داﻏﺎب و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ 25 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾـﺎ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﻣﺠﺎري ﺳﯿﻞ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﺧﻄـﺮ ﺳﯿﻞ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 7 آیین ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ و ﺣـﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ مصوب 1379 ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان )

 

اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻬﻢ دﻫﯿﺎري ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ:

 مطابق بند 30 ماده 10 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ، ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯿﺎري ﻫﺎ اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ روﺳﺘﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﻫﯿﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ:

1- ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر، ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ، ﻣﺮداب ﻫﺎ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫـﺎ ي ﻃﺒﯿﻌﯽ و … و اراﯾﮥ ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺖ.

2- ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖِ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺣﺮاﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.

3- ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزه اي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.

4- ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﯽ.

5- اﺣﺪاث دﯾﻮار ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ و ﮐﻨﺎره ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.

 

 

  • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011