درجه بندی دهیاریها

دهیاری ها را میتوان بر اساس جمعیت و وسعت روستا(محدوده قانونی) درجه بندی کرد که درجات از ۱ تا ۶ تعیین می شوند.