نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

اطلاعات زمین مدیریت اطلاعات ممیزی (نوع کاربری، سند و ...)

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت اطلاعات ممیزی زمین، وضعیت و وضعیت زمین و لیست زمین های هر فرد با سایر مشخصات آن مانند چاهها و وضعیت سند زمین جهت داشتن آمار درست و مدیریت منابع روستا

امکانات

ثبت اطلاعات زمین

ثبت نوع کاربری زمین ها

ثیت مساحت و حدود اربعه

ثبت اطلاعات چاه و قنوات موجود در زمین

ثبت موقعیت مکانی چاه (GPS)

ثبت اطلاعات سند زمین

ثبت اطلاعات شش دانگ و مشاعی بودن زمین

ارائه لیست زمین بصورت یکجا

جستجو بر اساس نوع ملک

جستجو بر اساس زمین های یک مالک

کاربرد ها

نوع کاربری زمینها مشخص خواهد بود

نوع زمین نیز مشخص خواهد بود

اینکه زمین سند دارد یا نه قابل دسترس می باشد

و اینکه اگر زمین سند دارد مشخصات سند قابل ثبت می باشد

حدود اربعه زمینها قابل دسترس می باشد

ثبت و ساماندهی کلیه زمینهای سطح روستا

ثبت و مدیریت کلیه سند های زمین

مدیریت انواع کاربری زمینها و مدیریت

مدیریت و چاپ حدود اربعه زمینها و ...

مدیریت کلیه زمینهای یک شخص

مشاهده زمین ها بر اساس نوع کاربری و ...

اطلاعات اسناد رسمی زمین

اطلاعات اسناد مشاعی زمین و ...

اطاعات شرکای ملک و ...