نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

اماکن عمومی مدیریت دسترسی به اماکن عمومی

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت و دسترسی به اطلاعات اماکن عمومی، گزارش گیری برای تصمیم گیری ها ویا تحویل گزارش به مراکز ذیربط

امکانات

اطلاعات مکان(نام- مساحت-مالکیت)

تاریخ ساخت بنا

ثبت نوع مکان ( مسجد- تکیه -...)

متولیان هر مرکز

ثبت کلیه اماکن عمومی روستا

اطلاعات مختصات مکان

گزارش لیستی از اماکن

گزارش اطلاعات موردنیاز از اماکن عمومی

کاربرد ها

دسترسی به کلیه اطلاعات اماکن عمومی

دسترسی به متولیان اماکن عمومی

گزارش گیری اماکن عمومی و تحویل گزارش به مراکز مربوطه مثل اوقاف و ...

کاربرد آماری تعداد اماکن عمومی و ..

اطلاعات ساخت بنا

پروانه دار بودن یا نبودن بنا

فعال و غیر فعال بودن بنا

دسترسی به اطلاعات کامل بنا فرضا دسترسی به تلفن مدرسه ، خانه بهداشت و ...