نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

اموال دهیاری سامان دهی، مدیریت و بایگانی اموال دهیاری

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

جمع بندی لیست اموال و ساماندهی و برچسب دهی به اموال جهت مدیریت و گزارش دهی به مراکز ذیربط

امکانات

ثبت شماره برچسب اموال، نام اموال، تحویل گیرنده

ثبت تعداد، بهای تمام شده،تاریخ تملک

ثبت محل استقرار

ثبت وضعیت تملک

ثبت اجازه فروش اموال – شماره مجوز- نوع مجوز فروش

ثبت تاریخ صدور مجوز

نوع صدور مجوز و...

جدولی از اطلاعات اموال دهیاری

کاربرد ها

ساماندهی و بایگانی لیست اموال دهیاری

تهیه گزارش برای تحویل به مراکز ذیربط

ارائه انواع خروجی اکسل و ... برای مدیریت بیشتر

جلوگیری از فراموشی اطلاعات اموال دهیاری

کاهش زمان گزارش دهی دهیار به بخشداری و فرمانداری و امور روستایی

مشخص بودن وضعیت مستعمل و مستهلک بودن دستگاه

دسترسی یکجا به کلیه لیست کلیه اموال دهیاری

مشخص بودن مجوزات فروش و مزایده اموال