نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

حواله سیستم درآمدزایی حواله ای با امکان مدیریت موجودی انبار

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت مجموع حواله هایی که دهیاری و شورا را درگیر می نماید بهمراه مدیریت انبار و موجودی کالا در انبار. با صدور سید و حواله امکان مدیریت حوالجات فراهم می شود

امکانات

تعریف انواع کالا برای حواله

موجودی اولیه کالا

تعریف مقدار /تعداد کالا

تعریف بدهی قبلی

صدور حواله

مدیریت پرداختی های حواله

مشخص بودن موجودی انبار

ثبت تعداد یا مقدار کالای تحویل شده

کاربرد ها

درآمدزایی از حوالجات

مدیریت انبار و موجوی کالا

صدور قبض و ساماندهی حوالجات

جلوگیری از صدور حواله های تکراری

مشخص بودن میزان موجودی کالای تحویلی در لحظه

مشخص بودن موجودی انبار

مشخص بودن بدهی افراد و میزان پرداختی

مشخص بودن دریافتی هر شخص از کالا

مشخص بودن همه ی حواله های یک شخص

گزارش حواله های صادرشده و پرداختی