نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

خسارات داشتن آمار خسارات، مدیریت بحران برای تخصیص منابع

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

داشتن آمار و سوابق خسارات برای مدیریت بحران و خسارات روستا. با داشتن آمار تقریبی خسارات مدیران می توانند تصمیمات بهتری برای تخصیص منابع و مدیریت بحران روستا داشته باشند

امکانات

افزودن امکان ثبت خسارات وارده

ثبت نوع خسارات

میزان خسارات

علت خسارات

تاریخ خسارات

امکان اسکن تصاویر خسارات وارده

جستجوی خسارات وارده

امکان گزارش گیری اکسل خسارات وارده

امکان چاپ خسارات وارده

امکان استخراج اطلاعات خسارات وارده

کاربرد ها

ایجاد سیستم بایگانی خسارات در طول سالیان

ساماندهی خسارات برای مدیریت بحران

داشتن آمار و سوابق خسارات

کمک در تصمیم سازی برای تخصیص منابع

امکان تهیه لیست گزارش خسارات

تحویل گزارشات آنی به بخشداری و ...

گزارش بر اساس عناون خسارات

گزارش بر اساس تاریخ

گزارش بر اساس میزان

گزارش بر اساس علت