نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

مصوبات شورا سیستماتیک نمودن و مدیریت کامل مصوبات

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

ایجاد تفکر سیستمی برای مدیریت مصوبات شورا که کلیه مصوبات یک بار برای همیشه ساماندهی شود ، تا مجموع جلسات ، مصوبات، تصمیمات و ... شورا و دهیاری در کمترین زمان در دسترس باشد

امکانات

ثبت صورتجلسه و مدعوین

ثبت حاضرین و غایبین هر جلسه

ثبت مصوبات جلسه

اسکن صورتجلسات کاغذی

ثبت تاریخ برگزاری جلسه،مکان جلسه، شماره جلسه و ...

تولید دعوتنامه

چاپ صورتجلسه

کاربرد ها

ثبت مصوبات براساس موضوع ، تاریخ ، و...

بایگانی مصوبات و حذف کاغذ بازی

کاهش هزینه نگهداری مصوبات

قابلیت دسترسی سریع به هر مصوبه دلخواه

قابلیت جستجو مصوبات بر اساس تاریخ

قابلیت مصوبات برای هر موضوع

مصوبات گم نخواهد شد

تمام اطلاعات مصوبات به سهولت در اختیارتان می باشد

قابلیت اسکن دستنوشته ها در مصوبات خواهد بود

کاهش هزینه زمانی در تولید مصوبات

کاهش هزینه مالی در بایگانی مصوبات

کاهش کاغذ بازی