نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

پروانه کسب مدیریت و سامندهی پروانه های کسب

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت اطلاعات پروانه کسب های موجود در روستا و ساماندهی کسب و کارهای بدون پروانه کسب .و همچنین کسب درآمد از گسب و کارها با صدور عوارض

امکانات

ثبت پروانه کسب یک فرد

ثبت شماره پروانه

ثبت نوع کار

گزارش از لیست پروانه ها

جستجوی در پروانه

کاربرد ها

کلیه اطلاعات پرونه کسب اهالی روستا در اختیارتان می باشد

ایجاد سیستم بایگانی پروانه کسب

مدیریت کلیه پروانه کسب های سطح روستا

گزارش بر اساس نوع کار ها

ثبت شماره پروانه کسب ها

مدیریت و جستجو بر اساس نوع کار

مدیریت و جستجو بر اساس شماره پروانه

مدیریت و جستجو بر اساس کد ملی مالک و ...

خروجی اکسل از دارندگان پروانه کسب جهت تحویل به مراکز ذیربط