نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

پروانه ساختمان مدیریت صدور پروانه تک برگ و دفترچه با امکان جستجو

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

تبدیل دفترچه پروانه ساختمانی به سند الکترونیک با قابلیت جستجو و ساماندهی پروانه ساختمان، اطلاعات کامل ساختمانی و ساخت و سازهای روستا و نیز ایجاد سیستم بایگانی برای تمامی اطلاعات مربوط به ساختمان

امکانات

ثبت اطلاعات اولیه پروانه ساختمان

ثبت اطلاعات ملک و مالک زمین

ثبت مشخصات ناظر و مسئول فنی دهیاری

ثبت مشخصات محاسب و تاسیسات

ثبت آخرین وضعیت پروانه

ثبت مشخصات ملک،ثبت ابعاد مندرج در سند(ملک)

اسکن تصاویر کروکی زمین ، اطلاعات ساختمان

امکان بزرگنمایی کروکی ملک

ثبت گروههای ساختمانی برای صرفه جویی انرژی

چک لیست آیین نامه زلزله

نوع استفاده از زمین و...

ثبت مشخصات طبقات ساختمان

ثبت نوع استفاده طبقات

ثبت تمدید مهلت پروانه، اصلاحات و تغییرات پروانه

ثبت گواهی پایان ساخت، گواهی عدم خلاف

گزارش بر اساس نام مالک، تاریخ صدور، ناظر، محاسب

گزارش ترکیبی پروانه ساختمان

گزارش بر اساس نوع پروانه، تمدیدی

گزارش همه ی پروانه های ثبت شده

گزارش پروانه های دارای گواهی پایان ساخت

کاربرد ها

ساماندهی پروانه ساختمان

تبدیل دفترچه پروانه ساختمانی به دفترچه الکترونیک

مرحله بندی کردن وضعیت پروانه ها

جستجوی سریع در پروانه ها

دسترسی لحظه ای به دفترچه پروانه ساختمانی

گزارش گیری از پروانه ها

صدور دفترچه تک برگ

صدور گواهی پایان ساخت