نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

پرونده الکترونیک ایجاد سیستم بایگانی و پرونده برای هر یک از اهالی روستا

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

سیستمی برای ایجاد پرونده برای هر فرد جهت دسترسی سریع ، بایگانی اطلاعات هر فرد و مجموع خدماتی که از دهیاری و بخشداری و ... دریافت نموده است

امکانات

تولیداسناد الکترونیک

دسترسی به پرونده یک فرد

ایجاد سابقه اتوماتیک از سایر بخشها

ایجاد سند الکترونیک دستی

دسترسی به استعلامات یک فرد

پرونده مدیریت اطلاعات شناسنامه

کاربرد ها

تولید اسناد الکترونیک برای هر فرد

متمرکز کردن تمام اطلاعات یک فرد

جایگزینی برای پرونده های کاغذی

ایجاد سیستم بایگانی قدرتمند

ممانعت از فراموشی اطلاعات و خدمات

دسترسی به سوابق و اطلاعات یک فرد بصورت یکجا

گزارش و چاپ اطلاعات توصیفی یک فرد

دسترسی به استعلامات یک فرد

دسترسی یکجا به کلیه خدماتی که به فرد داده شد

دسترسی سریع به اطلاعات

انواع گزارش گیری یک فرد( لیست اموال، املاک، بدهی،حوالجات،ماشین آلات،پروانه کسب و ... )

امکان بررسی به سابقه هر فرد قبل از خدمت رسانی

اسکن همه ی اطلاعات و پرونده های کاغذی یک فرد و نگهداری در این بخش