نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

پروژه های عمرانی سیستمی برای ثبت اطلاعات پروژه ها، پیمانکاران و هزینه ها

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

امکان ثبت ، بایگانی و ساماندهی پروژه های عمرانی و ساخت سیستمی برای ثبت اطلاعات پروژه ها و پیمانکاران و هزینه ها

امکانات

ثبت اطلاعات پروژه بر اساس نام

ثبت پروژه، تاریخ شروع و پایان، هزینه

افراد کمک کننده در پروژه

امکان ثبت تصاویر پروژه

گزارش گیری از پروژه

مدت زمان اجرای پروژه

شناسه گزاری برای پروژه ها

جستجوی پروژه یک پیمانکار

انواع جستجو در پروژه ها

کاربرد ها

سیستم سازی برای مدیریت اطلاعات پروژه های عمرانی

دسترسی به کل اطلاعات پروژه های عمرانی

دسترسی به کل پیمانکاران پروژه

دسترسی به پروژه های یک سال خاص

گزارش دهی پروژه ها به بخشداری

ساماندهی اطلاعات پروژه

دسترسی به مجموع پروژه های عمرانی یک دهیار

دسترسی به پروژه هایی که در یک سال خاص اتمام یافته اند

بایگانی اطلاعات پیمانکار

بایگانی اطلاعات پروژه

بررسی تصاویر قبل و بعد پروژه

آلبوم تصاویری از پروژه ها