نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

گزارش عملکرد دهیار مدیریت و بایگانی عملکرد دهیار و افزایش بهره وری

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت ، ثبت و بایگانی عملکرد دهیار و افزایش یهره وری دهیار و همچنبن دسته بندی کارها با قابلیت گزارش گیری بر مبنای موضوع و تاریخ

امکانات

ثبت گزارش کار روزانه

امکان دسته بندی عملکرد

جستجو بر اساس دسته و نام کاربری

جستجو بر اساس موضوع

امکان جدول بندی کلیه عملکردها

گزارش گیری بر اساس تاریخ

گزارش بر اساس نام کاربری

امکان خروجی اکسل برای تحویل به شورا

امکان چاپ برای بخشداری

گزارش گیری موردی

کاربرد ها

جمع بندی کار دهیار

ثبت و مدیریت کار دهیار

دسته بندی کار دهیار

جدا سازی اقدامات از پیگیری های دهیار

حل مشکل گزارش عملکرد دهیار برای شورا و بخشداری

بایگانی از عملکرد دهیاری در طول سالیان

دادن نگرش سیستمی برای عملکردهای دهیار

سیستم سازی برای تشویق دهیار

افزایش بازدهی دهیار

مدیریت کارکردهای دهیار در فصول مختلف

امکان تعریف سیستم تشویقی برای دهیار بر اساس عملکرد

دادن تحلیل به مدیران روستایی در مورد عملکرد دهیار