نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

یادآور الکترونیک ابزار مدیریت زمان و افزایش بازده

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

یادآوری و دسته بندی کارهای مدیران برای جلوگیری از فراموشی کار و نیز افزایش بازده کار با انجام در زمان مقرر

امکانات

امکان دسته بندی کارها

مشخص نمودن کارهای انجام شده

مشخص بودن کارهای انجام نشده

چاپ لیست کارها

خروجی اکسل از کارها بر اساس دسته

مشخص نمودن کارهای گذشته و آینده

امکان تنظیم اطلاع رسانی پیامکی

امکان تنظیم یادآور کار در ساعت موردنظر

کاربرد ها

یک منشی یادآور کار

تنظیم زمان جلسات

جلوگیری از فراموشی کارها

اولویت دهی به کارها

مشخص نمودن کارهای عقب افتاده

مشخص نمودن کارهای امروز

مشخص نمودن کارهای آینده

امکان برنامه ریزی برای کارها

امکان بررسی و گزارش از کارها

یادآور پیامکی کار بدون محدویت زمان و مکان