معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

روش انجام معاملات دهیاری ها

19 خرداد 1397
روش انجام معاملات دهیاری ها

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش دوم – روش انجام معاملات

ماده ۳ – در مورد معاملات جزئی ، متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور به طور کتبی از طرف دهیار به او ارجاع گردیده است ، مکلف است به فروشندگان یا عاملان خدمات مراجعه و پس از تحقیق در مورد قیمت کامل کالا یا اجرت کار یا خدمت مورد نیاز ، معامله را با حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است ، امضاء نماید.

تبصره – درج نام ، نام خانوادگی ، امضاء و سمت متصدی خرید ، تاریخ معامله و همچنین آدرس ومشخصات کامل فروشنده کالا یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است .

ماده ۴ – در مورد معاملات متوسط ، مامور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد ، با این ترتیب که مامور خریدنوع کالا یا خدمات مورد معامله یاد شده نیز با اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذکر کامل نشانی خود ، ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر اینکه استعلام بهابوسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضاء و جهت طرح در کمیسیون معاملات واتخاذ تصمیم تسلیم کند.

تبصره ۱ – تغییر روش انجام معاملات متوسط در صورتی که فروشندگان و یا انجام دهندگان کار از تنظیم و تسلیم استعلام بها خودداری نمایند و یا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاری یا شخصی بودن محدود وکمتر از سه منبع باشد بنا برگزارش مستدل و موجه مامور خرید و تصویب کمیسیون معاملات با دستور دهیار باکمترین بهای ممکن و با در نظر گرفتن صرفه وصلاح دهیاری بلامانع است .

تبصره ۲ – مامور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند ، طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشود.

ماده ۵ – اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار ، مسئول مالی دهیاری و نماینده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند.
اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار ، مسئول مالی دهیاری و نماینه شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند.
ماده ۶ – انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات و با موافقت اعضای کمیسیون به اتفاق آراء و یا با کسب حداقل دو رای موافق به شرط آن که یکی از و رای موافق رای دهیار باشد ، قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۷ – معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهد شد.
الف – در صورتی که میزان معامله کمتر از۲۵ برابر نصاب معاملات جزیی باشد ، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار وتصویب شورای اسلامی روستا.
ب – در صورتی که میزان معامله از۲۵ تا۵۰ برابر نصاب معاملات جزیی باشد ، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای بخش .
ب – در صورتی که میزان معامله از۵۰ برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد ، بنا به پیشنهاد مستدل و موجه دهیار وتصویب شورای اسلامی روستاو تایید شورای بخش و موافقت استاندار ذیربط.
تبصره ۱ – در موردمناقصه محدود ، دهیاری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت راه وترابری حداقل شش شرکت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره ۲ – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب شورای اسلامی روستا تعیین می شود.

  • 19 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011