نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

ادوات مدیریت آماری و اطلاعات روستا

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

سیستمی برای مدیریت آمار و اطلاعات ماشین آلات روستا برای سایر تصمیمات مانند یارانه سوخت، عوارض ماشین آلات و ...

امکانات

ثبت لیست ادوات کشاورزی و غیرکشاورزی روستا

بانکی از ادوات روستا

دسته بندی بر اساس اطلاعات مالک

مشخص بودن ادوات یک شخص

دسته بندی بر اساس نوع ادوات

دسته بندی بر اساس نوع سوخت

ثبت شماره سریال، شاسی،ش موتور، سال ساخت و...

امکان گزارش گیری بر اساس مالک

امکان گزارش گیری بر ادوات

امکان گزارش گیری بر اساس سوخت

کاربرد ها

مدیریت ادوات روستا

امکان تهیه گزارش از ادوات بر اساس دلخواه

قابلیت مدیریت برای تخصیص سوخت جهت مدیریت سوخت روستا

اطلاعات انواع ادوات جهت تخصیص سوخت در دسترستان می باشد

ثبت کلیه ادوات کشاورزی سطح روستا برای دستیابی در هر زمان

مشخص بودن کلیه ادوات یک شخص جهت مدیریت سوخت

مشخص بودن تعداد کل ادوات روستا برای ارائه به مراکز مربوطه

مشخص بودن نوع سوخت ادوات حهت استفاده آماری و تخصیص سوخت برای هر نوع سوخت دلخواه

مشخص بودن نوع ادوات

جستجو براساس نوع سوخت

جستجو بر اساس نوع ادوات