نرم افزار جامع دهیـاری تـرز #دستیـار_هوشمـند روستای شماست

ماشین آلات دهیاری کاهش دغدغه مدیران برای حفظ نگهداری ماشین آلات

امکانات نرم افزار جامع دهیاری ترز

اهداف

مدیریت ماشین آلات روستا برای کاهش دغدغه مدیران روستایی برای حفظ و نگهداری و مشخص بودن وضعیت ماشین آلات و گزارشات مورد نیاز

امکانات

امکان ثبت برچسب ،دسته بندی ماشن آلات

امکان ثبت نوع وسیله، بهای تمام شده ، تاریخ تملک

ثبت سال ساخت،شماره موتور، نوع بهره برداری

ثبت ثبت تحویل گیرنده، گزارش استقرار

ثبت وضعیت مستعمل و مستهلک بودن دستگاه

ثبت گزارش استفاده

جستجو بر اساس آیتم های بالا

جدول مشخصات کامل

کاربرد ها

ایجاد سیستمی برای مدیریت ماشین آلات

نمایش یکجای کل ماشین آلات جهت تصمیم سازی

تهیه لیستی از ماشین آلات دهیاری

داشتن ریز گزارش از ماشین آلات

داشتن وضعیت کامل و سایر موارد در مورد ماشین آلات

تهیه انواع گزارش ماشین آلات به بخشداری و سایر مراکز ذیربط

دادن خروجی اکسل و چاپ دلخواه

دسترسی سریع با دادن امکان جستجو

انواع جستجوی بر اساس تحویل گیرنده، نوع بهره برداری، وضعیت،

جستجو بر اساس تاریخ تملکف شماره موتور و ...