معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

وظایف دهیار- شرایط احراز دهیار و منابع درآمدی دهیاری

9 مهر 1395
وظایف دهیار

شرح وظایف دهیاران

 

 

شرح وظایف دهیاران

ماده۶۹  قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی   مورخ ۱/۳/۱۳۷۵وظایف واختیارات دهیاران رابه شرح ذیل قیدکرده است :

۱- اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

۲- همکاری بانیروهای انتظامی وارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم ومقررات خدمت وظیفه عمومی وحفظ نظم عمومی وسعی درحل اختلافات محلی.

۳- اعلام فرامین وقوانین دولتی (اطلاع رسانی به عموم اهالی)

۴- مراقبت وحفظ ونگهداری ازتاسیسات عمومی وعمرانی واموال ودارئیهای روستا.

۵- همکاری باسازمانها ونهادهای دولتی وایجادتسهیلات لازم درجهت اجرای وظایف آنان.

۶- مراقبت دراجرای مقررات بهداشتی وحفظ نظافت وایجادزمینه مناسب برای تامین بهداشت عمومی.(مدیریت جمع آوری پسماندهای روستا)

۷- همکاری موثرباسازمان ثبت احوال درجهت ثبت موالید ومتوفیات.

۸- همکاری موثربامسئولان ذیربط درجهت حفظ ونگهداری منابع طبیعی واقع درمحدوده وحریم روستا.(عضویت درشورای منابع طبیعی روستا)

۹- تدوین بودجه سالیانه روستا وتصویب آن درجلسه شورای اسلامی روستا

سایر وظایف دهیار

وظایف دهیار و دهیاری

 

۱- کمک به شورا درخصوص بررسی وشناخت کمبودها، نیازها ونارسائیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی واموررفاهی روستا وتهیه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی درزمینه های یادشده ارسال آن به مسئولان ذیربط جهت برنامه ریزی واقدام لازم .

۲- تشویق وترغیب روستائیان به انجام اقدامات لازم درجهت رعایت سیاستهای دولت .

۳- تامین اراضی موردنیاز مرتبط با اهداف ووظایف دهیاری (اراضی موردنیازدستگاههای اجرایی جهت انجام پروژه های عمرانی درروستا) پس ازاخذ مجوزقانونی .

۴- تشویق وترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی واهتمام ویژه به ترویج، توسعه وبازاریابی محصولات کشاورزی ودامی روستا .

۵- ارسال گزارشهای درخواست شده به شورا درموعدمقرر.

۶- وصول عوارض مصوب به مراجع قانونی ومصرف آن درموارد معین.

۷- برآورد وتنظیم بودجه سالانه دهیاری ومتمم واصلاح آن به شورا جهت تصویب .

۸- اهدا وقبول اعانات وهدایا به نام روستا وباتصویب شورا.

۹- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، پارکها وفضای سبز، فضاهای ورزشی وآموزشی، مراکزتفریحی عمومی، ومجاری آب وتوسعه معابروپی گیری طحها ونظارت براجرای آنها.

۱۰- همکاری با بنیادمسکن انقلاب اسلامی درجهت تهیه واجرای طرح هادی روستا وارائه پیشنهادهای لازم وتعیین کاربری اراضی واقع درروستا به منظورگنجاندن آنهادرطرح هادی واجرای ظوابط مصوب مربوطه باموافقت وتصویب شورای اسلامی روستا.

۱۱- کمک دراحداث تاسیسات تولید وتوزیع آب، برق ومخابرات

۱۲- جلوگیری ازتکدی گری وواداشتن متکدیان به کار شرافتمندانه وحلال .

۱۳- انجام معاملات دهیاری اعم ازخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول، مقاطعه واستجاره باتصویب وهماهنگی شورای روستا.

۱۴- ایجادوسازماندهی غسالخانه وگورستان وتهیه وسایل حمل اموات ومراقبت درانتظام امورآنها .

۱۵- اتخاذتدابیرلازم برای حفظ روستا ازخطرسیل وحریق ورفع خطر ازبناها ودیوارهای شکسته وخطرناک واقع درمعابرواماکن عمومی وتسطیح چاهها وچاله های واقع درمعابر براساس مصوبات شورا.( مدیریت بحران)

۱۶- همکاری درجلوگیری ازشیوع بیماریهای انسانی وحیوانی واگیردارومشترک انسان ودام واعلام آنها به مراکز بهداشتی ودرمانی ودامپزشکی.

۱۷- همکاری باسازمان میراث فرهنگی درحفظ بناهای تاریخی وآثارباستانی روستا.

۱۸- صدورپروانه ساختمانی برای ساختمانهای داخل محدوده روستاساخته میشوندوگزارش ساخت وسازهای غیرمجازبه دستگاههای مسئول.

۱۹- همکاری بابخشداری به منظوربررسی وصدورپروانه های کسب.

۲۰- همکاری بابخشداری به منظوربررسی درخواست انشعابات آب، برق، مخابرات وگاز.

۲۱- معرفی وشناسایی خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت ومعرفی آنان به مراکزبهزیستی وکمیته امداد .

۲۲- همکاری درنگهداری وتسطیح راههای واقع درحریم اراضی روستا ازطریق خودیاری اهالی ودستگاههای ذیربط .

۲۳- گزارش پیشرفت ویا عدم پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی روستا به بخشداروشورا وپیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع دراجرای آنها .

۲۴- مراقبت واهتمام کامل جهت تنظیم بازارروستا ( گرانفروشی، کم فروشی ) وهمکاری با مراجع ذیربط .

۲۵- نظارت برعرضه نان ونظارت برخبازیهای روستا وارائه گزارش به بخشداری ویا شورای آردونان .

۲۶- نظارت بر عرضه سوخت  ونظارت برعاملین توزیع سوخت روستا وارائه گزارش به بخشداری.

۲۷- اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی داردبا تصویب شورای اسلامی روستا وتائید شورای اسلامی بخش که پس ازاعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم الرعایه میباشد.

۲۸- پیگیری وایجادزمینه نظارت براموربهداشتی روستا ازقبیل کشتاربهداشتی دام وعرضه گوشت .

۲۹- پیشنهادنامگذاری معابرواماکن وتاسیسات روستا به شورا جهت بررسی وارائه آن به شورای اسلامی بخش جهت سیرمراحل لازم .

۳۰- شناسایی زمینه های اشتغال ومساعدت جهت تامین کاربرای افراد جویای کار باهمکاری دستگاههای ذیربط .

۳۱- درروستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، طرحهای عمرانی روستا باید درچهارچوب طرح هادی روستا انجام واجرا شوند.

*** نکته : بسیاری از وظایف دهیار مدیریت ، نظارت و گزارش می باشد که با کمک نرم افزار جامع مدیریت دهیاری مدیریت بهینه میسر خواهد بود

 

شرایط احراز سمت دهیار

شرایط احراز سمت دهیار

شرایط احراز سمت دهیار

۱- تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقادبه مبانی جمهوری اسلامی وقانون اساسی

۳- داشتن حداقل۲۵سال وحداکثر۶۵سال سن وحتی المقدورمتاهل باشد.

۴- سکومت درزمان تصدی سمت دهیار درروتا

۵- برخورداری ازتوانایی جسمی وروحی برای انجام کار

۶- دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

تبصره : درصورت عدم وجودفردی باتحصیلات مناسب،شورامیتواند باتوافق شورای بخش نسبت به تعیین فردی باتحصیلات کمتر برای سمت دهیاری اقدام نماید.

۷- داشتن حسن شهرت وعدم اعتیاد به موادمخدر

۸- نداشتن محکومیت کیفری که موجب محرومیت ازتمام یا بعضی حقوق اجتماعی باشد.

۹- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ازخدمت.

۱۰- عدم اشتغال به کاردولتی درزمان تصدی دهیاری.

۱۱- اشتغال تمام وقت درسمت دهیاری.

۱۲- دهیارنمیتواندهمزمان عضوشورای روستا باشد.

تبصره : درروستاهای کمتراز ۱۵۰۰ نفرجمعیت که دهیاربه طورنیمه وقت فعالیت می نماید رعایت بند ۱۰ و ۱۱  الزامی نمی باشد.

ماده ۴۷ : چنانچه شورا به وجود فردی شاغل دردستگاههای دولتی ویا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیازداشته باشد، می تواندبه عنوان ماموربه خدمت ازطریق بخشداری ازسازمان متبوع درخواست نماید.

ماده۵۲ : مدت خدمت دهیار اززمان صدورحکم شروع به کار رسمی چهارسال میباشد وانتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره : دهیارموظف است حداکثریک هفته پس ازپایان خدمت ازسمت دهیاری، کارت وحکم خودراتحویل شورا نماید.

ماده ۵۳ : دهیارموظف است دربدو خدمت وپس ازآن درمواقعی که ازقبل توسط بخشدار اعلام می گردد براساس برنامه های پیش بینی شده ازسوی وزارت کشور آموزشهای موردنیاز راطی نماید.

مواردپایان خدمت دهیار

ماده ۵۴ :خدمت دهیاردرموارد زیر به پایان میرسد:

۱- فوت وجنون

۲- ازدست دادن هریک ازشرایط احرازسمت دهیاربه تشخیص شورای روستا

۳- قبول استعفا ازسمت دهیاری توسط شورا

تبصره : درصورت عدم قبول استعفا ازطرف شورا، دهیارمیتواند بعداز پانزده روز ازتاریخ اعلام استعفا به شورا، استعفای خود را به بخشداری ارسال نماید .

۴- عزل دهیار بارای اکثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه)

۵- عدم حضوردرمحل خدمت بیشتراز ۱۵ روز بدون کسب مجوز ازشورا و یا نداشتن عذر موجه به تشخیص شورا.

۶- صدورحکم محکومیت ازطرف مراجع صالح قضایی مبنی برانفصال ازخدمت.

۷- حجر دهیار

ماده ۸ : درفاصله بین برکناری یا استعفا یا خاتمه خدمت دهیار، تا انتخاب دهیارجدید نباید بیش ازسه ماه طول بکشد وشوراموظف است به منظورانجام امورات دهیاری، یک نفررابه سمت سرپرست دهیارتعیین وبه بخشداری معرفی تا سرپرست وظایف دهیاری راانجام دهد .

ماده ۵۵ : چنانچه یک یاچند نفرازاعضا شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض ویا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شوراموارد را به صورت واضح به دهیارتذکر کتبی خواهندداد ودرصورت عدم رعایت مفادموردتذکر موضوع بصورت سئوال مطرح خواهدشد که دراین صورت رئیس شورا سئوال راکتبآ به دهیارابلاغ خواهدکرد وحداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس ازابلاغ دهیارموظف به حضوردرجلسه عادی یا فوق العاده شورا وپاسخ به سئوال می باشد. چنانکه دهیار ازحضورخودداری کرده ویا پاسخ دهیارقانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرارمیگیرد وشورا می تواندبا رای اکثریت مطلق اعضا دهیار رابرکنار وفردجدیدی را انتخاب نماید.

ماده ۵۶ : دهیارموظف است گزارشهای مورد درخواست شورا را تهیه ودرموعدمقرر برای آن ارسال نماید ودرصورت تقاضای شورا مبنی برحضور دهیار وپاسخگویی به سئوالات، درراس موعد ومحل مقرراقدام نماید.

ماده ۵۷ :  دهیارموظف است گزارش ماهانه فعالیتهای دهیاری را برای شورا ورونوشت آن را به طور مکتوب به بخشداری ارسال نماید.

ماده ۵۸ :  دهیاربایدتابلویی ازساعت حضور وکارخود درمحل دهیاری را برای اطلاع اهالی درمکانی مناسب نصب نماید.

بودجه و امورمالی دهیاریها

سال مالی دهیاری ازاول فروردین ماه هرسال تا آخراسفند ماه همان سال خواهد بود.مسائل امورمالی دهیاریها باهماهنگی مسئول امورمالی دهیاریها که دربخشداری مستقراست میباشد.

منابع درآمد دهیاریها

منابع درآمدی دهیاری ها

منابع درآمدی دهیاری ها

ماده ۱۳ : منابع مالی دهیاریها عبارتنداز :

۱- عوارض مقرر درآئین نامه اجرایی که میزان ونوع آن توسط شوراتصویب میشود.

۲- عوارض صدورپروانه ساختمان .

۳- دریافت وام ازبانکها وموسسات اعتباری با تصویب شورا وموافقت شورای اسلامی بخش .

۴- درآمدحاصل ازکمکهای دولتی وخودیاری بخش خصوصی، اعانات وهدایادرچهارچوب دستورالعملهای مربوطه .

۵- وصول بهای خدماتی که دهیاری ارائه میدهد باتصویب شورا وتائید بخشدار.

۶- کمکهای دولت برای اجرای طرحهای خدماتی وعمرانی درقالب بودجه.

۷- درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاص یافته ازسوی مراجع وضع عوارض به منظورایجاد تاسیسات عمومی ودولتی درمحدوده قانونی روستا وحریم آن .

منابع مالی دهیاری ها - منابع درآمدی دهیاری ها

منابع مالی دهیاری ها – منابع درآمدی دهیاری ها

ماده ۱۴ : کلیه عوارض ودرآمدهای دهیاری منحصرآ به مصرف همان روستا میرسد.

ماده ۱۸ : اسناد واوراق تعهد آور وحسابهای بانکی به امضای مشترک دهیار ومسئول امورمالی دهیاری که دربخشداری مستقر وذیحساب دهیاراست انجام میشود.

قبض عوارض درآمدی دهیاری

قبض عوارض درآمدی دهیاری

برای دریافت نرم افزار مدیریت و صدور عوارض درآمدزایی می توانید ابتدا امکانات نرم افزار جامع مدیریت دهیاری را مشاهده نموده و درصورت نیاز سفارش دهید

  • 9 مهر 1395
  • |
  • دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011