معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

نمایندگان محترم خانه ملت

5 دی 1395

نمایندگان محترم خانه ملت
باسلام واحترام

نظربه اهمیت موضوع،مطالبی درارتباط بابرنامه ششم توسعه کشور وجایگاه بنیادمسکن ودهیاریهاوبخشداریها وچالشهای مرتبط جهت استحضارومساعدت لازم بحضورتقدیم مینماییم.

۱- بنیاد مسکن درپاسخ به استعلام فرم شماره یک(ازفرمهای ۱۶گانه) پاسخ منفی میدهد
۲- درمرحله صدور سند برای مراجعین مورد نظر تشکیل پرونده نمیدهد
۳- اگرمالک بخواهد ازتسهیلات احداث مسکن روستایی استفاده کند بنیادمسکن برای افرادی که ازاراضی تفکیکی(طبق بخشنامه شماره ۰۱/۱۰/۶۱۸۸۲۸۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۶ ریاست محترم سازمان) خریداری کردند تشکیل پرونده جهت اخذتسهیلات مسکن روستایی نمیدهد
نهایتا این مسایل باعث سلب اختیارات قانونی دهیاران در امر صدورمجوزاحداث بنا(پروانه ساختمان) شده است
۴- برخلاف ماده۱۲آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی … دفاتراسناد رسمی اغلب تنها بنیادمسکن را درپاسخگویی به استعلامات به رسمیت می شناسند. این مسئله باعث کاهش درآمد دهیاریها درزمینه اخذعوارض معاملات روستاشده است.
۵- برخلاف ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون منع فروش وواگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی … دستگاههای خدمات رسان(آب-برق-گاز-مخابرات)دهیاریها(بعنوان مرجع صدورمجوزساختمان درمحدوده روستا)را به رسمیت نمی شناسند و ازبنیادمسکن(بعنوان نهادغیرمستقل)استعلام میگیرندکه این مسئله نیزباعث ایجادخلاء درنظارت برساخت وسازروستا میگردد.
۶- عدم پایبندی به منشور طرح هادی: بنابه دلایل ذیل بنیاد مسکن هیچگونه پایبندی به منشورطرح هادی ندارد.
الف:نقشه طرح هادی اغلب بدون درنظرگرفتن فضاهای طبیعی روستا(چشمه،قنوات،جنگلها و …) طراحی وتصویب شده است(عدم رعایت بند ۱)
ب:روستاییان،دهیاران وشوراها هیچگونه نقشی درفرآیند مطالعه،تحقیق،بررسی وتصویب طرح هادی ندارند(عدم رعایت بند ۳)وهمچنین عدم رعایت بند س ماده ۶۸قانون تشکیلات شوراها
ج: بنیادمسکن بدون درنظرگرفتن مولفه های فرهنگی-اجتماعی روستائیان نقشه طرح هادی رابصورت خیابان محور طراحی میکند(عدم رعایت بند۵)
د: بنیادمسکن باطراحی وتصویب غیرقانونی طرح هادی روستاها به سبک شهری،بافت ارگانیک ومعماری بومی روستائی راازبین برده است(عدم رعایت بند۶)
م: دربرخی ازروستاها مساجدوبناهایی باقدمت چندصدساله ودارای ارزش ثبت ملی منطبق برطرح هادی تعریض میباشند(عدم رعایت بند۷)
ن: پتانسیل اقتصادی روستاهاوظرفیتهاومزیتهای مکانی ومحلی روستا درطرح هادی لحاظ نشده وهیچگونه فضای کشاورزی-گردشگری-خدماتی-کارگاهی تولیدی و … درطرح هادی روستاهاراکه کانون تولیدوکارآفرینی بوده اند تبدیل بمناطق آپارتمان نشین ومصرف گرانموده است(حذف انبارهای علوفه و …)
ه: درتهیه طرح هادی کاملا نگرش شهرگرایانه لحاظ شده وهیچگونه ضوابط یامعیاری متناسب باویژگیهای بومی روستاها لحاظ نشده مگرچند روستای خاص(عدم رعایت بند۱۱)
ی: عدم تصویب حریم برای روستاهای حریم شهرهاموجب دخالت وصدورمجوزهای غیرقانونی شهرداریها دراراضی حریم روستاهای حریم شهرها شده است(عدم رعایت تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده وحریم شهر،روستاوشهرک)
۷- تاسیات وتجهیزات عمومی بعضی ازروستاها (حسینیه،امامزاده،زمین ورزشی،مدرسه راهنمایی،دبیرستان و…)خارج ازطرح هادی میباشد. برخلاف بند۹ماده ۱ ازفصل ۱آیین نامه اجرایی نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی،ناحیه ای،منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور)
۸- اراضی دولتی(منابع طبیعی)خارج ازمحدوده روستاها بدون رعایت بند ف ماده ۱۹۴توسط بنیادمسکن تملک،تفکیک وبفروش میرسد،بر خلاف قانون ساماندهی وحمایت ازتولیدوعرضه مسکن که فقط مخصوص اراضی داخل محدوده میباشد.
همانطورکه مستحضرید
مدیریت روستاهای کشور امروزه باچالشی به نام بنیادمسکن مواجه است.
ازطرفی متاسفانه دربند۹ــ۲فصل۵لایحه برنامه ششم توسعه کشور که کلیات آن بتصویب مجلس محترم رسیده است،اندک اعتبارات واریزی ازمحل مالیات برارزش افزوده نیزدراختیاربنیادمسکن قرارداده شده، که این بند ازلایحه موصوف باقوانین بالادستی ذیل الاشاره نیزمغایرت دارد.
الف(بند ه ماده ۶۸ قانون تشکیلات شوراها
ب(بند ص ماده ۶۸ قانون تشکیلات شوراها
ج(بند ۱ ماده ۶۹ قانون تشکیلات شوراها
د(بند ۹ ماده ۶۹ قانون تشکیلات شوراها
و(بند۴ ماده ۶۹ قانون تشیلات شوراها
ضمن اینکه جایگاه دهیاروبخشداردرروستاوبخش که درآیین نامه اجرایی ماده۱۹۴ قانون برنامه پنجم تصویب شده بود درلایحه برنامه ششم تعریف نشده است
لذاازشمانماینده محترم خواهشمندیم ضمن مخالفت باتصویب بند۹ــ۲فصل۵لایحه برنامه ششم توسعه وتمامی بندها وموادهمسو بااین بند،نسبت به جلوگیری ازعملکردغیرقانونی بنیاد مسکن درموارد صدرالذکر ازطریق مجلس محترم اطلاع رسانی وپیگیری نمایید

با سپاس فراوان🙏

  • 5 دی 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011