معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

پرسش و پاسخ از قوانین ده و دهیاری

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

قوانین ده و دهیاری

ماده۴۹ایین نامه ذکر شده( اصلاحی۱۳۸۶/۱۲/۲۷)شرایط احراز سمت دهیار:

الف:شرایط عمومی

۱:تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲:اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

۳:داشتن حداقل بیست سال سن

۴:انجام خدمت و ظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت

۵:برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار

۶:نداشتن محکومیت کیفری موثر

۷:داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر

ب: شرایط اختصاصی

۱:دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در کلیه رشته ها برای دهیاری های درجه یک و دو

۲: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای دهیاری های درجه سه و چهار

تبصره: در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات فوق دیپلم در این گونه دهیاری ها شورای اسلامی روستا می تواند با نوافقت بخشدار مربوط،فردی را با تحصیلات دیپلم متوسط با داشتن حداقل دوسال سابقه کار اجرایی در دستگاههای اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید

۳: دار بودن حداقل مدرک لیسانس باگرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور و حداقل یک سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های اجرایی برای دهیاری های درجه پنج و شش

تبصره ۱:در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات لیسانس در این گونه دهیاری ها شورا روستا می تواند با موافقت بخشداری مربوط فردی با تحصیلات فوق دیپلم با داشتن حداقل دو سال سابقه اجرایی و یا با تحصیلات دیپلم با داشتن چهار سال سابقه اجرایی در دستگاههای اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید

تبصره۲: کسانی که در زمان ارتقای درجه دهیاری از دو به سه و یا از چهار به پنج در سمت دهیاری مشغول انجام وظیفه می باشند و از نظر تحصیلات و سوابق کار اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت دهیار در روستای مربوط نمی باشند تا زمان تصدی سمت دهیار در آن روستا از شرایط تحصیلات و سوابق کار اجرایی مذکور دز این ماده معاف می باشند و انتخاب آنان برای تصدی سمت دهیار در دهیاری های با همان درجه بلامانع است

سوال: آیا دهیاری می تواند عوارض یا بهای خدمات را مسترد نماید؟

جواب :ماده ۳۹ آیین نامه مالی دهیاریها:

استرداد عوارض یابهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی درصورت بروز اشتباه درمحاسبه عوارض ویا اینکه پرداخت کننده درزمان پرداخت مشمول پرداخت نبوده،تمام یاقسمتی از عوارض باپیشنهاد دهیار وتصویب شورادرصورتی که عوارض مربوط به سال جاری باشد از ردیف درآمدی مربوط ودرصورتی که مربوطربه سنوات گذشته باشد به صورت علی الحساب به مؤدی پرداخت میشودودهیار موظف است درمتمم واصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار وبعداز تصویب به هزینه قطعی منظور کند.

سوال: پرداخت هزینه ها در دهیاری چگونه وطی چه مراحلی انجام میشود؟

جواب:ماده ۴۰ آیین مالی دهیاریها:پرداخت هزینه ها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است

۱ تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری دراید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجاد شده باشد

۲ تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از طلبکاران پرداخت شود

۳ صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته تبصره ایجاد تعهد و تشخیص صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت دهیار یا کسانی که از طرف دهیار به طور کاری و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود .

سوال: در انجام کدام معامله آگهی مناقصه لازم است؟ آگهی چگونه انجام میشود؟ در صورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند، وظیفه چیست؟

جواب: معاملات عمده دارای مناقصه هستند،

معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی برگزار شوند.ابتدا موارد استفاده از مناقصه محدودباتصویب شورا تعیین میشود و دهیاری ازبین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط توسط سازمان مدیریت یاوزارت راه حداقل شش شرکت یاموسسه واجد شرایط رو دعوت خواهد کرد. آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیر الا نتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی منتشر میگردد.درآگهی مناقصات باید نوع ومیزان کالا وخدمات بامشخصات،مدت ونحوه تحویل کار،مبلغ پیشنهادی مشخص،مهلت قبول پیشنهاد،محل تسلیم پیشنهاد،واریز مبلغ پنج درصد به حساب دهیاری وضبط مبلغ درصورت انصراف برنده،میزان تضمین،پیوست نمونه قرارداد ذکرشود . در صورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند, اعضای کمیسیون عالی معاملات با در نظر گرفتن کیفیت کالا, خدمات و تسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان برنده مناقصه را انتخاب خواهند نمود و در صورت شرایط کاملا مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهد شد. ماده ۷و ۸ و۹و ۲۰ مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹

  • ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011