معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شرح وظایف و اعضای کمیته انطباق مصوبات شوراها

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

👈 شرح وظایف و اعضای کمیته انطباق مصوبات شوراها

با توجه به آخرین اصلاحات ﻣﺎﺩﻩ ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها ـ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ

‏«ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ‏» ـ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ‏«ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ‏» ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ـ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ‌ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ . ‌ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﺪﻭﻝ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﺍﺭﺟﺎﻉ ‌ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻫﯿﺄﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﯿﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﻋﻼﻡﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۴ـ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﯼ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﯿﺄﺕ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎﯼ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

(ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾخ ۹۵.۲.۲۹ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ)

با توجه به این قانون ( ماده ۸۰ انتخابات شوراها ) کمیته انطباق ققط ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ مصوبات شورا ﺭﺍ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ‌ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺼﻮﺑﻪ ( نه تاریخ تصویب مصوبه )، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و کمیته انطباق “مجاز به تغییر یا دخل و تصرف در مصوبه شورا نیست”.


🔴 برای سفارش نرم افزار مدیریت شورا (نرم افزار جامع دهیاری) لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

 • ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • ۴ دیدگاه
 • |
 1. مصطفی گفت:

  سلام خسته نباشید بسیار عالی

 2. عباس گفت:

  سلام میخواستم بپرسم اصولا یک مصوبه شورای روستا چه ایراد قانونی باید داشته باشه تا از طرف کمیته تطبیق رد بشه؟راستش یک مصوبه تو شورا تصویب شده در خصوص اعتبار برای تعریض معابر که بنده با ان مخالف هستم زیرا هم برخلاف اصل توسعه متوازن روستا هست هم اولویت چندم در روستا هست و متاسفانه نصف کل اعتبار دهیاری برای این مصوبه اختصاص یافته و از هنه مهمتر عقب نشینی هم بصورت قانونی انجام نشده و چندین ایراد اساسی دیگه بر این مصوبه وارد هست الان سوالم اینه که من برای بیان مخالفت خودم و رو مصوبه چه استنادی رو باید انجام بدم تا مصوبه در کمیته تطبیق ردبشه و تایید نشه؟؟؟

 3. ذبیح الله الازمنی گفت:

  سلام.میخواستم بپرسم ک آیا ی روستای ۵ شورایی وقتی ک مصوبه عزل دهیار با ۴ امضا ثبت شود آیا در هر دفعه ک کمیته انطباق تشکیل میخواهد شودیکی از اعضا برا کارشکنی میتواند مصوبه ایی ک قانونی در جمع شورا ب ثبت رسیده رو امضای خودش رو پس بگیره و کارشکنی کنه اونم در ۴ مرحله ک ۴ مصوبه نوشته شده توسط خوده رییس شورا و هر ۴ دفعه رو همون رییس شورا برا کارشکنی امضای خودش رو با دادن پیامک ب بخشدار و یا فاکس کردن نامه اونم بعد از ده روز از ثبت مصوبه گذشته پس گرفته .جهت راهنمایی خواهشمندم جواب بدین ک مطلع بشم .ممنون

 4. حسین روفی گفت:

  سلام.اعضا شورا اگر ۵ نفر باشد مصوبه را اگر دونفر از ۵نفر اعضا امضا کنند چه میشود ۳نفر بخاطر اختلاف طایفه ای امضا نمیکنند
  وقانون در این مورد چه میگوید

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011