معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران (اصلاحیه ۱۳۹۵)

22 بهمن 1395
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران (اصلاحیه ۱۳۹۵)

🔴ماده ۱۰ – در اجرای ماده ۶ آیین نامۀ استخدامی دهیاریهای کشور، دهیاریها میتوانند متناسب با درآمد دهیاری، میزان کارایی و بهرهوری دهیار و اجرای عملیات عمرانی دهیاری وفق برنامه و بودجۀ مصوب دهیاری، از فوقالعادهای تحت عنوان «فوقالعاده کارایی» در حدود اعتبارات بودجۀ عمرانی دهیاری پس از تصویب تفریغ بودجۀ دهیاری توسط شورای اسلامی روستا، موافقت بخشدار مربوط و تأیید دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری ذیربط، به شرح ذیل برخوردار شوند:

✅ ارزیابی عملکرد دهیاریها:
چنانچه دهیاری بر اساس شاخصهای مندرج در نظامنامه ارزیابی عملکرد دهیاریهـا (ابلاغـی از سـوی دفتـر ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) حایز امتیاز برتـر (جزء ۱۰ %دهیاریهای استان که حایز بالاترین امتیاز شدهاند) باشـد بـا اخـذ ت أییدیـ ۀ دفتـر امـور روسـتایی و شوراهای استانداری ذیربط، دهیار مربوطه از فوقالعاده کارآیی، به میزان حداکثر ۱۰ %حقوق مبنای ماهیانه که به صورت سالیانه محاسبه و در پایان سال مالی قابل پرداخت میباشد، برخوردار خواهد شد.

✅ پیشرفت عملیات عمرانی:
چنانچه عملیات عمرانی در طول یک سال و در دوره خدمت دهیار در این سمت، طبق برنامههای مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد به میزان ۵ در هزار بودجه عمرانی دهیاری، مشروط بر اینکه سـقف آن از ۳ برابر حقوق مبنا و فوقالعاده شغل ماهیانه بیشتر نباشد، قابل پرداخت است.

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران

 

🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه۱۳۹۵)

🔴ماده ۱۱- مرخصی استعلاجی دهیاران و دریافت غرامت ایام بیماری طبق ضوابط قانون تأمین اجتماعی قابل اعمال میباشد.

🔵 ماده ۱۲- در اجرای ماده ۹ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور دهیاران از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی میباشند.

🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه۱۳۹۵)

🔴ماده ۱۳- در اجرای ماده ۱۲ آیین نامۀ استخدامی دهیاریهای کشور، مأموریت و مرخصی دهیاران با موافقت شورای اسلامی روستا و اطلاع بخشدار مربوطه بوده و میزان فوقالعاده مأموریت با رعایت ماده ۴۶ قانون کار و تبصره ی ذیل آن، در وجه دهیاران قابل پرداخت میباشد.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه۱۳۹۵)

🔴ماده ۱۴- به دهیارانی که علاوه بر ساعات مقرر اداری انجام وظیفه نمایند، اضافه کاری حداکثر به میزان ساعات تعیین شده به شرح ذیل با تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید بخشدار مربوطه، در صورت تأمین اعتبار، با رعایت مقررات قانون کار پرداخت خواهد گردید.

درجه۱و۲ : ۴۰ ساعت
درجه۳و۴ : ۶۰ ساعت
درجه۵و۶ : ۸۰ ساعت
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه۱۳۹۵)

🔴ماده ۱۵- در اجرای ماده ۷ آیین نامۀ استخدامی دهیاریهای کشور، افرادی که از سایر دستگاهها به صورت مأمور به سمت دهیار منصوب میشوند، حقوق و مزایای مأمور، بر اساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم در دستگاه ذیربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاری قابل پرداخت میباشد.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه۱۳۹۵)

🔴ماده ۱۶- افرادی که به صورت پاره وقت در سمت دهیار انجام وظیفه می نمایند از حق الزحمه ای به میزان ساعات کارکرد (که نباید از ۴ ساعت در طول شبانه روز تجاوز نماید) برخوردار خواهند شد. همچنین دهیاران پاره وقت متناسب با ساعات کار خود از مزایای تعیین شده در این دستورالعمل و سایر مزایای تعیین شده در قانون کار و تأمین اجتماعی برخوردار میباشند.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه۱۳۹۵)
🔴ماده ۱۷- در مورد سایر موارد و مزایای پیشبینی نشده در این دستورالعمل، قانون کار و تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود.

🔵 ماده ۱۸- پرداخت هرگونه وجه دیگری غیر از موارد ذکر شده در قانون کار و این دستورالعمل به دهیار ممنوع خواهد بود.
🔶 دستورالعمل نحوه تعیین حقوق ومزایای دهیاران(اصلاحیه۱۳۹۵)

🔴طبق دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاریهای درجه ۱ و۲ با رعایت مقررات به شرح ذیل است..

🔸🔸🔸🔸🔸
🔶روستاهای بالای ۱۵۰۰ نفر(تمام وقت)

۱⃣ حقوق مبناء : ۸۳۹۲۳۸۲ ریال
۲⃣ حقوق پایه : ۳۱۰۰۰۰ ریال
۳⃣ مزایای سرپرستی : ۸۱۲۰۰۰ ریال
۴⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -۴۱۹۰۰۰-لیسانس -۸۳۹۰۰۰-فوق لیسانس-۱۲۵۸۰۰۰)
۵⃣ عائله مندی : بازای هر فرد ۱۰درصد حقوق مبناء
۶⃣ بن مسکن : ۴۰۰۰۰۰ ریال
۷⃣ بن کارگری : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

🔸🔸🔸🔸🔸
🔷 روستاهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر :

۱⃣ حقوق مبناء : ۴۱۹۶۱۹۱ ریال
۲⃣ حقوق پایه : ۱۵۵۰۰۰ ریال
۳⃣ مزایای سرپرستی : ۴۱۹۱۹۱ ریال
۴⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -۲۹۰۰۰۰-لیسانس -۴۱۹۶۱۹-فوق لیسانس-۶۲۹۴۲۹)
۵⃣ عائله مندی : بازای هر فرد ۱۰درصد حقوق مبناء
۶⃣ بن مسکن : ۱۰۰۰۰۰ ریال
۷⃣ بن کارگری : ۵۵۰۰۰۰ ریال

🔸🔸🔸🔸🔸
🔶 روستاهای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

۱⃣ حقوق مبناء : ۳۱۴۷۱۴۳ ریال
۲⃣ حقوق پایه : ۱۱۶۲۵۰ ریال
۳⃣ مزایای سرپرستی : ۳۱۴۷۱۴ ریال
۴⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -۱۵۷۳۵۷-لیسانس -۳۱۴۷۱۴-فوق لیسانس-۴۷۲۰۷۱)
۵⃣ عائله مندی : بازای هر فرد ۱۰درصد حقوق مبناء
۶⃣ بن مسکن : ۷۵۰۰۰ ریال
۷⃣ بن کارگری : ۴۱۲۵۰۰ ریال

🔸🔸🔸🔸🔸
🔷 روستاهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر

۱⃣ حقوق مبناء : ۲۰۹۸۰۹۵ ریال
۲⃣ حقوق پایه : ۷۷۵۰۰ ریال
۳⃣ مزایای سرپرستی : ۲۰۹۸۰۹ ریال
۴⃣ فوق العاده شغل : (فوق دیپلم -۱۰۴۹۰۵-لیسانس -۲۰۹۸۰۹-فوق لیسانس-۳۱۴۷۱۴)
۵⃣ عائله مندی : بازای هر فرد ۱۰درصد حقوق۸ مبناء
۶⃣ بن مسکن : ۵۰۰۰۰ ریال
۷⃣ بن کارگری : ۲۷۵۰۰۰ ریال


🔴 برای سفارش محصول مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

شماره تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

 

 

 

  • 22 بهمن 1395
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011