معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تعرفه عوارض روستاها

18 اردیبهشت 1396
تعرفه عوارض روستاها

تعرفه عوارض روستاها
ملاک عمل دهیاریهای تابع
بخش …………………………………..
شهرستان ……………………
موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب شورای اسلامی بخش
تاریخ اجرا : از ۰۱/۰۱/…………۱۳

به نام خدا
در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، (آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش) موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵) مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران ، دستور العمل ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شورای اسلامی بخش و شیوه محاسبه عوارض محلی موضوع ابلاغیه ۳/۱/۱۱۳۴۲۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳وزیر محترم کشور ، تعرفه عوارض محلیملاک عمل درروستاهای تابعهی بخش …………………….از شهرستان ……………………. در مورخ ………./ ………./ ……..۱۳ به شرح زیر مورد تصویب اعضای شورای اسلامی بخش قرار گرفت.
وصول این عوارض بر اساس « ماده ۴آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش» بر عهده دهیاری خواهد بود.
دهیاری با توجه به ماده ۳۶«آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار» مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۷۸ موظف است عوارض دریافتی را بر طبق برنامه هایی که قبلاً به صورت بودجه سالانه در قالب طرح های عمرانی و یا مصارف جاری به تصویب شورای اسلامی روستا می رساند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه نماید.
ماده ۱-تعاریف :
تعاریف برخی از واژه ها یا عبارات به کاربرده شده در این تعرفه به شرح ذیل می باشد:
واحد مسکونی : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته می شوندو شامل حداقل یک اتاق، یک آشپزخانه و سرویسهای لازم می باشند.
واحد تجاری : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و از آنها به منظور کسب و پیشه . تجارت استفاده می گردد. موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند نیز واحد تجاری محسوب می شود.
واحد های صنعتی : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که پس از اخذ موافقت اصولی و پروانه تاسیس از مراجع ذی ربط فعالیت خود را آغاز می کنند.
واحد های کشاورزی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که به منظور تولید محصولات کشاورزی و دامی احداث می شوند.(دامداری سنتی ، دامداری صنعتی ، پرورش ماهی های سردآبی ، پرورش ماهی های گرم آبی ، گلخانه ، شالی کوبی ، انبار محصولات کشاورزی ، سرایداری باغات)
واحدهای اداری شامل کلیه ساختمان های دولتی و نهادهای اداری می باشند واحدهایی که از شمول بندهای ۱-۱ تا ۱-۴ خارج باشند در این دسته قرار می گیرند.
تاسیسات روستایی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که در کاربری تاسیسات جهت رفاه عموم روستاییان احداث می گردد.(مانند تاسیسات آب ، پست ترانسفورماتور برق ، پست برق ، تاسیسات گاز و نظایر آنها)
اماکن فرهنگی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی مانند موزه ، کتابخانه ، سالن اجتماعات ، نمایشگاه فرهنگی و هنری ، سالن سینما ، سالن تئاتر و نظایر آنها که در کاربری مربوطه احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
پارکینگ- تجاری : به کاربری ای اطلاق می شود که حداقل %۵۰ مساحت کل ساختمان به عنوان پارکینگ و مابقی به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
تفکیک عرصه :به قطعه بندی ملک بزرگ (دارای سندثبتی ) به قطعات کوچک تر طبق ضوابط طرح هادی روستایی و با رعایت حدنصاب ها واخذ مجوز ، تفکیک اطلاق می شود. تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان ، عبور لوله های آب رسانی ، گاز رسانی و دکل های برقاز نظر این تعرفه، تفکیک تلقی نمی شود. تفکیک زمین به قطعات کوچکتر از حد نصاب تفکیکی مجاز نیست.
تبصره:مالکینی که قصد تفکیک املاک خود را دارند موظفند قبل از تفکیک ، بمنظور رعایت معابر وضوابط حدنصاب نقشه های تفکیکی تائیدیه مرجع صدور پروانه دریافت نمایند.
مازاد بر تراکم : عبارت است از تراکمی که اضافه بر تراکم پایه مندرج در طرح هادی روستایی یا ضوابط فنی ، تعیین و مورد استفاده قرار می گیرد.
حصارکشی (دیوار گذاری) : در این تعرفه عبارت است از ایجاد حصار با «بلوک سیمانی» ، «آجر» ، «پایه بتنی دارای فونداسیون و سیم خاردار» ، «پایه آهنی دارای فونداسیون و سیم خاردار» ، «پایه بتنی دارای فونداسیون و فنس فلزی» و یا با «پایه آهنی دارای فونداسیون و فنس فلزی» دور زمین به نحوی که قابل جابجایی نبوده و حریم معابر ، حریم انهار و رودخانه ها ، حریم خطوط لوله گاز ، حریم شبکه آب ، حریم خطوط انتقال برق و سایر حرایم مربوطه را طبق طرح هادی روستایی رعایت کرده باشند.
تعمیرات : تعمیرات بدون دخل وتصرف در اسکلت ، دیوار و سقف شامل: نماسازی ، سفیدکاری ، پلاستر ، موزائیک فرش ، تعویض درب در واحدهای تجاری و مسکونی و….. میباشد .
ارزش معاملاتی (که در این دفترچه عموماP ارزش عرصه و p2 ارزش ساختمان و تاسیسات):آخرین ارزش معاملاتی املاک اعم از تجاری و مسکونی و …. موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که به طور اختصار ارزش معاملاتی نیز گفته می شود ملاک عمل دهیاریها در محاسبه عوارض صدور پروانه ، تفکیک ، نقل و انتقال و سایر عوارضها براساس فرمول تعریف شده در دفترچه عوارض مصوب خواهد بود . ( در ضمن ارزش معاملانی در سایر مواردبراساس تبصره ۲ بند ج ماده ۶۴ قانون فوق محاسبه می گردد).
مقدار ضریب عوارض(B) در کل مفاد دستورالعمل با توجه به شرایط اقتصادی منطقه و همچنین رعایت آئین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض روستا و بخش تعیین می گردد.
ماده۲- عوارض اراضی غیرمحصور:
عوارض اراضی بایر(دارای سند ثبتی ویا فاقدآن) که به تشخیص دهیار و تائید شورای اسلامی روستا برای روستا مشکل آفرین باشد:
در محدوده ساخت و ساز طرح هادی روستاواقع شده باشد.
– دارای کاربری های مختلف به جز فضای سبز بوده باشد.
– شبکه آب و برق آنها تامین شده باشد.
-هیچ گونه منع قانونی ای جهت حصار کشی نداشته باشد.
و پس از اتمام مهلت تعیین شده برای احداث بنا و یا هر گونه اقدام دیگری که با نظر دهیاری برای رفع مشکلات ناشی از بایر بودن زمین مذکور (که نباید کمتر از سه ماه باشد) و کتبأ به مالک ابلاغ می گردد
ماده ۳- عوارض حصارکشی(دیوارگذاری):
عوارض حصارکشی محوطه برای املاکی که هیچ گونه منع قانونی برای حصارکشی نداشته و حریم معابر را طبق طرح هادی روستایی رعایت کرده باشند ویا تخلف دیوارکشی آنها توسط مراجع ذیصلاح تثبیت و ابقا شده باشد
ماده ۴- عوارض سطح روستا:
عوارض سالانه کلیه اراضی ، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده روستا
ماده ۵- عوارض بر معاملات اموال غیر منقولشامل :املاک ، مستغلات ، مستحدثات و …. اماکن واقع در محدوده روستاماده ۶- عوارض تفکیک عرصه :
عوارض تفکیک عرصه های واقع در محدوده روستا که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک می شوند ماده ۶- عوارض تفکیک عرصه :
عوارض تفکیک عرصه های واقع در محدوده روستا که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک می شوند ماده ۶- عوارض تفکیک عرصه :
عوارض تفکیک عرصه های واقع در محدوده روستا که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک می شوند
ماده ۶- عوارض تفکیک عرصه :
عوارض تفکیک عرصه های واقع در محدوده روستا که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک می شوند
ماده ۷- عوارض تغییر کاربری:
به کلیه اراضی روستایی که پس از طی مراحل قانونی ، تغییر کاربری داده می شوندماده ۸- عوارض ورود(الحاق) املاک به محدوده روستا :
به کلیه اراضی ای که در خارج از محدوده روستابا گسترش روستا و پس از طی مراحل قانونی وارد محدوده می شوند
ماده ۹- عوارض احداث بنا (اعیانی):
-مسکونی :
عوارض احداث قسمت های مختلف ساختمان های مسکونی
ماده ۱۰: پذیره(ساخت) اعیانات غیرمسکونی (انواع تجاری ، اداری ، عمومی ، صنعتی و کشاورزی)
ماده ۱۱- عوارض مازاد بر تراکم مجاز ماده ۱۳- عوارض حذف یا کسری پارکینگ:
عوارض حذف پارکینگ املاک در مناطقی که طبق تبصره ۲ این ماده مشخص می شود
ماده ۱۴- عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و طرحهای مطالعاتی مشاوران پروژه ها :
ماده ۱۵- عوارض بابت حق نظارت ناظرین فنی بر ساختمانها در روستا
ماده ۱۶- عوارض تابلوهای تبلیغاتی
ماده ۱۷- عوارض صدور موافقت نامه: مجوزراه اندازی و برپایی انواع نمایشگاههای تجاری و … سیرک ، نمایش و تئاتر، کنسرت و نظایر آن در مدت زمان معین
ماده ۱۸- عوارض قطع اشجار در محدوده روستادر جهت اجرای عملیات عمرانی و ساخت و ساز با مجوز از مبادی ذیربط
ماده ۱۹- عوارض ماهانه جایگاه های فروش گاز مایع و نفت گاز و بنزین و گاز:
ماده ۲۰- عوارض انبار کالای بازرگانی و تجاری اعم از محوطه باز و مسقفماده ۲۱- عوارض دستفروشان در بازارهای هفتگی یا روزانهبراساس سطح اشغال شده به ازای هر مترمربع مبلغ ___ ریال در نظر گرفته شود.
ماده ۲۲- عوارض کسب و پیشه:
کلیه واحدها در سطح روستا مکلفند عوارض سالیانه مکانی که درآن به کسب یا پیشه می پردازندبرابرجدول ماده ۲۳- عوارض از سطح اشغال شده توسط باسکول داران :
عوارض جایگاه توزین باسکولها به میزان —- ریال با توجه به نسبتسطح اشغال شده در سال تعیین میشود که باسکول داران مستقر در محدوده روستا موظف به پرداخت آن به دهیاری می باشند .
بهای خدمات
دستورالعمل نحوه دریافت بهای خدمات پسماند طی نامه شماره ۳/۱/۸۷۱۱۲ مورخه ۰۹/۰۷/۱۳۸۶با امضای وزیر محترم کشور ابلاغ گردیده است.
خدمات ترمیم ناشی از حفاری دستگاهای اجرایی بر اساس سطح و نوع تخریب انجام شده با ضریب B و منظور کردن هزینه های بالاسری محاسبه گردد.(هر گونه حفاری باید با کسب مجوز از مرجع مربوطه انجام شود.)
بهای خدمات استفاده از معابر روستا و پارک (تردد و ورود به جاده هایی که در محدوده روستا است)توسط خودروهای نیمه سنگین و سنگین بر حسب ریال
عوارض صدور شناسنامه ساختمانی المثنی: صدور شناسنامه المثنی بعد از تایید مفقود شدن یا از بین رفتن آن در اثر حوادث غیرمترقبه از سوی مراجع ذی صلاح و اخذ تعهد از مالک مبنی بر پذیرش کل مسولیت های حقوقی و یا انجام تغییرات و تمدید بیش از حد که تعویض شناسنامه را اجتناب ناپذیر می نماید با اخذ مبلغ ……………. ریال(………………… ریال) مقدور می باشد.

بهای خدمات ورودی به روستاهای تفریحی، گردشگری … ریال به ازاء هر خودرو

بهای خدمات پارکینگ عمومی متعلق به دهیاری به ازاء هر واحد خودرو…….. ریال

بهای خدمات آرامستان شامل غسالخانه و قبر به ازاء هر فرد…….. ریال

بهای خدمات حمام بهداشتی عمومی روستا…….. ریال

بهای خدمات کرایه ماشین آلات دهیاری…….. ریال

توجه۱:بهای خدمات سایر فعالیت هایی که توسط دهیاری انجام می شود و در این دستورالعمل به آنها اشاره نشده است با توجه به مقتضیات جغرافیایی به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای روستا قابل وصول می باشد. ضمنأبراساس بند ۵ ماده ۱۳ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، بهای خدمات با تصویب شورا و تایید بخشدار امکان پذیر است.

توجه۲:دریافت هر نوع وجه توسط دهیار وکارکنان دهیاری از مودیان و یا استفاده از وجه حاصل از درآمدهای دهیاری به هر عنوان حتی علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است. وجوه عوارض و بهای خدمات توسط مودی باید به حساب بانکی دهیاری واریز و قبض رسیدمربوطه به امور مالی دهیاری تحویل شود.


🔴 برای سفارش محصول مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 18 اردیبهشت 1396
  • |
  • ۲ دیدگاه
  • |
  1. محمد گفت:

    ایا بالکن بر روی زمین حیاط خلاف قانون است و دیوار حیاط بدون اینکه دست زده باشی باید عقب نشینی کن

  2. علی اخمدی گفت:

    متاسفانه مطالبه عوارض در روستاها قانونمند نیست و هیچگونه محاسبه آیی در کار نمی باشد و از همه اهالی روستا هم دریافت نمی گردد و برمبنای قوانین برره و با قوه قهریه مطالبه می گردد.بهتر است مانند شهرها عوارض به صورت سالانه محاسبه و مطالبه و دریافت گردد .

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011