معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

براستی که دهیار کیست؟

15 تیر 1396
وظایف دهیار

براستی که دهیار کیست؟

 

شرح وظایف دهیاران ازمنظر قانون :

ماده ۶۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب مجلس شورای اسلامی   مورخ ۱/۳/۱۳۷۵وظایف واختیارات دهیاران رابه شرح ذیل قیدکرده است :

۱- اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.

۲- همکاری بانیروهای انتظامی وارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم ومقررات خدمت وظیفه عمومی وحفظ نظم عمومی وسعی درحل اختلافات محلی.

۳- اعلام فرامین وقوانین دولتی (اطلاع رسانی به عموم اهالی) .

۴- مراقبت وحفظ ونگهداری ازتاسیسات عمومی وعمرانی واموال ودارئیهای روستا.

۵- همکاری باسازمانها ونهادهای دولتی وایجادتسهیلات لازم درجهت اجرای وظایف آنان.

۶- مراقبت دراجرای مقررات بهداشتی وحفظ نظافت وایجادزمینه مناسب برای تامین بهداشت عمومی.(مدیریت جمع آوری پسماندهای روستا)

۷- همکاری موثرباسازمان ثبت احوال درجهت ثبت موالید ومتوفیات.

۸- همکاری موثربامسئولان ذیربط درجهت حفظ ونگهداری منابع طبیعی واقع درمحدوده وحریم روستا.(عضویت درشورای منابع طبیعی روستا)

۹- تدوین بودجه سالیانه روستا وتصویب آن درجلسه شورای اسلامی روستا .

 

سایر وظایف دهیار:

۱- کمک به شورا درخصوص بررسی وشناخت کمبودها، نیازها ونارسائیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی واموررفاهی روستا وتهیه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی وعملی درزمینه های یادشده ارسال آن به مسئولان ذیربط جهت برنامه ریزی واقدام لازم .

۲- تشویق وترغیب روستائیان به انجام اقدامات لازم درجهت رعایت سیاستهای دولت .

۳- تامین اراضی موردنیاز مرتبط با اهداف ووظایف دهیاری (اراضی موردنیازدستگاههای اجرایی جهت انجام پروژه های عمرانی درروستا) پس ازاخذ مجوزقانونی .

۴- تشویق وترغیب روستائیان به توسعه صنایع دستی واهتمام ویژه به ترویج، توسعه وبازاریابی محصولات کشاورزی ودامی روستا .

۵- ارسال گزارشهای درخواست شده به شورا درموعدمقرر.

۶- وصول عوارض مصوب به مراجع قانونی ومصرف آن درموارد معین.

۷- برآورد وتنظیم بودجه سالانه دهیاری ومتمم واصلاح آن به شورا جهت تصویب .

۸- اهدا وقبول اعانات وهدایا به نام روستا وباتصویب شورا.

۹- فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، پارکها وفضای سبز، فضاهای ورزشی وآموزشی، مراکزتفریحی عمومی، ومجاری آب وتوسعه معابروپی گیری طحها ونظارت براجرای آنها.

۱۰- همکاری با بنیادمسکن انقلاب اسلامی درجهت تهیه واجرای طرح هادی روستا وارائه پیشنهادهای لازم وتعیین کاربری اراضی واقع درروستا به منظورگنجاندن آنهادرطرح هادی واجرای ظوابط مصوب مربوطه باموافقت وتصویب شورای اسلامی روستا.

۱۱- کمک دراحداث تاسیسات تولید وتوزیع آب، برق ومخابرات .

۱۲- جلوگیری ازتکدی گری وواداشتن متکدیان به کار شرافتمندانه وحلال .

۱۳- انجام معاملات دهیاری اعم ازخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول، مقاطعه واستجاره باتصویب وهماهنگی شورای روستا.

۱۴- ایجادوسازماندهی غسالخانه وگورستان وتهیه وسایل حمل اموات ومراقبت درانتظام امورآنها .

۱۵- اتخاذتدابیرلازم برای حفظ روستا ازخطرسیل وحریق ورفع خطر ازبناها ودیوارهای شکسته وخطرناک واقع درمعابرواماکن عمومی وتسطیح چاهها وچاله های واقع درمعابر براساس مصوبات شورا.( مدیریت بحران)

۱۶- همکاری درجلوگیری ازشیوع بیماریهای انسانی وحیوانی واگیردارومشترک انسان ودام واعلام آنها به مراکز بهداشتی ودرمانی ودامپزشکی.

۱۷- همکاری باسازمان میراث فرهنگی درحفظ بناهای تاریخی وآثارباستانی روستا.

۱۸- صدورپروانه ساختمانی برای ساختمانهای داخل محدوده روستاساخته میشوندوگزارش ساخت وسازهای غیرمجازبه دستگاههای مسئول.

۱۹- همکاری بابخشداری به منظوربررسی وصدورپروانه های کسب.

۲۰- همکاری بابخشداری به منظوربررسی درخواست انشعابات آب، برق، مخابرات وگاز.

۲۱- معرفی وشناسایی خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت ومعرفی آنان به مراکزبهزیستی وکمیته امداد .

۲۲- همکاری درنگهداری وتسطیح راههای واقع درحریم اراضی روستا ازطریق خودیاری اهالی ودستگاههای ذیربط .

۲۳- گزارش پیشرفت ویا عدم پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی روستا به بخشداروشورا وپیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع دراجرای آنها .

۲۴- مراقبت واهتمام کامل جهت تنظیم بازارروستا ( گرانفروشی، کم فروشی ) وهمکاری با مراجع ذیربط .

۲۵- نظارت برعرضه نان ونظارت برخبازیهای روستا وارائه گزارش به بخشداری ویا شورای آردونان .

۲۶- نظارت برعرضه سوخت  ونظارت برعاملین توزیع سوخت روستا وارائه گزارش به بخشداری.

۲۷- اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی داردبا تصویب شورای اسلامی روستا وتائید شورای اسلامی بخش که پس ازاعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم الرعایه میباشد.

۲۸- پیگیری وایجادزمینه نظارت براموربهداشتی روستا ازقبیل کشتاربهداشتی دام وعرضه گوشت .

۲۹- پیشنهادنامگذاری معابرواماکن وتاسیسات روستا به شورا جهت بررسی وارائه آن به شورای اسلامی بخش جهت سیرمراحل لازم .

۳۰- شناسایی زمینه های اشتغال ومساعدت جهت تامین کاربرای افراد جویای کار باهمکاری دستگاههای ذیربط .

۳۱- درروستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، طرحهای عمرانی روستا باید درچهارچوب طرح هادی روستا انجام واجرا شوند.

 وب سایت استانداری

 

  • 15 تیر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011