معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

قوانین ده و دهیاری

23 مرداد 1396

قوانین ده و دهیاری

#نصاب_معاملات_دهیاری
#کمیسیون_استعلام

🔵🔵 آئین نامه مالی دهیاریها

🔶 2-1-2-2 بخش دوم -روش انجام معامالت

🔴ماده ۶ – انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معامالت و با موافقت اعضای کمیسیون به اتفاق آرا و یا با کسب حداقل دو رأی موافق به شرط آن که یکی از دو رأی موافق رأی دهیار باشد، قابل اجراخواهدبود.

🚥 @

  • 23 مرداد 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011