معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

وظایف شورا و دهیار

28 مرداد 1396
دهیاری

قوانین و مقرارات مربوط به شوراها و دهیارهای روستا

 

در ﺑﺪو ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻧﻬﺎد اﻣﺘﻴﺎزات و ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺳﺎﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮراﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد :

۱- ﭘﺮﻛﺮدن ﺧﻼء ﻣﺪﻳ ﺮﻳﺘﻲ در روﺳﺘﺎ

۲- اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم

۳- اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ

۴- ﺳﭙﺮده ﺷﺪن ﻛﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮدم و ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺖ

۵- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎرﻫﺎ و اﻣﻮر ﻣﺮدم

۶- رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ

۷- ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر

۸- ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﻲ

۹- ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮی اﻣﻮ ر ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر ﻣﺸﻜﻼت

۱۰- ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

۱۱- ﻧﻴﺮو ﺳﺎزی و رﺷﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ

۱۲- ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻳﻞ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دادن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم، ﺗﺤﺮک و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده، و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﻣﻴﺪواری ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮراﻫﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

 

ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼش ﺑﻲ وﻗﻔﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ و در رأس آن ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ رو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﻮراﻫﺎ اﻣﺮی ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ زداﻳﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت و آﻣﻮزش اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ و ﻛﺎ رآﻣﺪی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﺰوﻧﺘﺮ ﻣﻨﺘﺨ ﺒﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ . ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻳﻦ روﺷﻬﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ از وﻇﺎﻳﻒ، اﺧﺘﻴﺎرات و ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ .

ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺠﻠﻲ ارزﺷﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی دﻳﻨﻲ و ﻗﺮآﻧﻲ اﺻﻮل ﻣﻬﻤﻲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻮراﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻬﺬا ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ روﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد را در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ وﻗﻔﻪ ای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮد .اﻛﻨﻮن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ دوره از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﻛﺎرآﻣﺪی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺷﻮراﻫﺎ و ﺑﻪ وﻳﮋه آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼع اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻫﺪاف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻣﻮر ﺷﻮراﻳﻲ اﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳ ﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎده و ﺷﻮرا ﭘﺴﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد . درون ﻣﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﺎﺳﺨﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻮراﻳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﻓ ﻜﺮی، ﺑﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد.

آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﺑﻬﺎم اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در دوره ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺲ دﻣﺎدم ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﭘﻴﺶ روی اﻫﻞ ﺷﻮرا ﮔﺸﻮده و اﻓﻖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزد .

ﺷﻮرا در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

اﺻﻞ ﺷﺸﻢ :

در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺗﻜﺎء آرای ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﺷﻮد از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ، ﻳﺎ از راه ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﺻﻮل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ :

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ: و ا ﻣﺮﻫﻢ ﺷﻮری ﺑﻴﻨﻬﻢ و ﺷﺎورﻫﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ

ﺷﻮرا :ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، ﺷﻮرای اﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، ﺷﻬﺮ، ﻣﺤﻞ، ﺑﺨﺶ، روﺳﺘﺎ و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ از ارﻛﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی و اداره اﻣﻮر ﻛﺸﻮرﻧﺪ .ﻣﻮارد، ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮراﻫﺎ را اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪم :

ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮدم ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺤﻠﻲ اداره اﻣﻮر ﻫﺮ روﺳﺘﺎ، ﺑﺨﺶ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻮرای ده، ﺑﺨﺶ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﺻﻮ رت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻋﻀﺎی آن را ﻣﺮدم ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻈﺎرت ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل وﺣﺪت ﻣﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﻳﻜﻢ :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎری در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و رﻓﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ آﻧﻬﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻇﺎﻳﻒ اﻳﻦ ﺷﻮراﻫﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﺪ .

اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و دوم :

ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺣﻖ دارد در ﺣﺪود وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻮم :

اﺳﺘﺎﻧﺪاران، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران، ﺑﺨﺸﺪاران و ﺳﺎ ﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﻛﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭼﻬﺎرم :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺴﻂ اﺳﻼﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎری در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزی، ﺷﻮراﻫﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ ا ز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﮔﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان در واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، اداری، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺷﻮراﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎی اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺷﻮراﻫﺎ و ﺣﺪود و وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﻢ :

ﺗﺼ ﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .

اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺷﺸﻢ :

اﻧﺤﻼل ﺷﻮراﻫﺎ ﺟﺰء در ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف از وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺤﺮاف و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺤﻼل ﺷﻮراﻫﺎ و ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺷﻮرا در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺣﻖ دارد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ و دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ .

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺨﺶ و روﺳﺘﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮری

ﺑﺨﺶ :

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮری، ﺑﺨﺶ واﺣﺪی اﺳﺖ از ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮری ﻛﻪ دارای ﻣﺤﺪوده ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮده و از ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﺴﺘﺎن ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﻜﺎن، روﺳﺘﺎ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺷﻬﺮ ﻛﻪ در آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ، واﺣﺪ ﻫﻤﮕﻨﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺳﻌﺖ، ﺟﻤﻌﻴﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮدد .

تبصره ۱: ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و  اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دو درﺟﻪ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :

الف: ۳۰۰۰۰ نفر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد    ب: ۲۰۰۰۰ نفر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ

تبصره ۲ : در ﻧﻘﺎط ﺗﺮاﻛﻢ، دور اﻓﺘﺎده، ﻣﺮزی، ﺟﺰاﻳﺮی، ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻛﻮﻳﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزراء و در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ۱۲۰۰۰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ۱ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه

تبصره ۳: ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ، روﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻬﺮی از ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻴﺎﺳﻲ  آن ﻣﺤﺪوده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

روﺳﺘﺎ :

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮری، روﺳﺘﺎ واﺣﺪ ﻣﺒﺪا ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﺸﻮری اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮده ﺑﺎ ﺣﻮزه و ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﻴﻦ ﺛﺒﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر اعم از متمرکز یا ﭘﺮاﻛﻨﺪه در آﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻛﻨﺎن داﻳﻤﻲ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛ ﺸﺎورزی، داﻣﺪاری، ﺑﺎﻏﺪاری ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺻﻴﺪ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ده، دﻫﻜﺪه ﻳﺎ ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼت، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺧﻠﻲ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب دﻫﻴﺎر ﻣﺼﻮب (ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ۱۳۷۸ /۱/۱۱ )

ماده ۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در روزی ﻛﻪ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﻄﻮر ﻛﺘﺒﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺸﺪار ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وی )ﻋﺪم ﺣﻀﻮر دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وی ﻣﺎﻧ ﻊ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (و ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ. تبصره ۲ : (ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﺷﻮرا داﺧﻞ ﺷﻮد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای اوﻟﻴﻦ ۱۳۸۰ /۱/۱۴ اﺻﻼﺣﻲ )  ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر در ﺷﻮرا، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ماده ۳: ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎء در ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ ﻋﺒﺎرت از رﺋﻴﺲ، ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻲ و در ﺷﻮراﻫﺎی دارای  ﺳﻪ ﻋﻀﻮ رﺋﻴﺲ، ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ و ﻣﻨﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ماده ۵: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﻮرا ﺧﺎرج ﺷﻮد، ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ  از ﻗﻄﻌﻴ ﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﺮوج آن ﻋﻀﻮ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺤﻞ ﮔﺰارش دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﺪاری از اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آرای آﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻃﻼع از ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﻮرا را ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه اصلاحی در ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : در ﺻﻮ رﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺎرج از ﺷﻮرا رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﺴﻪ ای رﺋﻴﺲ و ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻲ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۶: ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻛﻪ از ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﻮرا ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت دو روز ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺧﺮوج، ﻛﺎرت  ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .

ماده ۸ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا  اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﻋﻢ از ﻋﻀﻮ و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ را ، ﺣﻖ ﺗﻔﻮﻳ ﻧﺪارﻧﺪ .

ماده ۹: ﺷﻮرای روﺳﺘﺎﻫﺎی واﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ماده ۱۰ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء دارای ﻳﻚ ﺣﻖ رأی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﻇﺎﻳﻒ او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرا، ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و اداره ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎدی، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻮرا و د ر ﺻﻮرت ﻟﺰوم، دﻋﻮت از اﻋﻀﺎء ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت، دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی، درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺎر از اﻋﻀﺎء، اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮﻛﺮدن ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﻮرا، اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ، د ﻫﻴﺎری و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﭘﻴﮕﻴﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻴﺎری و درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از دﻫﻴﺎر .

ماده ۱۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻴﺎن ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرت از ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺛﺒﺖ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﻴﻪ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮرا، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت در ﻣﺤﻞ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺷﻮرا از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و اﺻﻼح ﻳﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺷﻮرا و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﻣﺘﻤﻢ آن، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻮرا ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻮرا و دﻫﻴﺎر از ﻗﺒﻴﻞ درآﻣﺪﻫﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدی در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه :در ﺻﻮرت ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻨﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻴﺎن ﺷﻮرا، وﻇﺎﻳﻒ آﻧﺎن از ﺳﻮی ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ماده ۱۲ : ﻋﻀﻮ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ۵ (ﻧﻔﺮ در ﺷﻮراﻫﺎی دارای ۴) ﻋﻀﻮ و ۳ (ﻧﻔﺮ در ﺷﻮرای دارای ۲) ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آن ﺑﺎ رأی اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه : (ﻳﺎ )۴ (ﻧﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷ ﻮد ﺳﻪ رأی و در ۵) ﺣﺪاﻗﻞ آرای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت در ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ )۳( ﻳﺎ )۲( ﻧﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ دو رأی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۱۳ : ﻣﺤﻞ دﻫﻴﺎری و ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮرای ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد .

ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۴/۱۱: (ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺑﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز،  ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و اﺿﻄﺮاری ﺷﻮرا ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻴﺎر، رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء، در ﺷﻮراﻫﺎی دارای ﭘﻨﺞ ﻋﻀﻮ و دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء در ﺷﻮراﻫﺎی دارای ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ماده ۱۵: ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴ ﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه  ﺪ ﺷﻮرای ﺑﺨ ﺷﻮرا را ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .

ماده ۱۶ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮرا ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از اﻫﺎﻟﻲ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳ ﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ را ﺿﺮورﺗﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﺨﺸﺪار ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ از اﻫﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۱۷:ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺋﻴﺲ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی  ﻛﺘﺒﻲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ، ﺑﺨﺸﺪار ﻳﺎ دﻫﻴﺎر ذﻳﺮﺑﻂ در دﺳﺘﻮ ر ﻛﺎر ﺷﻮرا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .

ماده ۱۸: ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن، ﺗﺎرﻳﺦ و دﺳﺘﻮر ﻛﺎر در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ، اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﻳﺐ، ﺗﻌﺪاد آرای ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ و ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوح در ﺟﻠﺴ ﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺼﻮﺑﺎت آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

تبصره ۱:ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺪ ذﻳﻞ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺷﻮرا را اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

تبصره ۲: ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ و ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ، در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ذﻳﻞ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت را اﻣﻀﺎء، اﻧﮕﺸﺖ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ماده ۱۹: ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻛﻠﻴ ﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮ را، ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﺨﺸﺪار و ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه ارﺳﺎل دارد .

ماده ۲۰: ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻛﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ را ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ، ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮرا ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎی ارﺳﺎﻟﻲ از وزارت ﻛﺸﻮر دارای ﺗﺎرﻳﺦ، ﺷﻤﺎره  ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺷﻮرا، ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۲۲ : ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻮرا و اﻣﻀﺎی رﺋﻴﺲ و در ﺻﻮرت ﻏﻴﺒﺖ او ﻧﺎﻳ ﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ

ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ دارای دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت، ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب اﻋﻀﺎء در ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ و ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۲۴:  (ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ﻻز م اﻻﺟﺮا اﺳﺖ ۷۷) ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده

ماده ۲۵ : درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﻫﻴﺎر در ﺟﻠﺴﺎت، ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻲ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺟﻠﺴﻪ از او ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ، دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آورده و دﻫﻴﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۲۶: در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری دﻫﻴﺎر از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ، ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻫﻴﺎر ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار  ﻣﺠﺪد ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وی را ﻋﺰل ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۲۷ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ دﻫﻴﺎر و ﺑﺨﺸﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ زﻣﺎن، دﺳﺘﻮر ﻛﺎر و ﺿﺮورت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠ ﺴﻪ، ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۲۸ : ﺷﻮرا در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﻮرت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در روﺳﺘﺎ و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ دﻋﻮ ت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۲۸ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ماده ۳۰: ﺷﻮرا ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد، ﺻﻮرﺗﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده اﺳﺖ و ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺴﺨﻪ اول و دوم را ﺑﺮای ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل و ﻧﺴﺨﻪ آﺧﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ در ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻮرا ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۳۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻀﻮی ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ دوازده ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرا در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ماده ۳۲ : در ﺻﻮرت درﺧﻮا ﺳﺖ ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮرا ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ، ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮدی را از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۳۳ : ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮرا در اﺛﺮ ﻓﻮت، اﺳﺘﻌﻔﺎء و ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل، ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم، ﻣﻨﺪرج در (ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ۳۱) (اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت از دﺳﺖ دﻫﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۳)ﻣﺎده ﺷﻮد.

ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎده ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻮارض ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات و درآﻣﺪﻫﺎی اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮای ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۳۵ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ وﺻﻮل ﻋﻮارض وﺿﻊ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ و وارﻳﺰ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۳۶ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : ﺗﻤﺎﻣﻲ درآﻣﺪﻫﺎ، اﻋﻢ از ﻛﻤﻜﻬﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﻣﺮدم، ﻋﻮارض درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻫﺎﻟﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻒ ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺼﺎرف ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﻲ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺳﺪ .

تبصره ۱ : در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺷﻮرا ﻣ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ .

تبصره ۲ : در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎ ﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۳۷ : ﺷﻮرا و دﻫﻴﺎر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ و درآﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻫﺮ دوره  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺣﺴﺎﺑﻲ را در ﻧﺰد ﻳﻜﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرا اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎب وارﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ .

ماده ۳۸: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدی و اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻮرا، ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرﺟﻲ ﻛﻪ از  ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﻨﺸﻲ و ﻣﻬﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۳۹ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد و دﻫﻴﺎری را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎی ارﺳﺎﻟﻲ از وزارت ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ .

ماده ۴۰: ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ دوره ﺧﻮد و ﺑﺮآورد ﻋﻮاﻳﺪ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺎل آﺗﻲ، ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻮرا ﺑﺮای ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را در ﺳﻪ ﻧﺴﺨ ﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در اوﻟﻴﻦ روز اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل، ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﺑﺮای ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ارﺳﺎل و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه : ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻮرا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ، آن را در ﺷﻮرا ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ارﺳﺎل دارد .

ماده ۴۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮال ﺷﻮرا و دﻫﻴﺎری اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و دﻫﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا و دﻫﻴﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ماده ۴۲: ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل و اﺟﺎره ﻣﻜﺎﻧﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻮرا و دﻫﻴﺎری ﻳﺎ ﻛﺮاﻳﻪ دادن اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻫﻴﺎری، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم ﻛﻞ اﻋﻀﺎء و ﻃﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺷﻮرا و دﻫﻴﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎء و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .

ﺗﺒﺼﺮه : ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و اﺟﺎره داراﻳﻲ ﻫﺎی دﻫﻴﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ دﻫﻴﺎری وارﻳﺰ ﺷﻮد .

ماده ۴۳  ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ : کارﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﻛ ﺷﻮرا درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻳﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ آﻧﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺪت ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﻲ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮ د و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ )ﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺷﻮرا در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ (از ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرا ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ماده ۴۴: دﻫﻴﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد، ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺷﻮرا و ﻣﺎده دﻫﻴﺎری را ﺗﻨﻈﻴﻢ و در اوﻟﻴﻦ روز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر رﺳﻤﻲ دﻫﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ، آن را ﺑﻪ وی، ﻃﺒﻖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آن ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ، ﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۴۵ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻫﻴﺎر در ﺳﻤﺖ دﻫﻴﺎری ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ وی از ﻣﺤﻞ (اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ۳۶)ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎده ﺷﻮد.

تبصره۱ : ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻫﻴﺎر ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم ۱۵۰۰ در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ از وﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮرای ﺑﺨﺶ و اراﻳﻪ راه ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ وی اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۴۶ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮرا ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺮدی ﺷﺎﻏﻞ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺖ دﻫﻴﺎر ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺸﺪاری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۴۷: (اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ۵۵) (روز ﭘﺲ از آﻏﺎز دوره ﻓﻌ ﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۱۵) ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺪت ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻫﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﺣﻜﻢ و ﻛﺎرت دﻫﻴﺎری ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۴۸ : ﺷﻮرا ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اداره دﻫﻴﺎری، اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا و ﺣﻔﻆ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی، ﺟﻨﺴﻲ، ﻣ ﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دﻫﻴﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ آن را دارد .

 

ماده ۱ـ  در این آئین‌نامه جهت رعایت اختصار به جای «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵» عبارت «قانون شوراهای اسلامی کشور» و بجای عناوین «شورای اسلامی روستا» و «حوزه انتخابیه شورای اسلامی روستا» به ترتیب از کلمه‌های «شورا» و «روستا» استفاده می‌شود.

ماده ۲- اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺳﻮی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد در ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺨﺸﺪار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻨﺪ .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﺷﻮرا را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ماده ۳ : ﺳﻤﺖ اﻋﻀﺎ در ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرت از رﺋﻴﺲ، ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای دوﺳﺎل از ﺳﻮی اﻋﻀﺎ  اﻧﺘ ﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ماده ۴ : ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ از ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎی ذﻳﺮﺑﻂ، ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ او از  ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ماده ۵: ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻛﻪ از ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﻮرا ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﺮوج از ﺷﻮرا د را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ ، ﻛﺎرت ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮ .

ماده ۶ : ﻣﻬﺮ ﺷﻮرا ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر رﺳﻤﻲ ﺷﻮرا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﺪار، ﺗﺤﻮﻳﻞ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ماده ۷ : اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا، ﺣﻖ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﻋﻢ از ﻋﻀﻮ و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ماده ۸ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء دارای ﻳﻚ ﺣﻖ رأی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و وﻇﺎﻳﻒ او ﻋﺒﺎرت از ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و اداره ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎدی، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻮرا ودر ﺻﻮرت ﻟﺰوم، دﻋﻮت از اﻋﻀﺎء ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت، دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی، در ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش ﻛﺎر از اﻋﻀﺎ، اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻛﺮدن اﺳﻨﺎد و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﻮرا، اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺣﻮزه ﺑﺨﺶ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﻮرا ﺑﺎ دﻫﺪاری، ﺑﺨﺸﺪاری و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه : در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا، وﻇﺎﻳﻒ اورا ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .

ماده ۹ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲: وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻴﺎن ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرت از :ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺛﺒﺖ و ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻮرا، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت در ﻣﺤﻞ ﺷﻮرا، اﻧﺠﺎم اﻣﻮرﺧﺰاﻧﻪ داری ﺷﻮرا از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و اﺻﻼح ﻳﺎ ﻣﺘﻤﻢ آن، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻮرا، ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﺻﻮرت ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال و داراﻳﻴﻬﺎی ﺷﻮرا، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اوﻟﻴﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻮرا از ﻗﺒﻴﻞ درآﻣﺪﻫﺎ، ﻫﺰ ﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدی در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه : در ﺻﻮرت ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻨﺸﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻴﺎن ﺷﻮرا، وﻇﺎﻳﻒ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .

ماده ۱۰ : جلسات شورا با حضور حداقل ۲ نفر در شوراهای دارای ۳ عضو و ۴ نفر در شوراهای دارای ۵ عضو، تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و اﻣﻮال ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: جلسات شورا بطور مستمر ماهی دوبار تشکیل می‌شود و در صورت نیاز، جلسات فوق‌العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد دهدار، دهیار، رئیس شورا و یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮرا اﻃﻼع و ﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ ﺪ.

ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﺷﻮرا ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺎم و اﻃﻼع ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﺗﻲ ﺷﻮرا را ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .

ماده ۱۵ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴: ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺋﻴﺲ ﻳﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎء و ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﺘﺒﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻳﺎ ﺑﺨﺸﺪار ذﻳﺮﺑﻂ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪ در ﺑﺨﺶ و روﺳﺘﺎ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻮرا ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .

تبصره الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ : ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ماده ۱۶: ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ و دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ، اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﻳﺐ، ﺗﻌﺪاد آرای ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ و ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺼﻮﺑﺎت آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

تبصره ۱ : ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻳﺪ ذﻳﻞ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺷﻮرا را اﻣﻀﺎء و ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

تبصره ۲ : ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ، در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ذﻳﻞ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت را اﻣﻀﺎء ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺖ و ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

ماده ۱۷ : ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻛﻠﻴﺎت ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻮد در آن ﺟﻠﺴﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑه ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻴﺪ دﻳﮕﺮ را، ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ را ﺑﻪ آن دﺳﺘﮕﺎه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻓﺮوردﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻛﺎر ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎی ارﺳﺎﻟﻲ از وزارت ﻛﺸﻮر در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ را ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺤﻞ و ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮرا ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۱۹ : ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ ﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ دارای ﺗﺎرﻳﺦ، ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺷﻮرا، ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد و ﻧﺴﺨﻪ اول ﺑﺮای اداره ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﺴﺨﻪ دوم ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮرا ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد .

ماده ۲۰ : ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺮﺑﺮگ رﺳﻤﻲ و ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻮرا و اﻣﻀﺎی رﺋﻴﺲ و در ﺻﻮرت ﻏﻴﺒﺖ او اﻣﻀﺎی ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۲۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ دارای دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت و ﺣﻀﻮر و ﻏﺎﻳﺐ در ﺟﻠﺴﺎت و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ و ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ.

ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ۷۷ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ذﻳﺮﺑﻂ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ .

ماده ۲۳ : در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺸﺪار و ﻳﺎ دﻫﺪاران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻲ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﺨﺸﺪار ﻫﺮ ﻳﻚ از دﻫﺪاران ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

تبصره اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲: در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری ﺑﺨﺸﺪار و ﻳﺎ ﻫﺮﻳﻚ از دﻫﺪاران از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮا ﻧﺪ ﻃﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪار و ﻳﺎ دﻫﺪار و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻣﺠﺪد در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺑﻴﺦ وی را از ﻣﻘﺎم ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۲۴ : در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﺪار ذﻳﺮﻳﻂ ﺷﻮرا، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ، ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن، دﺳﺘﻮر ﻛﺎر و ﺿﺮورت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ، ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۲۵ : ﺷﻮرا در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﻮرت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ، از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ و ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۲۶ : ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن ادارات و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ماده ۲۷ : ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻳﻜﻤﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد، ﺻﻮرﺗﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده اﺳﺖ و ﻳﺎ در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺴﺨﻪ اول را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺪاری ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل و ﻧﺴﺨﻪ آﺧﺮ را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻮرا ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۲۸ : در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ از ﻋﻀﻮ ﻳﺖ ﺷﻮرا ﺧﺎرج ﺷﻮد، ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﺮوج آن ﻋﻀﻮ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺤﻞ ﮔﺰارش دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﺪاری از اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آرا آﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪور ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻃﻼع از ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ در ﺷﻮرا ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .

تبصره اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺷﻮرا، رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ در  اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻴﺎت رﺋﻴﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۲۹ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻀﻮی ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻳﺎ دوازده ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ )ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرا (در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ماده ۳۰ : ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻫﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ  ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻼ ﻋﻮض، ﺑ ﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺷﻮرا، اﻳﻦ ﻛﻤﻜﻬﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی اﻓﺘﺘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ، درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه : ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮی اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه وارﻳﺰ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪی در زﻣﺮه اﻣﻮال در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮرا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه در ﺑﺪو درﻳﺎﻓﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .

ماده ۳۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺗﻤﺎﻣﻲ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﻮرا، اﻋﻢ از ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﻣﺮدم، ﻋﻮارض درﻳﺎﻓﺘﻲ از اﻫﺎﻟﻲ، ﻛﻤﻜﻬﺎی دوﻟﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ردﻳﻒ ﻫﺎی درﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺼﺎرف ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺳﺪ .

تبصره اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ و ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻪ ﺻﻮرت اﺻﻼح .

ماده ۳۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﻠﻴﻪ وﺟﻮه درﻳﺎﻓﺘﻲ و در آﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻫﺮ دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺣﺴﺎﺑﻲ را ﻧﺰد ﻳﻜﻲ از ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻫ ﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرا اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۳۳ : ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﻮدی و اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻮرا، در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻣﺨﺎرﺟﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رﺋﻴﺲ و ﻣﻨﺸﻲ ﺷﻮرا و ﻣﻬﺮ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ .

ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ در ﭘ ل ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﻲ از  ﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ .

ماده ۳۵ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺷﻮرا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ دوره ﺧﻮد و ﺑﺮآورد ﻋﻮاﻳﺪ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺎل آﺗﻲ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺟﺎری ﺷﻮرا ﺑﺮای ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺤﻞ و ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﺑﺮای ﺳﺎﺑﻘﻪ در دﻓﺎﺗﺮ ﺷﻮرا ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﺪ .

تبصره ۱ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ

تبصره ۲ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺑﺨﺸﺪار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮرا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ

ماده ۳۶ : ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮال ﺷﻮرا، اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ماده ۳۷ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل و ﻧﻴﺰ اﺟﺎره ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻮرا ﻳﺎ ﻛﺮاﻳﻪ دادن اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح و رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .

تبصره اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش و ﻳﺎ اﺟﺎره داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﻮرا وارﻳﺰ ﺷﻮد .

ماده ۳۸ اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ :  ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﻮرا درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻳﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻮراﻫﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺪت ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺘﻲ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ یا ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻮرا در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرا ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﺎره وﻗﺖ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ماده ۳۹ : ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺧﻮد، ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻠﻲ ا ز ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺷﻮرا، و در اوﻟﻴﻦ روز ﻛﺎر رﺳﻤﻲ دوره ﺟﺪﻳﺪ، آن را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺻﻮرت ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ای از آن را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺪاری ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل ﻛﻨﺪ .

ماده ۴۰ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۱۲ : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ وزارت ﻛﺸﻮر در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش ﻻزم را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اراﻳﻪ داده و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺨﺶ اول :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻼت، وﻇﺎﻳﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮر

ماده ۱ – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن , شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.

ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۸ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ و۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

تبصره – (الحاقی۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده ۱۰ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)– نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۳ – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار ، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شورای استان از استاندار ، یا سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۴ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای عالی استان ها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.

تبصره۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) از استان های تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو نماینده و از استان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند.

تبصره ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.

تبصره ۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲واصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزیران ،رؤسای مؤسسات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شرکت می نمایند.

ماده ۱۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد وتصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

ماده ۱۶- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون (وفق ماده ۱۵ مکرر) به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.

 

 

وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ

ماده۶۸– وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

الف – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا .
ب– (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط ، مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.
ج – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲) تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی .
د – تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور.
ه – نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا
و – همکاری با مسؤولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی،اقتصادی ،اجتماعی ورفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات .
ز‌– کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی واضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی .
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .
ط – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسؤول .
ی – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک– ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی.
ل – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.
م– انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره- عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.
ن – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ایجادزمینه مناسب برای توسعه اشتغال وجلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی.
س – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا وبهسازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش .
ف – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه های اجتماعی . اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نا رسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط .
ص – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

ماده۶۸مکرر – (الحاقی ۶/۷/۸۲) هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده ) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد ، شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.

 

وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ روﺳﺘﺎ

وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ

ماده ۷۰– وظایف واختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از :

۱– ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش .
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مقامات اجرائی ذی ربط مؤظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲– ( به موجب اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد.)
۳– ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش.
۴– نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی .
۵– حل وفصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۶– رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
۷– ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند.
۸– تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش .
۹– بررسی و تائید طرح های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.

۱۰– (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
۱۱– (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمرانی بخش.

وﻇﺎﻳﻒ دﻫﻴﺎر

ماده ۱۰ : وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ دﻫﻴﺎر و دﻫﻴﺎری ﺟﻬﺖ اداره و ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار روﺳﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :

۱) ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ روﺳﺘﺎ .

۲) ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻮرا در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻤ ﺮاﻧﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و اﻣﻮر رﻓﺎﻫﻲ روﺳﺘﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻼﺣﻲ و ﻋﻤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و اﻗﺪام ﻻزم .

۳) ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ .

۴) ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرا در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ .

۵) ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻮاﻟﻴﺪ و ﻣﺘﻮﻓﻴﺎت و ﺗﻬﻴﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط .

۶) ﺗﺎﻣﻴﻦ اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ دﻫﻴﺎری ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .

۷) ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻ ن ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻳﻢ روﺳﺘﺎ .

۸) ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی و داﻣﻲ روﺳﺘﺎ .

۹) ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا .

۱۰) ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﻗﻮع ﺟﺮاﻳﻢ و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻌﻲ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻠﻲ .

۱۱) اﻋﻼم ﻓﺮاﻣﻴﻦ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ .

۱۲) ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دﻫﻴﺎری .

۱۳) ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮای اﻳﻔﺎی وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ .

۱۴) ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ .

۱۵) ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻮرا در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ دﻫﻴﺎر .

۱۶) ﺣﻀﻮر دﻫﻴﺎر در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺮ ر و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرا .

۱۷) ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻫﻴﺎری ﺑﺮای ﺷﻮرا و روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری .

۱۸) ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺷﻮرا و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻃﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .

۱۹) وﺻﻮل ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ .

۲۰) ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎ، ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻫﺎ، ﻗﺼﺎﺑﻲ ﻫﺎ، ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﻳﺮﺑﻂ .

۲۱) ﺑﺮآورد و ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻫﻴﺎری و ﻣﺘﻤﻢ و اﺻﻼح آ ن ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ .

۲۲) اﻫﺪا و ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﺎت و ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا .

۲۳) ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ، ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﻴﺪان ﻫﺎ، ﭘﺎرک ﻫﺎ، ﻓﻀﺎی ﻫﺎی ﺳﺒﺰ، ورزﺷﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺠﺎری آب ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﻴﺎری و ﻫﻤﻜﺎری د ر زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎ .

۲۴) ﺗﻨﻈﻴﻒ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻧﻬﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺠﺎری آب ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب و ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻗﻨﻮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ آب و روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن .

۲۵) ﻛﻤﻚ در اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ آب، ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ آن در روﺳﺘﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻗﺪام ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ )وزارت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﻧﻴﺮو، ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻳﻲ (

۲۶) ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮای واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﻴﺮ .

۲۷) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻜﺪی ﮔﺮی و واداﺷﺘ ﻦ ﻣﺘﻜﺪﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر .

۲۸) اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻫﻴﺎری اﻋﻢ از ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ، اﺟﺎره و اﺳﺘﻴﺠﺎره .

۲۹) اﻳﺠﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ و ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ اﻣﻮات و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر آﻧﻬﺎ .

۳۰) اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ روﺳﺘﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻞ ﺣﺮﻳﻖ و رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا .

۳۱) ﻫﻤﻜﺎری در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ واﮔﻴﺮ و ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و دام، اﻋﻼم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺮﺑﻂ، اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و دﻓﻊ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض واﮔﻴﺮ، ﺑﻼ ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﻀﺮ .

۳۲) ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﻳﺮﺑﻂ، ﺑﺮای اﺣﺪاث، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ، ورﻓﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز روﺳﺘﺎ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت .

۳۳) ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ روﺳﺘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع .و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ۱۳۵۵ /۲/۲۲ ﻣﻮرخ ۴۹۴۰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره

۳۴) ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺪاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺴﺐ .

۳۵) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﻲ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت .

۳۶) ﻫﻤﻜﺎری در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﻴﺢ راه ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺣﺮﻳﻢ اراﺿﻲ روﺳﺘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد ﻳﺎری اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ .

۳۷) ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزان در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ روﺳﺘﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮی و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ .

۳۸) ﭘﻴﮕﻴﺮی و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﻪ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ .

۳۹) ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ .

۴۰) ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرا و ﺑﺨﺸﺪار و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد راه ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ .ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ (۶۸ ) در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )ه( ﻣﺎده

۴۱) ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ واﻗﻊ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﻃﺮح ﻫﺎدی و اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرا .

۴۲) ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺎﻣﻞ در ﻧﺼﺐ ﺑﺮﮔﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮ روی اﺟﻨﺎس و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ت ﺷﻮرای اﺳﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ و روﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزاﻧﻲ ﺧﻮاروﺑﺎر و ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺮﺑﻂ .

۴۳) ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﻪ آرد و ﻧﺎن ﻣﺮﻏﻮب .

۴۴) ﭘﻴﮕﻴﺮی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻧ ﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ روﺳﺘﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دام و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ .

۴۵) اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات دﻫﻴﺎری ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا ی اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن روﺳﺘﺎ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ اﺳﺖ .

۴۶) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم .

۴۷) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮﻳﺎی ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ .

ماده ۴۹ : ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ دﻫﻴﺎر :

اﻟﻒ :ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

۱) ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان .

۲) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺎﺳﻲ .

۳) داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ .

۴) اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺖ .

۵) ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎر .

۶) ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻮﺛﺮ .

۷) داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت و ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .

ب :ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

۱) دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎی ﻫﺎی درﺟﻪ ﻳﻚ و دو

۲) دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺮای دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎی درﺟﻪ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر .

ماده ۵۲ : ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﻫﻴﺎر :

۱) ﻓﻮت و ﺟﻨﻮن .

۲) از دﺳﺖ دادن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ دﻫﻴﺎر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرای روﺳﺘﺎ .

۳) ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﺳﻤﺖ دﻫﻴﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا .

۴) ﻋﺰل دﻫﻴﺎر ﺑﺎ رای اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .

۵) روز ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرا و ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ۱۵ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻮرا .

۶) ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﻔﺼﺎل ازﺧﺪﻣﺖ.

ماده ۵۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻫﻴﺎر ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻫﻴﺎری اﻋﺘﺮاض و ﻳﺎ اﻳﺮادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا، ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ، ﺑﻪ دﻫﻴﺎر ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد، در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮرد ﺗﺬﻛﺮ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ﺳﻮال را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ دﻫﻴﺎر اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ، دﻫﻴﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدی ﻳﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻮرا و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ د ﻫﻴﺎر از ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻨﻜﺎف ورزﻳﺪه و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﻮد، ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ دﻳﮕﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺷﻮرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رأی اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻀﺎء دﻫﻴﺎر را ﺑﺮﻛﻨﺎر ﻛﻨﺪ و ﻓﺮد ﺟﺪﻳﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۵۴ : دﻫﻴﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮرا را ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮای آن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرا ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر دﻫﻴﺎر و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت در رأس ﻣﻮﻋﺪ و ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده۵۵ : دﻫﻴﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻫﻴﺎری را ﺑﺮای ﺷﻮرا و روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺪاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎده ﻣﻜﺘﻮب ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ماده ۵۶: دﻫﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ از ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر و ﻛﺎر ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ دﻫﻴﺎری را ﺑﺮای اﻃﻼع اﻫﺎﻟﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

به استناد تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب ۱۹/۵/۸۲ هیات وزیران و تبصره ذیل ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب ۱۰/۸/۷۸ «دستور العمل ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسلامی بخش» به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده ۱: در این دستورالعمل برای رعایت اختصار به جای قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن واژه «قانون شوراها» و به جای آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک مصوب ۱۰/۸/۷۸ هیئت وزیران از واژه «آیین نامه اجرایی» وبه جای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲/۱۱/۸۰ واژه «قانون تجمیع عوارض» استفاده می شود.

ماده ۲: عوارض موضوع این دستورالعمل عبارت است از وجه یا وجوهی که مستند به آیین نامه اجرایی و با رعایت مقررات مندرج در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض تبصره یک آن و ماده ۳ و بند «ب» ماده ۱۴ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی به تصویب شورای اسلامی بخش رسیده و از طریق درج در روزنامه و جراید محلی یا روزنامه های کثیرالانتشار ویا از هر طریق دیگری که جنبه عمومی دارد به آگاهی عموم برسد.

تبصره: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال در محدوده روستا موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی باشد.

ماده ۴-نوع عوارض :
الف-عوارض ملی : به عوارضی اطلاق می شود که در قانون تجمیع عوارض تکلیف نحوه وصول و ایصال و مصرف ان معین گردیده است.

ب-عوارض محلی عمومی:عوارضی است که به استناد بند «ب» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و با رعایت مقررات مندرج در قانون شوراها و ماده ۳ آیین نامه اجرایی وضع گردیده است. از انواع عوارض محلی می توان عوارض بر زمین ، ساختمان و کسب و پیشه و … را نام برد.عوارض محلی عمومی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است.

ب– عوارض محلی اختصاصی: عوارضی است که با رعایت تبصره یک ماده ۵ قانون تجمیع عوارض بر اساس شرایط جغرافیایی –طبیعی ، اقتصادی –اجتماعی و کالبدی روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای اسلامی بخش تعیین می شود .عوارض محلی اختصاصی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است.

ماده ۵: تعرفه های عوارض : فهرستی است از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت میگرد، در تعرفه های مذکور منعکس شود.

ماده ۶: مؤدی عوارض: اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت کننده عوارض یا درآمد به دهیاری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد مشمول وی باشد یا اشخاص مذکور وسیله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشند.

ماده ۷:مامور تشخیص :دهیار یا فردی است که از طرف دهیار اختیار تطبیق وضع مودی با هر مورد عوارض و تشخیص بدهی مودی کتباً بعهده او گذاشته شده است و مامور تشخیص مکلف ا ست کمال دقت را در تشخیص خود در مورد عوارض مربوطه بکار برد ودر صورت بروز تخلف از وی مراجع ذی ربط به وضع او رسیدگی خواهند نمود.

ماده ۸: تشخیص علی الراس: تشخیصی است که مامور تشخیص با رعایت این دستورالعمل و بر اساس قرائن مستند هنگامی که مودی از ارائه ودر اختیار گذاشتن مدارک و دفارت خودداری نماید،خواهد داد.

ماده ۹: مامور وصول : مأموری است که از طرف دهیار جهت وصول درآمد و عوراض تعیین می شود مامورین وصول باید تضمین کافی را جهت انجام این وظیفه به دهیاری بسپارند.

ماده ۱۰: پیش آگهی : نوعی آگهی می باشد که حاوی مشخصات منبع عوارض و مودی یا مودیان با ذکر مستند قانونی و نوع و میزان عوارض و شماره حساب بانکی دهیاری به همراه آدرس بانکی مربوطه که بعد از سررسید موعد پرداخت عوارض به بدهکار ویامودی عوارض که پرداخت بدهی خود را به تأخیر انداخته است توسط دهیاری فرستاده می شود.


🔴 برای سفارش نرم افزار مدیریت شورا (نرم افزار جامع دهیاری) لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 28 مرداد 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011