معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

انواع معاملات در آیین نامه مالی دهیاری ها

22 شهریور 1396
منابع مالی دهیاری

گسترش برنامه های عمرانی و ارائه خدمات در روستاها از طریق تامین منابع مالی و بسیج منابع امکان پذیر است اصل تقدم درآمدها بر هزینه ایجاب می کند که مدیریت روستا قبل از هر اقدام هزینهای، منابع مالی خود را پیش بینی و زمینه جذب منابع را فراهم آورد.

مــاده ۱ -معــاملات دهیــاری هــا اعــم از خریــد، فــروش و اجــاره ، پیمانکــاری اجــرت کــار و غیره (به استثنای مورادی کـه مشـمول مقـررات اسـتخدامی مـی شـود) در قالـب مفـاد ایـن آیـین نامـه انجام می گردد. کلیه معاملات بـه اسـتثنای مـوراد یـاد شـده در مـاده ۲۲ ایـن آیـین نامـه بایـد حسـب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.

ماده ۲ -معاملات دهیاریها از نظر ارزش به ۳ دسته تقسیم میشود:
الف– معاملات جزئی
ب– معملات متوسط
ج– معاملات عمده

تبصره ۱ -کلیه سـقف هـای معـاملات دهیاریهـای موضـوع ایـن مـاده بـر اسـاس قـانون تطبیـق معاملات شـهرداری هـای کشـور و شـهرداری تهـران بـا نصـابهای مـذکور در قـانون اصـلاح بنـدهای (الــف)،(ب) و (ج) مــاده (۸۰ (و مــاده (۸۶ (قــانون محاســبات عمــومی کشــور – مصــوب ۱۳۷۳– و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تبصــره ۲ -مبنــای نصــب در خریــد بــرای معــاملات جزیــی و متوســط، مبلــغ معاملــه بــرای معاملات عمده مبلغ برآورد می باشد.

تبصـره ۳ -مبنـای نصـاب در فـروش، مبلـغ تعیـین شـده از طـرف کارشـناس منتخـب دهیـاری ترجیحا کارشناس دادگستری می باشد.

تبصره ۴ -معـاملات مشـمول هـر یـک از طبقـات فـوق نبایسـتی بـا تفکیـک بـه اقـلام کوچـک تر به طبقه پایین تر انتقال یابد.

  • 22 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011