معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

روش انجام معالات در دهیاری ها

22 شهریور 1396
منابع مالی دهیاری

گسترش برنامه های عمرانی و ارائه خدمات در روستاها از طریق تامین منابع مالی و بسیج منابع امکان پذیر است اصل تقدم درآمدها بر هزینه ایجاب می کند که مدیریت روستا قبل از هر اقدام هزینهای، منابع مالی خود را پیش بینی و زمینه جذب منابع را فراهم آورد.

 

ماده ۳ – در مورد معاملات جزئـی، متصـدی خریـد بـا کسـی کـه وظیفـه مـذکور بـه طـور کتبـی از طرف دهیار به او ارجاع گردیـده اسـت، مکلـف اسـت بـه فروشـندگان بـا عـاملان خـدمت مراجعـه و پـس از تحقیـق در مـورد قیمـت کامـل کـالا یـا اجـرت کـار بـا خـدمت مـورد نیـاز، معاملـه را بـا حـداقل بهـای ممکـن و صـرفه و صـلاح دهیـاری انجـام و ذیـل سـند را بـا قیـد ایـن کـه معاملـه بـا حـداقل بهـای ممکـن و صـرفه و صـلاح دهیـاری انجـام و ذیـل سـند را بـا قیـد ایـن کـه معاملـه بـا حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است، امضا نماید.

تبصره – درج نـام، نـام خـانوادگی، امضـا و سـمت متصـدی خریـد، تـاریخ معاملـه و همچنـین آدرس و مشخصات کامل فروشنده کالا یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.

مـاده ۴ – در مـورد معـاملات متوسـط ، مـامور خریـد بایـد حـداقل از سـه نفـر از فروشـندگان کالا یا انجـام دهنـدگان کـار یـا خـدمت مربـوط بـه صـورت جداگانـه اسـتعلام بهـای کتبـی بـه عمـل آورد، با این ترتیـب کـه مـامور خریـد نـوع کـالا یـا خـدمات مـورد معاملـه و مقـدار و مشخصـات آن را به طـور کامـل در بـرگ اسـتعلام بهـا تعیـین نمایـد و فروشـندگان یـاد شـده نیـز بـا اعـلام حـداقل بهای آن و با قید تاریخ امضا خواهند نمـود و مـامور خریـد نیـز بایـد ذیـل بـرگ هـای اسـتعلام بهـا را با ذکر این که استعلام بهـا بـه وسـیله او بـه عمـل آمـده اسـت بـا قیـد تـاریخ و نـام و نـام خـانوادگی خود امضا و جهت طرح در کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم تسلیم کند.

تبصــره ۱ – تغییــر روش انجــام معــاملات متوســط در صــورتی کــه فروشــندگان و بــا انجــام دهنـدگان کـار از تنظـیم و تسـلیم اسـتعلام بهـا خـودداری نماینـد و یـا تعـداد فروشـندگان بـه لحـاظ انحصاری یا شخصـی بـودن محـدود و کمتـر از سـه منبـع باشـد بنـابرگزارش مسـتدل و موجـه مـامور خرید و تصویب کمیسیون معـاملات بـا دسـتور دهیـار بـا کمتـرین بهـای ممکـن و بـا در نظـر گـرفتن صرفه وصلاح دهیاری بلامانع است.

تبصره ۲ – مامور خریـد بـا توجـه بـه مـدتی کـه فروشـندگان کـالا یـا انجـام دهنـدگان کـار یـا خدمت دربرگ استعلام بها برای اعتبـار بهـای پیشـنهاد شـده ذکـر کـرده انـد، طـوری بایـد اقـدام کنـد که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشود.

مــاده ۵ – اعضــای کمیســیون معــاملات مرکــب از دهیــار، مســئول مــالی دهیــاری و نماینــده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند.

مــاده ۶ – انجــام معــاملات پــس از تنظــیم صورتجلســه کمیســیون معــاملات و بــا موافقــت اعضـای کمیسـیون بـه اتفـاق آرا و یـا بـا کسـب حـداقل دو رای موافـق بـه شـرط آن کـه یکـی از دو رای موافق رای دهیار باشد، قابل اجرا خواهد بود.

مــاده ۷ – معــاملات عمــده بایــد بــه طــور کلــی بــا تشــریفات مناقصــه یــا مزایــده عمــومی یــا مناقصه محدود انجـام شـود و اگـر تـرک تشـریفات مناقصـه ضـروری تشـخیص داده شـود بـه طریـق زیر انجام خواهد شد:

الف – در صـورتی کـه میـزان معاملـه کمتـر از ۲۵ برابـر نصـاب معـاملات جزیـی باشـد، بنـا بـه پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا.
ب – درصـورتی کـه میـزان معاملـه از ۲۵ تـا ۵۰ برابـر نصـاب معـاملات جزیـی باشـد، نبـا بـه پینشهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای بخش
پ – در صورتی کـه میـزان معاملـه از ۵۰ برابـر نصـاب معـاملات جزئـی بیشـتر باشـد، بنـا بـه پیشــنهاد مســتدل و موجــه دهیــار و تصــویب شــورای اســلامی روســتا وتاییــد شــورای بخــش و موافقت استاندار ذیربط.

تبصره ۱ – در مـورد مناقصـه محـدود، دهیـاری از بـین فهرسـت مقاطعـه کـاران واجـد شـرایط ســازمان مــدیریت و برنامــه ریــزی کشــور و یــا وزارت راه و ترابــری حــداقل شــش شــرکت یــا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.

تبصره ۲ – مـوارد اسـتفاده از مناقصـه محـدود بـا تصـویب شـواری اسـلامی روسـتا تعیـین مـی شود.

  • 22 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011