معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

مناقصه در دهیاری ها

22 شهریور 1396
منابع مالی دهیاری

گسترش برنامه های عمرانی و ارائه خدمات در روستاها از طریق تامین منابع مالی و بسیج منابع امکان پذیر است اصل تقدم درآمدها بر هزینه ایجاب می کند که مدیریت روستا قبل از هر اقدام هزینهای، منابع مالی خود را پیش بینی و زمینه جذب منابع را فراهم آورد.

 

مـاده ۴ – در مـورد معـاملات متوسـط ، مـامور خریـد بایـد حـداقل از سـه نفـر از فروشـندگان کالا یا انجـام دهنـدگان کـار یـا خـدمت مربـوط بـه صـورت حداگانـه اسـتعلام بهـای کتبـی بـه عمـل آورد، با این ترتیـب کـه مـامور خریـد نـوع کـالا بـا خـدمات مـورد معاملـه و مقـدار و مشخصـات آن را به طـور کامـل در بـرگ اسـتعلام بهـا تعیـین نمایـد و فروشـندگان یـاد شـده نیـز بـا اعـلام حـداقل بهای آن و با قید تاریخ امضا خواهند نمـود و مـامور خریـد نیـز بایـد ذیـل بـرگ هـای اسـتعلام بهـا را با ذکر این که اسـتعلام بهـا بـه وسـیله او بـه عمـل امـده اسـت بـا قیـد تـاریخ و نـام و نـام خـانوادگی خود امضا و جهت طرح در کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم تسلیم کند.

تبصــره ۱ – تغییــر روش انجــام معــاملات متوســط در صــورتی کــه فروشــندگان و بــا انجــام دهنـدگان کـار از تنظـیم و تسـلیم اسـتعلام بهـا خـودداری نماینـد و یـا تعـداد فروشـندگان بـه لحـاظ انحصاری یا شخصـی بـودن محـدود و کمتـر از سـه منبـع باشـد بنـابرگزارش مسـتدل و موجـه مـامور خرید و تصـویب کمیسـیون معـاملات ا دسـتور دهیـار بـا کمتـرین بهـای ممکـن و بـا در نظـر گـرفتن صرفه وصلاح دهیاری بالامانه است.

تبصره ۲ – مـامور خریـد بـا توجـه بـه مـدتی کـه فروشـندگان کـالا بـا انجـام دهـدگان کـر یـا خدمت دربرگ استعلام بها برای اعتیـار بهـای پیشـنهاد شـده ذکـر کـرده انـد، طـوری بایـد اقـدام کنـد که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دهیاری نشود.

مــاده ۵ – اعضــای کمیســیون معــاملات مرکــب از دهیــار، مســئول مــالی دهیــرای و نماینــده شورای اسلامی روستا به انتخاب و معرفی شورا می باشند.

مــاده ۶ – انجــام معــاملات پــس از تنظــیم صورتجلســه کمیســیون معــاملات و بــا موافقــت اعضـای کمیسـیون بـه اتفـاق ارا و یـا بـا کسـب حـداقل دو رای موافلـق بـه شـرط آن کـه یکـی از دو رای موافق رای دهیار باشد، قابل اجرا خواهد بود.

مــاده ۷ – معــاملات عمــده بایــد بــه طــور کلــی بــا تشــریفات مناقصــه یــا مزایــده عمــومی یــا مناقصه محدود انجام شـود و اگـر تـرک تشـریفات مناقصـه ضـروروی تشـخیص داده شـود بـه طریـق زیر انجام خواهد شد:

الـف – در صـورتی کـه میـزان معاملـه کمتـر از ۲۵ برابـر نصـاب معمالـت جزیـی باشـد، بنـا بـه پیشنهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا.
ب – درصـورتی کـه میـزان معاملـه از ۲۵ تـا ۵۰ برابـر نصـاب معـاملات جزیـی باشـد، نبـا بـه پینشهاد مستدل و موجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای بخش
پ – در صورتی کـه میـزان معاملـه از ۵۰ برابـر نصـاب معـاملات جزئـی بیشـتر باشـد، بنـا بـه پیشنهاد مستدل و موجـه دهیـار و تصـویل شـورای اسـلامی روسـتا وتاییـد شـورای بخـش و موافقـت استاندار ذیربط.

تبصره ۱ – در مـورد مناقصـه محـدود، دهیـاری از بـین فهرسـت مقاطعـه کـاران واجـد شـرایط ســازمان مــدیریت و برنامــه ریــزی کشــور و بــا وزارت و راه و ترابــری حــداقل شــش شــرکت یــا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.

تبصره ۲ – مـوارد اسـتفاده از مناقصـه محـدود بـا تصـویب شـواری اسـلامی روسـتا تعیـین مـی شود.

مـاده ۸ – در معـاملات عمـده، آگهـی مناقصـه در دو نوبـت بـه فاصـله حـداقل یـک هفتـه بـه تشـخیص دهیـار در روزنامـه رسـمی کشـور و حـداقل یکـی از جرایـد کثیرالانتشـار و یـا در صـورت وجود روزنامه محلی در یک از روزنامه های محلی منتشر می گردد.

تبصره ۱ – در مـواردی کـه دهیـاری لازم تشـخیص دهـد، مـی توانـد عـلاوه بـر انتشـار آگهـی در روزنامــه از ســایر وســایل و طــرق انتشــاراتی از قبیــل پخــش اگهــی در رادیــو و تلویزیــون و یــا ارسال آگهی برای اشخاص مربوط با الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.

تبصره ۲ –اگر به تشـخیص دهیـاری، موضـوع معاملـه ایجـاب کنـد کـه عـلاوه بـر نشـر آگهـی در داخل کشور موضوع به اطـلاع فروشـندگان کـالا یـا انجـام دهنـدگان کـار یـا خـدمت در خـارج از کشور هـم برسـد، یـک نسـخه از آگهـی بایـد بـه هـر یـک از سـفارتخانه هـای کشـورهای مربـوط در تهــران و یــک نســخه هــم بــه ســفارتخانه هــای جمهــوری اســلامی ایــران در کشــورهای مربــوط از طریق وزارت امورخارجه فرستاده شود.

ماده ۹ – در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود:

الف – نوع و میزان کالا و کار و یا خدمت( مدت انجام کار) یا مشخصات
ب – مـدت و محـل و نحـوه تحویـل کـالا یـا انجـام کـار یـا خـدمت و ترتیـب عمـل و میـزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویـل کـالا یـا انجـام کـار یـا خـدمت کـلا یـا بعضـا تـاخیر نماید.
پ – تصـریح بـه ایـن کـه بهـای پیشـنهادی بایـد از جهـت مبلـغ مشـخص و معـین و بـدون ابهام بود، و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
ت – محــل توزیــع یــا فــروش نقشــه هــا و بــرگ شــرایط عمــومی و مشخصــات دیگــر در صورت لزوم.
ث- مهلت قبول پیشنهادها
ج – محل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه.
چ – واریز مبلغی به میزان حـداقل ۵ درصـد کـل بـرآورد بـه عنـوان سـپرده بـه حسـاب سـپرده دهیاری، یا تقدیم ضمانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد.
ح – ذکر این کـه برنـدگان اول، دوم و سـوم مناقصـه هرگـاه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند، سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
خ – میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
د – حداکثر مـدتی کـه بـرای بررسـی پیشـنهادها و تشـخیص برنـده مناقصـه و ابـلاغ بـه برنـده ضرورت دارد.
ذ – روز و ســاعت و محــل قرائــت پیشــنهادها و همچنــین مجــاز بــودن حضــور پیشــنهاد دهندگان یا نمایندگی آنها در کمیسیون مناقصه.
ر – میــزان پــیش پرداخــت در صــورتی کــه بــه تشــخیص دهیــاری پرداخــت آن بــه برنــده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
ز – تصـریح بـه ایـن کـه دهیـاری در رد یـا قبـول یـک یـا تمـام پیشـنهادها مختـار اسـت و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.

ژ – محل توزیـع نمونـه قـرارداد کـه بایـد بـه وسـیله پیشـنهاد دهنـد بـه منزلـه قبـول شـروط و تکالیف دهیاری موضوع ماده ۱۲ این آئین نامه می باشد.

ماده ۱۰ – دهیـاری در صـورتی کـه ذکـر شـروط خاصـی را عـلاوه بـر نکـات منـدرج در مـاده ۹ لازم تشـخیص دهـد، مشـروط بـه ایـن کـه بـا قـوانین مغـایر نباشـد، مـی توانـد در مـتن آگهـی در مهلت قانونی به حساب سازمان های ذینفع تادیه نماید.

ماده ۱۳ – دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر می باشد:

الف – مدت قبول پیشـنهادها در مـورد آگهـی هـایی کـه در داخـل کشـور منتشـر مـی شـود، از تــاریخ اولــین نوبــت انتشــار از ده روز نبایــد کمتــر باشــد و در مــورد آگهــی هــایی کــه در خــارج از کشور طبق تبصره ۲ ماده ۸ منتشر می شود، از ۴۵ روز نباید کمتر تعیین شود.
ب – میــزان پــیش پرداخــت نبایــد از ۲۵ %مبلــغ کــل معاملــه تجــاوز نمایــد و پرداخــت آن در قبـال اخـذ ضـمانتنامه معتبـر انجـام خواهـد شـد و دهیـاری موظـف اسـت پـیش پرداخـت را در هـر صورت وضعیت بـه نسـبت پیشـرفت کـار کسـر و نسـبت بـه آزاد نمـودن ضـمانتنامه بـانکی پیمانکـار به همان نسبت اقدام نماید.
پ – میـزان سـپرده شـرکت در مناقصـه بـا توجـه بـه موضـع و خصوصـیات معاملـه نبایـد از ۵ %مبلغ برآورد معامله کمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت – حـداقل میـزان تضـمین حسـن انجـام معاملـه کـه بایـد از انعقـاد قـرارداد اخـذ شـود در مورد معاملاتی که موضـوع آن انجـام امـور سـاختمانی یـا بـاربری یـا خریـد ماشـین آلات باشـد، پـنج درصد و در مورد سایر معمالات ده درصـد مبلـغ معامـه مـی باشـد و بایـد بـه نقـد بـه حسـاب پسـرده بـانکی دهیـرای واریـز و بـا ضـمانتانامه معتبـر بـه هیـاری تسـلیم شـود و در معـاملات سـاختمانی و بـاربری عـلاوه بـر پـنج درصـد مـذکور، دهیـاری بایـد از هـر پرداخـت معـادل ده درصـد کسـر و بـه حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند.

مـاده ۱۴ – مقـررات مربـوط بـه مناقصـه عمـومی در صـورتی کـه بـا مقـرارت مناقصـه محـدود مغایر نباشد، در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه می باشد.

مـاده ۱۵ – رسـیدگی بـه پیشـنهادهای مربـوط بـه معـاملات عمـده در مناقصـه، مناقصـه محـدود و یـا نحـوه عمـل در مـوارد تـرک مناقصـه بـه عهـده کمیسـیون عـالی معـاملات دهیـاری مرکـب از دهیار و مسئول مـالی دهیـاری و یـک نفـر از افـراد بصـیر و مطلـع در معاملـه مـورد نظـر بـه پیشـنهاد دهیار و تائید شورای اسلامی روستا می باشد.

ماده ۱۶ – وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه به شرح ذیل تعیین می گردد:

الــف – کمیســیون عــالی معــاملات مجــاز نیســت بــه پیشــنهادات مــبهم و مشــروط و بــدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسدریا، ترتیب اثر دهد.
ب – درصـورتی کـه در مـدت مقـرر پیشـنهادی نرسـیده باشـد، کمیسـیون مـی توانـد مناقصـه را تجدیـد و چنانچـه مجـدادا پیشـنهادی نرسـد موضـوع را بـرای اتخـاد تصـمیم بـه شـورای اسـلامی روستا احاله نماید.
پ – کمیسـیون عـالی معـاملات بـاد در روز و سـاعات مقـر کـه در آگهـی مناقصـه عمـومی و یـا دعوتنامـه مناقصـه محـدود قیـد گردیـده اسـت، تشـکیل شـود و پیشـنهادات رسـیده را در صـورتی که تعداد آن سـه یـا بیشـتر باشـد بـاز و رسـیدگی و اگـر تعـداد پیشـنهادات از سـه فقـره کمتـر بـوده، مناقصـه تجدیـد و مراتـب را در صورتلسـه تنظیمـی قیـد نمایـد. در مناقصـه مجـدد ولـو آنکـه تعـداد پیشنهادات کتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می نماید.

تبصـره ۱ – دهیـاری در مـواردی کـه میسـر تشـخیص دهـد، بایـد قبـل از قرائـت پیشـنهادهای بهـای عادلانـه مـورد مناقصـه را بـه عنـوان شـاخص قیمـت بـه وسـایل متقتضـی و بـه طـور محرمانـه تهیه نموده ودر پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون عالی معاملات قرار دهد.

تبصـره ۲ – در صـورتی کـه کمیسـیون عـالی معـاملات ری بـه تجدیـد مناقصـه دهـد، مناقصـه تجدید می شود.

مـاده ۱۷ – در مـورادی کـه کمیسـیون عـالی معـاملات برنـده مناقصـه را اعلاکـم کـرده باشـد، ســپرده شــخص برنــده و اشخاصــی کــه بهــای پیشــنهادی آنهــا در مربتــه دوم و ســوم قــرار دارد نگاهداری و سپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

ماده ۱۹ – در صـورتی کـه برنـده مناقصـه از تـاریخ ابـلاغ نتیجـه مناقصـه ظـرف هفـت روز بـه استثنای ایـام تعطیـل نسـبت بـه سـپرده تضـمین حسـن انجـام معاملـه اقـدام نکنـد و یـا بـرای معاملـه حاضر نشود، سـپرده شـرکت در مناقصـه او بـه نفعـد هیـاری ضـبط مـی شـود و مراتـب بـه شخصـی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قـرارداد بـا رعایـت تبصـره ذیـل ایـن مـاده ابـلاغ مـی گـردد و اگـر اوهـم از تاریخ ابلاغ ظرف مـدهت هفـت روزی بـه اسـتثنای ایـام تعطیـل نسـبت بـه سـپرده تضـمین حسـن انجـام معافـه اقـدام نکنـد سـپرده او هـم ضـبط مـی شـود و مرتـاب بـه شخصـی کـه پیشـننهاد او در مربته سـوم قـرار دادر و بـا رعایـت مفـاد تبصـره ۱ ایـن مـاده ابـلاغ مـی گـردد وا و هـم اقـدام نکـردسپرده ضـبط مـی شـود و در ایـن صـورت بـه تشـخیص دهیـار مناقصـته تجدیـد و یـا موضـوع بـرای اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی معاملات گزارش می شود.

تبصــره ۱ – رجــوع بــه پیشــنهاد دهنــده کــه بهــای پیشــنهادی او در مربتــه دوم و ســوم قــرار دارد، به شرطی میسـر اسـت کـه تفـاوت بهـای پیشـنهادی او بـا بنـرده مناقصـه از مبلـغ سـپرده بیشـتر نباشد، در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.

تبصـره ۲ – مـدت مقـرر ۷ روز در ایـن مـاده در مـورد معـاملاتی کـه طـرف معالمـه در خـارج از کشـور اقمـات دارد، حـداکثر تـا یـک مـاه تعیـین مـی شـود، مشـروط بـه اینکـه مـدت مـذکور در آگهای مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.

مــاده ۲۰ – در صــورتی کــه حــائزین شــرایط مناقصــه بــیش از یــک نفــر باشــند، اعضــای کمیسـیون عـالی معـاملات بـا در نظـر گـرفتن کیفیـت کـالا، خـدمات و تسـهیلات مربـوط و حسـن شـهرت متقاضـیان برنـده مناقصـه را انتخـاب خواهنـد نمـود و در صـوت شـرایط کـاملا مسـاوی بـه تشخیص دهیار عمل خواهد شد.

ماده ۲۱ – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

الف – نام متعاملان
ب – نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها
پ – مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله
ث – ترتیـب عمـل و میـزان خسـارت در مـواردی کـه برنـده مناقصـه در انجـام تعهـدات جـزا یا کلا تاخیر نماید.
ث – در صورتی که برنـده مناقصـه ملـزم بـه ارایـه نمـوده باشـد، د ر ایـن صـورت بایـد نمونـه کالا با مهر و امضای طرفین معامله تایید و نزد دهیاری نگاهداری شود.
ج – مبلـغ پـیش پرداخـت و ترتیـب واریـز آن در صـورتی کـه در شـاریط مناقصـه ذکـر شـده باشد.
خ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
ذ – ســایر شــرایط کــه مــورد توافــق طــرفین معاملــه قــرار گیــرد، مشــروط بــر آنکــه متضــمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده است، برای طرف قراداد نباشد.

مـاده ۲۲ – در مـوارد زیـر دهیـاری مـی توانـد معـاملات را بـدون رعایـت تشـریفات مناقصـه انجام دهد:

الف – خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحر به فرد باشد.
ب – خریــد کالاهــا و خــدمات انحصــاری دولتــی و کــالا و خــدماتی کــه فروشــنده آنهــا بــه تشخیص کمیسیون عالی معاملات انحصاری باشد.
پ – خریــد کالاهــای ســاخت کارخانــه هــای داخلــی و کرایــه حمــل و نقــل و بــار از طریــق زمینی که از طرف دستگاه های دولتی ذیربط برای انها نرخ تعیین شده باشد. معـاملاتی کـه طـرف معاملـه وزارتخانـه هـا یـا موسسـات دولتـی یـا شـرکت هـای دولیـت بـا شـهرداری هـا و موسسـات وابسـته بـه آنهـا بـا دهیـاری هـا و یـا شـرکت هـای تعـاونی و نهادهـای انقلاب اسلامی باشد.

تبصره – درج نـام، نـام خـانوادگی، امضـا و سـمت متصـدی خریـد، تـاریخ معاملـه و همچنـین آدرس و مشخصات کامل فروشنده کالا یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.

 

  • 22 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011