معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اموال در دهیاری ها

23 شهریور 1396
شورای اسلامی

تعریف و نگهداری از اموال دهیاری ها طبق آیین نامه مالی دهیاری ها

ماده ۵۳ – اموال دهیاری ها اعم از منقول و غیر منقول به دو دسته تقسیم می شود:

الف – امـوال اختصاصـی : امـول اختصاصـی امـوالی اسـت کـه دهیـاری حـق تصـرف مالکانـه در آنها را دارد، از قبیل اراضی، ابینه و اثاثیه و نظایر آن.
ب – امــوال عمــومی : امــوال عمــومی دهیــاری امــوالی اســت کــه متعــل بــه ده بــوده و بــرای استفاده عموم اختصـاص یافتـه اسـت، ماننـد معـابر عمـومی، خیابـان هـا، میـادین، پـل هـا و گورسـتن ها، سـیل برگـردان، مجـاری آب و فاضـلبا و معـلات آن هـا ، انهـار عمـومی، اشـجار، چمـن و گـل و امثال آن ها که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرص نموده باشند.

مــاده ۵۴ – حافظــت از امــوال عمــومی دهیــاری و آمــاده و مهیــار ســاختن آن بــرای عمــوم و جلوگیری از تجـاوز و تصـرف اشـخاص نسـبت بـه انهـا بـه عهـده دهیـاری اسـت و در صـورتی کـه بعضی از اموال عمـومی ده بـه نحـوی تغییـر حالـت و موقعیـت دهنـد کـه قابلیـت اسـتفاده عمـومی از آن سلب گردد، بـه تشـخیص شـورای اسـلامی رسـوتا جـزء امـوال اختصاصـی ده منظـور و محسـوب می شود.

مــاده ۵۵ – دهیــاری مکلــف اســت کلیــه امــوال غیــر منقــول اختصاصــی دهیــاری را طبــق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.

مـاده ۵۶ – طـرز نگاهـداری و حفـظ و حراسـت امـوال دهیـاری اعـم از اختصاصـی و عمـومی و ثبــت آنهــا در دفــاتر و کــارت هــای امــوال وبازدیــد مســتمر و اســتفاده صــحیح از آنهــا و نحــوه محاسبه اسـتهلاک و نگاهـداری حسـاب موجـودی امـوال بـه موجـب دسـتورالعملی خواهـد بـود کـه توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

  • 23 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011