معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

توریع اعتبارات متمرکز دهیاری ها

23 شهریور 1396
شورای اسلامی

دستور العمل اجرایی توزیع اعتبارات متمرکز دهیاریهای کشور

 

 ۱- موضــوع تبصــره ۱ مــاده ۶ قــانون تجمیــع عوارض ویــژه ســوخت ، ســیگار و شماره گذاری خودرو

به منظور تسـریع در رونـد جـذب اعتبـار و اجـرای پـروژه هـای منـدرج در ایـن دسـتورالعمل ذکر چند نکته ضروری است.

 1. عوایــد ســهم هــر استان از موضــوع ایــن دســتورالعمل براســاس چهــار شــاخص تعــداد دهیـاری هـای هـر اسـتان، تعـداد روسـتای بـالای ۲۰ خـانوار، جمعیـت روسـتاهای بـالای ۲۰ خـانوار و نیز تعداد دهستان های هر استان محاسبه و تعیین شده است.
 2. -استانداری ها می تواننـد بـه دهیـاری هـایی کـه در تهیـه و اجـرای طـرح هـا از مشـارکت و خودیاری اهالی کمک می گیرند، سهم بیشتری اختصاص دهند.
 3. -استان هایی کـه دارای طـرح سـاماندهی فضـا و سـکونت گـاه هـای روسـتایی هسـتند، مـی بایست در تهیه طرح های این دستورالعمل طرح مذکور را مورد توجه قرار دهند.
 4. در توزیـع ایـن عوایـد بـین دهیـاری هـا مـی بایسـت شـاخص جمعیـت روسـتا بـه عنـوان متغیر کلیدی و سایر شاخص های منطقی و مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
 5. خریــد ماشــین آلات عمرانــی و خــدماتی دهیــاری هــا بــه صــورت متمرکــز و توســط ســازمان انجــام مــی گیــرد و اســتانداری هــا مــی بایــد از انجــام هرگونــه خریــد در ایــن خصــوص خودداری نمایند.
 6. نظر بـه اینکـه تهیـه گـزارش تـوجیهی یکـی از پـیش نیازهـای اصـلی توزیـع عوایـد بـرای اغلــب ردیــف هــای ایــن دســتورالعمل مــی باشــد (ردیــف هــای ۲ و ۵ و ۶ ) ضــروری اســت استانداری ها در این خصوص کمک های مشاوره ای لازم را به دهیاری ها ارائه نمایند.
 7. دهیــاری بایــد موضــوع درخواســت کمــک جهــت اجــرای ردیفهــای ایــن دســتورالعمل را در قالـب فـرم شـماره ۲ و در صـورت نیـاز، فـرم هـای گـزارش تـوجیهی مربوطـه تنظـیم و پـس از تصویب شورای اسلامی روسـتا و تائیـد مراجـع ذیـربط بـه معاونـت امـور عمرانـی اسـتانداری ارسـال نماید.
 8. معاونت امـور عمرانـی اسـتانداری مـی بایسـت درخواسـت دریافـت کمـک دهیـاری هـا را پس از طی مراحل و تائید گزارشات و فـرم هـای مربوطـه تهیـه و کتبـا بـه معاونـت امـور دهیـاری هـا سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت اقدام ارسال نمایند.

 

۲- کمک به تفکیک از مبدا، جمع اوری و دفن بهداشتی پسماندها

بـه منظـور حفـظ و بهبـود بهداشـت محـیط روسـتایی و جلـوگیری از تخلیـه انـواع پسـماندها در معـابر رودخانـه هـا و دره هـای مجـاور و بـرای بـه حـداقل رسـاندن اثـرات نـامطلوب زبلـه بـر محیط زیست به مدیریت پسماند اقدام کنند.

دفــع پســماندهای روســتایی از گزینــه هــای مهــم و اساســی در مــدیریت پســماندها در ایــن منــاطق مســحوب مــی شــود. بــرای مکــان دفــن پســماندهای روســتایی در گســتره هــر بخــش یــا شهرسـتان بایـد تعـدادی شـهر یـا روسـتای مرکـزی مشـخص شـود تـا سـایر روسـتاها بـه صـورت اقمــاری حــول آنهــا محــدوده بنــدی شــوند. همــاهنگی بــرای دفــن پســماندها در یکــم محــل دفــن مشــترک، بــه عهــده کمیتــه ای بــا مســئولیت فرمانــدار و متشــکل از دســتگاه هــای ذیــربط محــل بــا صـلاحدید فرمانـدار مربوطـه مـی باشـد. دهیـاری هـا ی ذیـربط وظیفـه دارنـد اراضـی بـایر مناسـب برای تعیین مکان های مطروحه را شناسایی و جهت تایید به بخشداری معرفی نمایند.

به طور کلی کمـک هـای موضـوع ردیـف حاضـر مـی توانـد در راسـتای مـوارد زیـر در اختیـار دهیاری ها قرار گیرد:

 • تهیه امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه جمع آوری و حمل پسماندها
 • تهیه تجهیزات مناسب به منظور دفع صحیح پسماندها
 • انتخاب محل مناسب براساس نظرات کارشناسی جهت دفن بهداشتی پسماندها
 • برگـزاری دوره هـای مختلـف جهـت آمـوزش اهــالی روسـتا و توانمنـد سـازی آنـان بــرای همیاری در فرآیند مدیریت پسماندها و تامین هزینه های مدرسین این دوره ها
 • تعیین مکان های خاص جهت دپوی موقت پسماندها در سطح روستا و یا حریم آن
 • مدیریت جمع آوری، حمل و دفن پسماندها
 • تهیه تجهیزات مناسب جهت بازیافت و تفکیک مواد زائد جامد از مبدا

استفاده از عواید ایـن ردیـف منـوط بـه تکمیـل فـرم هـای ۲ و گـزارش تـوجیهی (فـرم شـماره ۴ ) می باشد.

 

۳- کمک به توسعه و احیای جنگل ها و مراتع

وضــعیت موجــود و رونــد تخریــب منــابع طبیعــی در ایــران نگــران کننــده اســت و بــا وجــود تـلاش هـای سـازمان هـای مربوطـه در ایـن خصـوص دورنمـای وضـعیت منـابع طبیعـی روشـن بـه نظر نمی رسد، به طوری کـه از نظـر میـزان تخریـب زمـین هـای حاصـلخیز و منـابع طبیعـی ایـران در رده دوم جهـان قـرار دراد. بنـابراین توجـه و تاکیـد دهیـاری هـا بـر حفـظ و احیـا منـابع طبیعـی مـی تواند نقش ارزنده در کاهش تخریب این منابع با ارزش ایفا نماید.

دهیاری ها می تواننـد در صـورت لـزوم از طریـق نهـال کـاری تـامین آب مـورد نیـاز بـه ویـژه در مناطق گرم، آموزش روستائیان همکاری و همـاهنگی بـا قـرق بانـان بـه منظـور مقابلـه بـا قطـع بـی رویه درختان جنگـل، برنامـه ریـزی محلـی جهـت خـروج دام از جنگلهـا، بذرپاشـی و… بـا همکـاری و مشارکت سازمان جنگل هـا و مراتـع و نیـز سـازمان هـای ذیـربط، در حفـظ و احیـای منـابع طبیعـی حداکثر تا ۵ درصد از عواید بخش سوخت، سیگار و شماره گذاری اقدام نمایند.

لازم به ذکر است کلیه فعالیت های صدرالذکر باید در محدوده خدماتی روستا باشد.

۴- کمک به تجهیز و راه اندازی دهیاری ها

دهیـاری هـا کـه از عوایـد متمرکـز سـال ۱۳۸۲ بـرای تجهیـز و راه انـدازی اسـتفاده نکـرده انـد مـی تواننـد از محـل کمـک هـای ایـن ردیـف نسـبت بـه تجهیـز سـاختمان دهیـاری و خریـد لـوازم تجهیزات داری مانند رایانـه، میـز، صـندلی و تلفکـس اقـدام نماینـد. سـهم هـر دهیـاری از محـل ایـن ردیف ۱۵ میلیون ریال است.

 

۵- کمک به توسعه تولیدات کشاورزی، صنایع و ایجاد بازارچه های محلی

نظر به ایـن کـه یکـی از اهـداف مهـم تاسـیس دهیـاری هـا کمـک بـه بهبـود معیشـت و رفـاه روسـتاییان مـی باشـد. دهیـاری مـی توانـد جهـت کمـک بـه ایجـاد بسـترهای مناسـب بـرای افـزایش تولیـدات کشـاورزی و صـنایع روسـتایی و نیـز تسـریع در رونـد بازاریـابی تولیـدات روسـتاییان اقـدام نمایــد. ایــن اقــدامات مــی توانــد در قالــب مشــارکت در ایجــاد ســردخانه هــا و انبارهــای عمــومی، ایجاد فضاهای نگهـداری احشـام، پـرورش مـاهی در آبهـای شـیرین (قنـوات) و… باشـد. پـروژه هـا و پیشنهاداتی کـه در ایـن خصـوص تهیـه و اجـرا مـی شـوند و از محـل منـابع ایـن طـرح اسـتفاده مـی کنند. بایـد جهـت توسـعه بنیانهـای تولیـدی روسـتا و فـراهم کـردن زیـر سـاخت هـای اولیـه در ایـن زمینه باشد. به طوری کـه منـافع حاصـل از آن شـامل عمـوم روسـتائیان شـود و موجـب درامـد پایـدار بـرای دهیـاری گـردد. از محـل منـابع ایـن طـرح بـه هـیچ وجـه اعتبـاری بـرای کمـک بلاعـوض بـه اشخاص حقیقی و حقوقی قابل پرداخت نیست.

جهت ترغیب دهیاری ها بـه اجـرای پـروژه هـایی کـه منـافع مشـترک دارنـد و سـرمایه گـذاری آنهـا توسـط یـک دهیـاری مقـرون بـه صـرفه نمـی باشـد درخواسـت کمـک جهـت سـرمایه گـذاری مشــترک توســط چنــد دهیــاری دارای اولویــت خــاص بــوده و میــزان کمــک تــا ۷۰ درصــد هزینــه اجرای طرح قابل افزایش می باشد.

 

۶- کمک به ایجاد موسسات فرهنگی، اجتماعی و توسعه ورزش

بـا توجـه بـه برخـورداری هـر یـک از دسـتگاه هـای دولتـی متـولی ارایـه خـدمات فرهنگـی، بهداشــتی، آموزشــی، ورزشــی و اجتمــاعی از منــابع اعتبــارت ملــی وقــرار گــرفتن ایــن اقــدامات در چـارچوب وظــایف قـانونی آنهــا، نقــش دهیـاری هــا در ارایـه ایــن خــدمات بـه همکــاری و ایجــاد تسهیلاتی بـرای دسـتگاه هـای مـورد نظـر، محـدود مـی شـود. بنـابراین کمـک هـای موضـوع حاضـر تنها در چارچوب کمک دهیـاری هـا بـرای تسـریع یـا تسـهیل در ارایـه ایـن خـدمات یـا اتمـام طـرح های نیمه تمامی کـه بـا کمبـود منـابع مـالی مواجـه اسـت عوایـد موضـوع ایـن ردیـف مـی تواننـد در اقدامات زیر هزینه شوند:

 1. ساخت یا توسعه کارگاه ها و مجتمع های هنری و سنتی
 2. تاسیس یا توسعه کتابخانه و خرید کتاب
 3. توسعه و ایجاد ورزشگاه و تاسیسات ورزشی
 4. احداث و یا تکمیل و تجهیز سرویس های بهداشتی نظیر حمام و آبخوری

 

۷- کمک به تدوین برنامه ۵ ساله دهیاری ها

نظـر بـه ضـرورت برنامـه ریـزی و همـاهنگی کلیـه وظـایف و امـور در چـارچوب برنامـه ای مشخص و مدون، کلیـه دهیـاری هـا موظفنـد نسـبت بـه تهیـه برنامـه ۵ سـاله اقـدام نماینـد. بـا توجـه بــه کمبــود نیــروی متخصــص در روســتا، دهیــار مــی توانــد بــا همــاهنگی معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری مــی توانــد بــا همکــاری ســازمان مــدریت و برنامــه ریــزی و دانشــگاه هــا، نســبت بــه شناسایی افراد ذیصلاح و معرفی آنها به دهیاری ها اقدام نماید.

 

۸- کمک به برگزاری دوره های آموزش غیر متمرکز

نظر به گستردگی وظـایف دهیـاری هـا و تـازه تاسـیس بـودن تشـکیلات سـازمانی آنهـا از یـک سو و نقـش ارزنـده آمـوزش در توانمنـد سـازی نیـروی انسـانی از سـوی دیگـر، برگـزاری دوره هـای آموزشی بـرای دهیـاران ضـروری اسـت. لـذا معاونـت امـور عمرانـی اسـتانداری مجـاز اسـت حـداقل ۵ -۳ درصـد از سـهمیه تخصیصـی را بـه صـورت متمرکـز صـرفا بـه امـر آمـوزش دهیـاران در قالـب دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت و در چــارچوب محورهــای آموزشــی ابلاغــی و همچنــین درصورت نیاز، به برگزاری بازدیدهای آموزشی مربوطه اختصاص دهد. در صـورت لـزوم اسـتانداری مـی توانـد از سـایر منـابع در اختیـار، نسـبت بـه برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـرای سـایر نهادهـای مـرتبط بـا حـوزه هـای فعالیـت دهیـاری هـا (اعـم از شـورای اسلامی روستا، شوراهای اسلامی بخش و… ) اقدام نماید.

 

 • 23 شهریور 1396
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011