معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شیوه جذب عوارض ملی

23 شهریور 1396
عوارض روستایی

مــدیریت روســتا بــرای بهــره گیــری مناســب از عــوارض ملی بایــد شــرایط و بســتر لازم را فراهم کند و در راستای تحقق این امر نکات ذیل را مورد توجه قرار دهد.

۱ -شناخت کافی از طرح هـا و برنامـه هـا و اولیـت دادن بـه آن دسـته از طـرح هـا کـه انطبـاق بیشتری با دسـتورالعمل توزیـع هوایـد متمرکـز دهیـاری هـا دارد. ایـن شـناخت زمینـه هـای را فـراهم می سازد که دهیار بـدون اتـلاف وقـت و در کمتـرین زمـان ممکـن توجیـه لازم و کـافی بـرای کسـب سهم بیشتری از عوارض ملی را به عمل آورد در جذب آن موفق عمل کند.

۲ -دهیار می بایست بــرای توســعه، فعالیــت هــای خــود از یــک برنمــه عملیــاتی مناســب پیروی کند. توج بـه دسـتورالعمل تهیـه برنامـه پـنج سـاله دهیـاری حرکـت در چـارچوب ایـن برنامـه و اولیت بندی طرح ها وبرنامه هـا برمبنـای ایـن دسـتورالعمل، مـی توانـد بسـتر مناسـبی بـرای جـذب اعتبارات از محل عوارض ملی را فراهم نماید.

۳ -تعامــل بــا ســایر دســتگاه هــای اجرایــی رویکــرد مناســبی اســت کــه مــی توانــد مــدیریت روستا را در پیشـبرد اهـداف و برنامـه هـا یـاری دهـد. بـر ایـن اسـاس گسـترش همکـاری و تعامـل و ایجاد ارتباط بیشـتر بـا دفتـر امـور شـهری و روسـتایی در اسـتانداری از یـک سـو و گسـترش ارتبـاط با سایر دستگاه های اجرایی، می تواند گام موثری برای تحقق این هدف باشد.

۴ -طرح هـایی را از مجموعـه طـرح هـا و برنامـه هـای پـیش رو مـورد تاکیـد بیشـتر و اولیـت قرار دهد کـه سـازگاری بیشـتری بـا برنامـه هـا و چشـم انـداز هـای توسـعه کشـور دارنـد .توجـه بـه اولویــت هــای برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی و اجتمــاعی کشــور مــی توانــد در توفیــق مـدیریت روستا و دهیاری در گسـترش فعالیـت هـای عمرانـی و تخصـیص سـهم بـالایی از عـوارض متمرکـز به روستا موثر باشد.

در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۱۴ هــزار دهیــاری در سراســر کشــور در روســتاهای بــالای ۲۰ خانوار مشـغول فعالیـت هسـتند کـه مـدیریت روسـتا بایـد تـدابیر لازم بـرای جـذب سـهم بیشـتری از منابع تخصـیص یافتـه بـه دهیـاری هـا از طریـق شـناخت راهکارهـای قـانونی و اجرایـی را بـه عمـل آورد. براسـاس قـانون تجیمـع عـوارض بخشـی از عـوارض جمـع آوری شـده موضـوع ایـن قـانون. علاوه بر شهرداری هـا بـه دهیـاری هـم اختصـاص مـی یابـد و براسـاس قـانون، از اوایـل سـال ۱۳۸۲ وزارت کشـور فرآینـد توزیـع ایـن عـوارض بـین دهیـاری هـا را دنبـال کـرده اسـت. مـدیریت روسـتا برای دستیابی به سهم خود از محل عـوارض مربـوط بـه قـانون تجمیـع عـوارض، بایـد بـا سـاز و کـار توزیع این اعتبارات آشنایی کـافی داشـته باشـد. فرآینـد تخصـیص و تعیـین سـهم نهـایی هـر دهیـاری به چند عامل اساسی زیر ارتباط دارد.

الــف – جایگــاه اســتان در رتبــه بنــدی توســعه ای کشــور و موقعیــت اقتصــادی – اجتمــاعی آن، استان هایی که در رتبه بندی توسـعه کشـور جـزء اسـتان هـای توسـع نیافتـه بـه شـمار مـی آینـد. از ضـریبی بـه نـام ضـریب محرومیـت اسـتانی برخوردارنـد. البتـه در کنـار محرومیـت اسـتان تعـداد روستاهای بـالای ۲۰ خـانوار در مجمـوع عـوارض تخصـیص یافتـه بـه اسـتان ۲۰ خـانوار در مجمـوع عــوارض تخصــیص یافتــه بــه اســتان تــاثیر گــذار اســت. اگــر اســتانی از ظریــب محرومیــت بــالایی برخـوردار باشـد و تعـدادر روسـتاهای بـالای ۲۰ خـانور آن نسـبت بـه اسـتان دیگـر بیشـتر باشـد. بـه طور طبیعی می تـوان سـهم بیشـتری از عـوارض مربـوط بـه قـانون تجمیـع عـوارض و عـوارض ملـی به خود اختصاص دهد.

شیوه جذب عوارض ملی اختصاصی

عوارض محلی اختصاصـی مشـتمل بـر عوارضـی اسـت کـه بـا رعایـت تبصـره یـک مـاده پـنج قـانون تجمیـع عـوارض و براسـاس شـرایط جغرافیـایی – طبیعـی، اقتصـادی – اجتمـاعی و کالبـدی روستا به پیشـنهاد دهیـار و تصـویب شـورای اسـلامی روسـتا و تاییـد شـورای اسـلامی بخـش تعیـین می شود.

با عنایت به این که ایـن گونـه عـوارض بـه پیشـنهاد دهیـار صـورت مـی گیـرد بایـد مبتنـی بـر شــناخت واقعیــت هــای اقتصــادی – اجتمــاعی ســاکنان روســتا باشــد و زمینــه عــوارض مصــاف را ایجاد نکند در پیشنهاد و وضوع این استقرار و کارآمدی ان را تضمین نماید:

الــف – ارزیــابی پیامــدهای احتمــالی هــر نــوع وضــع عــوارض بــر رفــاه مصــرف کننــدگان و انگیزه تولید کنندگان به ویژه تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صنایع روستایی

ب – ایجاد مکانیزم تشویقی برای استمرار پرداخت عوارض توسط مردم.

 

  • 23 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011