معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شرایط ایجاد مشارکت درجوامع روستایی با تأکید بر الگوی شوراهای اسلامی

5 مهر 1396

📚شرایط ایجاد #مشارکت درجوامع روستایی با تأکید بر الگوی شوراهای اسلامی
#جلسه_هشتم:

🔸۵ــ مراحل مختلف فرآیند توسعه و برنامه ریزی درنظام شوراهای اسلامی روستایی:
ب ) مشارکت دراجرا:
هر طرح و پروژه ای که در روستاها اجرا می شود متضمن اهدافی است که با اجرای پروژه به آن ها می توان رسید و از طرف دیگر، پروژه های عمرانی و فرهنگی بدون درک نیاز روستاییان نمی توانند به اجرا درآیند . یا به عبارت دیگر نقطه یا نقاط مشترکی بین هدف پروژه و نیاز مردم در صورتی قابل انتظار است که تطابق بیشتری بین نیازهای مردم و هدف پروژه وجود داشته باشد. این که اجرای پروژه تاچه حد در رفع نیازهای مردم روستا نقش دارد و روستاییان چه نقشی در تصویب و تعیین مشخصات پروژه داشته اند، تعیین کننده رابطه و تأثیر مشارکت روستاییان در مرحله اجرای پروژه است.
اجرای طرح هایی که با زندگی مردم سروکار دارند بدون کسب نظرات مردمی که طرح برای آن ها به اجرا در می آید و دخالت دادن نظرات آنان در تعیین کم و کیف طرح ها امکان پذیر نیست، چرا که اگر در مرحله تصمیم گیری برای طرحی روستاییان مورد توجه قرار نگیرند، مطمئنا در مرحله اجرای طرح نیز نباید انتظار هیچ کمکی از آن ها را داشت.
پذیرش طرح توسط روستاییان یکی دیگر از نتایج و اثرات مشارکت داشتن آن ها در اجرای طرح است. جریان قابل پذیرش کردن طرح برای روستاییان در حقیقت اقناع مردم نسبت به هدف های مفید طرح و برداشتن ابهام ها در رابطه با اجرای طرح است، به گونه ای که روستاییان اعتبار و درستی اجرای طرح را کاملا قبول کنند.
تجربه معمول مشارکت مردم در اجرای پروژه های روستایی به شکل ارائه کار رایگان و داطلبانه و نظایر آن بوده است. در اکثر موارد تنها دارایی اقشار روستایی نیروی کار ارزان آن هاست که از آن ها خواسته می شود تا این دارایی را به رایگان درمیان بگذارند، این درحالی است که بیشترین بهره از پروژه های روستایی نصیب خود روستاییان می شود، به همین سبب محدود کردن مشارکت روستاییان فقط به کار رایگان آن ها در اجرای پروژه غیر منطقی است، شکل دیگر، مشارکت در اجرا، تعمیر و نگهداری این پروژه ها پس از تکمیل است. نگهداری نکردن از پروژه های روستایی طول عمر مفید آن ها را کاهش می دهد، در همین راستا یکی از وظایف شوراهای روستایی مشارکت در حفظ و نگهداری پروژه هاست، امری که دربند « و » ماده ۶۸ قانون شوراها ذکر شده است.
تأثیر مشارکت مردم در تسریع اجرای طرح ها را می توان از مقایسه پروژه هایی که مردم میزان مشارکت کمتری داشته اند با پروژ ه هایی که میزان مشارکت بیشتری داشته اند درک نمود، طبیعی است، هنگامی که مردم برای اجرای یک پروژه در تأمین اعتبار، نیروی انسانی، مصالح و لوازم و… مشارکت دارند زمان اجرای آن را در رابطه مستقیم با منافع خود می بینند و به همین دلیل سعی می کنند اجرای پروژه ها را زودتر به اتمام برسانند و پروژه سریع تر به بهره برداری برسد.
کوتاه شدن زمان اجرای پروژه ها در کاهش هزینه های طرح و همچنین رفع فوری نیازهای روستاییان مؤثر بوده و طولانی شدن زمان اجرای طرح ها، موجب بوجود آمدن زمینه های فکری نامناسب برای سایر طرح هاست و روستاییان را با دلسردی مواجه می سازد.

  • 5 مهر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011