معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اصول نامه نگاری و نحوه انجام مکاتبات اداری دهیاری

8 آبان 1396
اصول نامه نگاری و نحوه انجام مکاتبات اداری دهیاری

شیوه نامه نحوه انجام مکاتبات دهیاریها

در راستای ساماندهی و نظام بخشی به مکاتبات دهیاری ها (در چارچوب شرح وظـایف منـدرج در ضـوابط و مقررات مربوط) با دستگاه ها و سایر سطوح اداری، نحوه انجام مکاتبات به شرح زیر تعیین میشود:

۱. در صورت نیاز به مکاتبه با هر یک از سازمانها، نهادها و دستگاه های اجرایی، دهیـار مـیتوانـد بـا اداره مربوط در سطح بخش و در صورت نبود، با اداره ذیربط در شهرستان یا استان مربوط مکاتبه نماید.

الف – چنانچه سازمانها، نهادها و دستگاه های مورد مکاتبه بعد از گذشت یـک مـاه از تـاریخ ثبـت نامـه در دبیرخانه مربوط، پاسخ لازم را ارائه ننمایند، دهیار میتواند ضمن پیوست سوابق، با یک سطح بـالاتر، مکاتبـه و رونوشت نامه را برای سطح مدیریتی پایینتر ارسال نماید.


ب – چنانچه هر یک از سطوح مدیریتی بالاتر نیز پس از ۴۵روز از تاریخ ثبت نامه در دبیرخانـه، پاسـخ لازم را ارائه ننمایند، دهیار ضمن پیوست سوابق میتواند با سطح مدیریتی بـالاتر مکاتبـه و رونوشـت نامـه را بـرای سطوح مدیریتی پایینتر ارسال نماید (این فرآیند تا سطح ملی ادامه خواهد داشت.)

۲. هریک از سطوح مختلف مدیریتی کشور در هر سطحی که باشند در صورت نیـاز مـیتواننـد مسـتقیماً بـا دهیاریها مکاتبه نمایند.

۳. در مواقع بروز سوانح و حوادث غیر مترقبه، دهیاری میتواند با قید زمان، درمتن نامه اقدام یا بدون رعایت سلسله مراتب با سطوح بالاتر نیز مکاتبه نماید.

۴. دهیاری موظف است کلیه مکاتبـات عـادی و محرمانـه را ثبـت، مـراجعین را جهـت پیگیـری مکاتبـات راهنمایی و نسخهای از مکاتبات را در مکانی مناسب بایگانی نماید.

۵. ضمن تأکید بر رعایت اصول نگارش و مکاتبات اداری، ضرورت دارد کلیه مکاتبات دهیاری اعم از عـادی و محرمانه در سربرگ دهیاری مربوط تهیه، دارای موضوع مشخص، شماره و تاریخ ثبت در دبیرخانـه بـا عنـوان کامل گیرنده، ممهور به مهر دهیاری و امضای شخص دهیار باشد.

۶. لازم است دهیاری رونوشتی از کلیه مکاتبات انجامشده را به شورای اسلامی روستا و بخشـداری مربـوط ارسال و در صورت پیگیری شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط با موضوع، مراتب را به اطلاع وی برساند.


🔴 برای سفارش محصول مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 8 آبان 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011