معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

طراحی و مناسب سازی مبلمان روستایی

14 آذر 1396

🛋طراحی و مناسب سازی مبلمان روستایی

🔸ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﻣﺒﻠﻤﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺷﻬﺮی) در اﯾﺮان:

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎری اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﻣﺪون و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای از اﻧﻮاع ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﻣﯿﺎن ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻤﺪن ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺣﺎﻻت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع آﺑﻨﻤﺎﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در اﯾﺮان، ﻟﻮح ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ، ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و … ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ. در دوران ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪری ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮده ﺗﺠﻠﯽ اﻗﺘﺪار آن در ﺷﮑﻮه ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻌﻤﺎری ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻫﻤﻮاره ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دارای اﻟﮕﻮی ﺳﮑﻮی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺑﺮان ﭘﯿﺎده ﻧﯿﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺤﻮه ی زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻢ رﯾﺸﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

🍂🍁

  • 14 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011