معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

قوانین مزایده در دهیاری ها

17 خرداد 1397
قوانین مزایده در دهیاری ها

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش پنجم – مزایده

ماده ۸ – در معاملات عمده آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می گردد.
تبصره ۱ – در مواردی که دهیاری لازم تشخیص دهد ، می تواند علاوه بر انتشار آگهی در روزنامه از سار سایل و طرق انتشاراتی از قبول پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخصا مربوط یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره ۲ – اگر به تشخیص دهیاری ، موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار زا خدمت در خارج از کشور هم برسد ، یک نسخه از آگهی باید به هر یک از سفارتخانه های کشورهای مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مربوط از طریق وزارت امور خارجه فرستاده شود.

ماده ۹ – در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود:
الف – نوع ومیزان کالا و کار و یا خدمت ( مدت انجام کار ) با مشخصات .
ب – مدت ومحل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل ومیزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا با انجام کار یا خدمت کلا” یا بعضا” تاخیر نماید.
پ – تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون الهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
ت – محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط عمومی ومشخصات دیگر در صورت لزوم .
ث – مهلت قبول پیشنهادها.
ج – حمل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه .
چ – واریز مبلغی به میزان حداقل ۵ درصد کل برآورد بعنوان سپرده به حساب سپرده دهیاری ، یا تقدیم ضمنانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضشمیمه پیشنهاد باشد.
ح – ذکر اینکه برندگاناول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
خ – میزان تضمین حسن انجام معامله وترتیب دریافت واستردادآن .
د – حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه وابلاغ به برنده ضرورت دارد.
ذ – روز و ساعت ومحل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه .
ر – میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دهیاری پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن .
ز – تصریح به اینکه دهیاری در رد یا قبول یک یاتمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
ژ – محل توزیع نمونه قرارداد که باید به وسیله پیشنهاددهنده با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

س – تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری موضوع ماده ( ۱۲ ) این آئین نامه می باشد.

ماده ۱۰ دهیاری در صورتی که ذکر شروط خاصی را علاوه بر نکات مندرج در ماده ( ۹ ) لازم تشخیص دهد ، مشروط به اینکه با قوانین و مقررات مغایر نباشد ، می تاند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط ومشخصات درج نماید ، به طوری که داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ، ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است .

ماده ۱۱ – در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد ( ۹ ) و ( ۱۰ ) باید در آگهی ذکر شود ، مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ، ممکن است نوع کاریا کالا یا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل ومیزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت دریافت بقیه مشخصات تعیین گردد و ذکر اینکه پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه ازآن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده ۱۲ – دهیاری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده انعقاد قرارداد دارای تکالیف واختیارات زیر می باشد:
الف – دهیاری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده اول رادر صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس بند ( ح ) ماده ( ۹ ) برای انجام معامله به آنها رجوع شود واز انجام معامله امتناع نماید ، به ترتیب ذکر شده در بند مذکور ضبط نماید.
ب – دهیاری اختیار داردمقدار کالا یا کرا مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل موردمعاخمله افزایش یا کاهش دهد ، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش را به طور متناسب رعایت و تطبیق نماید.
پ – هزینه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ت – دهیاری مکلف است هر گونه کسور قانونی که به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات کسر و در مهلت قانونی به حساب سازمانهای ذینفع تادیه نماید.

ماده ۱۳ – دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیر می باشد:
الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هایی که در داخل کشور منتشر می شود ، از تاریخ اولین نوبت انتشر از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی هایی که در خارج از کشور طبق تبصره ( ۲ ) ماده ( ۸ ) منتشر می شود ، از۴۵ روز نباید کمتر تعیین شود.
ب – میزان پیش پرداخت نبایداز ۲۵% مبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر انجام خواهد شد دهیاری موظف است پیش پرداخت را در هر صورت وضعیت به نسبت پیشرفت کار کسر ونسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه بانکی پیمانکار به همان نسبت اقدام نماید.
پ – میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع وخصوصیات معامله نباید از۵% مبلغ براورد معامله کمتر باشد و پس ازانعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین الات باشد ، پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دهیاری واریز و یا ضمانتنامه معبتر به دهیاری تسلیم شود و در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور ، دهیاری باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند.

ماده ۱۴ – مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که بامقررات مناقصه محدود مغایر نباشد ، در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده ۱۵ – رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه ، مناقصه محدد و یا نحوه عمل د رمارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از دهیار مسئول مالی دهیاری و یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا می باشد.

ماده ۱۶ – وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه بشرح ذیل تعیین می گردد:
الف – کمیسیون عالی معاملات مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد ازن انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ، ترتیب اثر دهد.
ب – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد نرسیده باشد ، کمیسیون می تواند مناقصه را نجدید و چنانچه مجددا” پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی روستا احاله نماید.
پ – کمیسیون عالی معاملات باید رد روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی و یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده است ، تشکیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی که تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز و رسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره کمتر بود ، مناقصه تجدید ومراتب را در صورتلجسه تنظیمی قید نماید. در مناقصه مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد ، کمیسیون پیشنهادات را باز و رسیدگی می نماید.
تبصره ۱ – دهیاری در مواردی که میسر تشخیص دهد ، باید قبل از قرائت پیشنهادها ، بهای عادلانه مورد مناقصه را بعنوان شاخص قیمت به وسایل مقتضی و به طور محرانه تهیه نموده ودر پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون عالی معاملات قرار دهد.
تبصره ۲ – در صورتی که کمیسیون عالی معاملات رای به تجدید مناقصه دهد ، مناقصه تجدیدمی شود.

ماده ۱۷ – تصمیمات کمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آراء و یابا اکثریت دو رای مشروط به اینکه رای دهیار یکی از دو رای باشد ، ملاک اعتبار خواهد بود.

تبصره – کمیسیون عالی معاملات مکلف است ازروزقرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در خوارد استثنایی این مهلت با تصویب دهیار تا بیست روز دیگر قابل تمدیدخواهدبود

ماده ۱۸ – در مواردی که کمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد ، سپرده شخص برنده واشخاصی که بهای پیشنهادی آنها در مرتبه دوم و سوم قراردارد ( مگر اینکه رجوع به برندگان دوم و سوم طبق بتصره ذیل ماده ( ۱۹ ) میسر نباشد ) نگاهداری وسپرده و سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

ماده ۱۹ – در صورتی که برنه مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به استنثای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکندو یا برای معامله حاضر نشود ، سپرده شرکت در مناقصه او به نفع دهیاری ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت تبصره ذیل این مادهابلاغ می گردد و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود ، سپرده او هم ضبط می شود ومراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با رعایت مفاد تبصره ( ۱ ) این ماده ابلاغ می گردد و اگر او هم اقدام نکرد ، سپرده ضبط می شود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوع برای اتخذ تصمیم به کمیسیون عالی معاملات گزارش می شود.

تبصره ۱ – رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او درمرتبه دوم و سوم قرارداد ، به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده منقاصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد ، در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است .
تبصره ۲ – مدت مقرر ۷ روز در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ، حداکثر تا یک ماه تعیین می شود ، مشروط به اینکه مدت مذکور در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.

ماده ۲۰ – در صورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند ، اعضای کمیسیون عالی معاملات با در نظر گرفتن کیفیت کالا ، خدمات وتسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان ، برنده مناقصه را انتخاب خواهند نمود و در صورت شرایط کاملا” مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهد شد.

ماده ۲۱ – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف – نام متعاملان .
ب – نوع ، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
پ – مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله .
ت – ترتیب عمل و میزان خسارت در مورادی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئا” یا کلا” تاخیر نماید.
ث – در صورتی که برنده مناقصه ملزم به ارایه نمونه باشد ، در این صورت باید نمونه کالا با مهر وامضای طرفین معامله تایید و نزد دهیاری نگاهداری شود.
ج – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار یا خدمت مورد معامله ومقتضیات محل تولید کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
چ – در قراردادها باید قید شود دهیاری می تواند تا حداکثر بیست وپنج درصد مبلغ پیمان را ازمیزان کار یا جنس موضوع پیمان کسر و یا ابضافه نماید و در هر حال باید قبل از نقضای مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.
ح – مبلغ پیش پرداخت وترتیب واریز آن در صورتی که درشرایط مناقصه ذکر شده باشد.
خ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است .
د – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد ، مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکرشده است ، برای طرف قرارداد نباشد.

ماده ۲۲ – در موارد زیر دهیاری می تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:
الف – خرید اموال وخدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد.
ب – خرید کالاها وخدمات انحصاری دولتی وکالاها وخدماتی که فروشنده آنها به تشخیص کمیسیون عالی معاملات انحصاری باشد.
پ – خرید کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
ت – معاملاتی که طرف مامله وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و یا دهیاری ها و یا شرکتهای تعاونی و نهادهای انقلاب اسلامی باشد.
ث – در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب دهیاری ترجیحا” کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد شد.
ج – در مورد کرایه حمل ونقل ، هزینه مسافرت ونظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت ومقطوع .
چ – در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضا کننده ، با تایید دهیار انجام خواهد شد.
ح – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل ، نرخ ثابتی از طرف دولت یا دهیاری ها یا مراجع ذیصلاح برای آنهاتعیین شده باشد.
تبصره – رعایت احکام مندرج در بند ( ب ) ماده ( ۱۲ ) و بندهای ( ب ) و ( ت ) ماده ( ۱۳ ) این آئین نامه در خصوص معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام می گردد نیز الزامی است .


🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011