معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

منابع درآمدی دهیاری ها کدامند ؟

17 خرداد 1397
منابع درآمدی دهیاری ها کدامند ؟

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش هشتم – درآمدها و منابع

ماده ۳۶ – درآمدها ومنابع دهیاری ها بشرح زیر می باشد:
الف – درآمدهای ناشی از عوارض ( درآمدهای عمومی ) .
ب – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی .
پ – بهای خدمات درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری .
ت – درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری .
ث – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی .
ج – استفاده از تسهیلات مالی .
چ – اعانت وکمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی واموال و داراییهایی که به طور اتفای یا به موجب قانون به دهیاری تعلق می گیرد.

ماده ۳۷ – هر دهیاری دارای تعرفه های خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول با تحصیل می شود ، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هرتغییری که در نوع ومیزان نرخ آنها صورت می گیرد ، در تعرفه های مذکور منعکس می شود.
تبصره – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی ، با رعایت مقررات قانونی مربوط ، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاری ها ابلاغ نماید.

ماده ۳۸ – دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست . در مواردی که مودی قادر به پردات تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد ، دهیاری می تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعلمی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می رسد ، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی های مودی خواهد بود.

ماده ۳۹ – استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تادیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که عدم شمول پرداخت عوارض مودی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید ، تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات یا پیشنهاد دهیار وتصویب شورای اسلامی روستا در صورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد ، از محل ردیف درآمدی مربوط و در صورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد ، به صورت علی الحساب به مودی پرداخت می گردد و دهیاری موظف است در متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصویب به هزینه قطعی منظور نماید.

 

 

مدیریت-عوارض-روستا

مدیریت-عوارض-روستا

نمونه قبض عوارض گیری در دهیاری و روستا

نمونه قبض عوارض گیری در دهیاری و روستا

 

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011