معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری ها چگونه است؟

17 خرداد 1397
گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری ها چگونه است؟

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش نهم – گردش عملیات منابع ومصارف دهیاری ها

ماده ۴۰ – پرداخت هزینه ها د درهایری مستلزم طی مراحل سه گانه زی راست :
الف – تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار وخدمتی انجام یا اموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجاد شده باشد.
ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هریک از طلبکاران پرداخت شود.
پ – صدور حوال در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته .
تبصره – ایجاد تعهد وتشخیص و صدور حواله بشرح فوق در صلاحیت دهیار یا کسانی است که از طرف دهیار به طور کتبی و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می شود.

ماده ۴۱ – مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار درقبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسئولیت مشترک می باشد.
تبصره – نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات مالی و دستور العلمهای مربوط به عهده مسئول مالی بوده و در صورتی که مسئول مالی تناقضی در دستورات صادر شده از طرف دهیاری یا قوانین و مقررات یاد شده مشاهده نماید ، باید مراتب را به دهیار گزارش نماید. چنانچه دهیار به طور کتبی با ذکر مستندات قانونی مسئولیت دستورات صادر شده را بپذیرد ، مسئول مالی مکلف به اجرای آن می باشد ولی باید مراتب را به اطلاع شورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن برساند. شورای یاد شده در صورت تایید موضوع ، مراتب را جهت پیگیری اقدامات قانونی به استانداری ذیربط منعکس می نماید.

ماده ۴۲ – کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب بااسناد مثبت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به اضمای مشترک دهیار ومسئول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است ، برسد.
تبصره – در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ، ممکناست به طور علی الحساب پرداخت واسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد.

ماده ۴۳ – طرز استفاده از تنخواه گردان وطرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

ماده ۴۴ – استفاده از وجوه حاصل از درآمدها ، قبل ازمنظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.

ماده ۴۵ – حسابدار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او واگذار گردیده است ، مکلف است در موقع پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستور دهنده پرداخت و شناسایی دریافت کننده وجه دفت لازم را به عمل آورد و امضاء واثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل پرداخت کننده وجه را نیز خود امضاء نماید.

ماده ۴۶ – حسابهای بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعب بانکهای مجاز کشور مفتوح گردد. افتتاح حساب بانکی به نام دهیرای با پیشنهاد دهیار وتصویب شورای اسلامی روستا امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۴۷ – در مواردی که دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای بانکی مجزا داشته باشد ، استفاده از وجوه متمرکز در یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای اسلامی روستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت وجوه یاد شده باید معلوم گردد.

ماده ۴۸ – دریافت تسهیلات دهیاری با توجه به بند ( ۳ ) ماده ( ۱۳ ) اساسنامه دهیاری ها باید با اجازه وتصویب شورای اسلامی روستا و تایید شورای اسلامی بخش صورت گیرد و در موقع استفاده ازتسهیلات مال ، مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی خواهد بود و سود ومدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت مشخص و بر طبق آن عمل شود.

ماده ۴۹ – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده می شود ، باید در حساب جداگانه نگهداری شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل وتصرفی نماید ، ولی پس از ده سال ازتاریخ استحقاق مطالبه ، در صورت عدم مطالبه ذینفع ، دهیاری می تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومی خود منظور و در این صورت دهیاری باید هر سال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده یاامانات پادار نماید.

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011