معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

طلاق در میان بانوان مناطق روستایی کشور

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

📚همانند دیگر پدیده های جمعیتی همچون باروری و مرگ ومیر، الگوها و روندهای طلاق نیز در طول دهه های اخیر دچار تغییرات زیادی شده است. از جمله این تغییرات میتوان به افزایش طلاق در سنین جوانی اشاره کرد. بر اساس آمارسرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ ، از مجموع حدود ۷۴۹ هزار بانوان بدون همسر در مناطق روستایی کشور در حدود ۶۷۴ هزار نفر از آنان به دلیل فوت همسر ( در حدود ۸۶٫۴ درصد ) و حدود ۱۰۲ هزار نفر (در حدود ۱۳٫۶ درصد ) به دلیل طلاق بدون همسر بوده اند .

📚آمار نشان می دهد از مجموع ۱۰۲ هزار نفر بانوان طلاق گرفته در مناطق روستایی کشور در حدود ۰٫۲ درصد در سنین ۱۰-۱۴ ساله، ۳٫۸ درصد در سنین ۱۹-۱۵ ساله ، ۱۰٫۶ درصد در سنین ۲۴-۲۰ ساله ، ۱۶٫۲ درصد در سنین ۲۹-۲۵ ساله ، ۱۷٫۷ درصد در سنین ۳۴-۳۰ ساله ، ۱۴٫۸ درصد در سنین ۳۹-۳۵ ساله ، ۱۰٫۹ درصد در سنین ۴۴-۴۰ ساله، ۸٫۴درصد در سنین ۴۹-۴۵ ساله، ۵٫۸ درصد در سنین ۴۹-۴۵ ساله، ۴٫۳درصد در سنین ۵۴-۵۰ ساله، ۲٫۸ درصد در سنین ۵۹-۵۵ساله و ۴٫۳درصد در سنین ۶۵ ساله و بیشتر قرار دارند. همان طور که ملاحظه می شود بیشترین طلاق در میان بانوان روستایی مرتبط با گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله بوده است.

📚اطلاعات حاکی از آن است که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۰٫۸ درصد بانوان روستایی بدون همسر به دلیل طلاق در گروه سنی ۲۹-۱۰ ساله ، ۶۴٫۹ درصد در گروه سنی ۶۴-۳۰ ساله و ۴٫۳ درصد بیش از ۶۵ ساله قرار دارند . قابل توجه است که در مناطق روستایی کشور در حدود ۴ درصد بانوان مطلقه در رده سنی ۱۹-۱۰ ساله قرار دارند .

📚نگاهی به آمار بانوان روستایی بدون همسر در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که در سنین کمتر طلاق عامل مهمی در ایجاد این وضعیت است . به طوری که ۷۴٫۸ در سنین ۱۰-۱۴ ساله، ۸۷٫۶ درصد در سنین ۱۹-۱۵ ساله ، ۸۴٫۷ درصد در سنین ۲۴-۲۰ ساله ، ۷۷ درصد در سنین ۲۹-۲۵ ساله ، ۶۶٫۴ درصد در سنین ۳۴-۳۰ ساله ، ۴۹ درصد در سنین ۳۹-۳۵ ساله ، ۳۲٫۲ درصد در سنین ۴۴-۴۰ ساله، ۲۰ درصد در سنین ۴۹-۴۵ ساله، ۱۱٫۶ درصد در سنین ۴۹-۴۵ ساله، ۶٫۳ درصد در سنین ۵۴-۵۰ ساله، ۳٫۴ درصد در سنین ۵۹-۵۵ساله و ۱٫۲درصد در سنین ۶۵ ساله بانوان روستایی بدون همسر به دلیل طلاق بدون همسر شده اند . همان طور که ملاحظه می شود هر چه رده سنی کمتر باشد، طلاق سهم مهمی در بدون همسر بودن بانوان روستایی است .

📚آنچه مسلم است طلاق برای بانوان روستایی با آسیب های اقتصادی ، عاطفی و اجتماعی همراه خواهد شد اما آنچه بیش از همه قابل توجه است تامین معیشت و زندگی بانوان و کودکان آنان است که با توجه به فرصتهای شغلی کم در روستا، توانایی مالی و اقتصادی پایین بانوان روستایی برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار، نداشتن وثیقه برای دریافت وام و نیاز به آموزشهای کاربردی و حرفه ای ، تامین هزینه زندگی آنان را با دشواری روبرو می سازد . توجه به توسعه کسب و کارهای مناسب هر منطقه برای بانوان روستایی جدا شده از همسر به منظور حمایت از آنان لازم و ضروری است . همچنین حمایت منطقی و درست از بانوان سالخورده جدا شده از همسر به منظور تامین معیشت و بهداشت و درمان آنان ضرورت می یابد .

🛎سوال : آیا در کشور ما بر حسب منطقه ، برنامه و راهبردهای حمایتی مناسب از بانوان روستایی بدون همسر و کودکان آنان داریم ؟

#حمایت_از_بانوان_روستایی_لازمه_توسعه_پایدار


📚 تعداد بانوان روستایی بدون همسر (بر اثر طلاق) در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بر حسب گروه سنی 📚(ماخذ: مرکز آمار ایران )


📚 توزیع نسبی بانوان روستایی بدون همسر (بر اثر طلاق) در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بر حسب گروه سنی (درصد)📚(ماخذ: مرکز آمار ایران )


📚 سهم طلاق در میان بانوان روستایی بدون همسر در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بر حسب گروه سنی (درصد)📚(ماخذ: مرکز آمار ایران )

نویسنده : فاطمه پاسبان

  • ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011