معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت دﻫﯿﺎری ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ

5 اردیبهشت 1398
ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت دﻫﯿﺎري ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و اﻫﻤﯿﺖ آن:

بر اساس ماده ۱۳۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪاری از اراﺿﯽ اﻃﺮاف ﻣﻠﮏ و ﻗﻨﺎت و ﻧﻬﺮ و اﻣﺜﺎل آن هست ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﺎل اﻧﺘﻔـﺎع و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از آن ضرورت دارد. ” .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ خ ﻣﺎده ۱ آیینﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر، ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ، ﻣـﺮداب ﻫـﺎ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫـﺎ ی ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ،(مصوب۱۳۷۹ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی آن ) “ﺣﺮﯾﻢ آن ﻗﺴﻤﺖ از اراﺿﯽ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺴـﯿﻞ ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺮداب و ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق ﺑـﺮای ﮐﻤـﺎل اﻧﺘﻔـﺎع و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺣﺮﯾﻢ اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ ( اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ آب داﺋﻢ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) و ﻣـﺮداب ﻫـﺎ و ﺑﺮﮐـﻪ ﻫـﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ۱تا ۲۰ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎ ﺗـﺎ ۱۵۰ ﻣﺘـﺮ ( ﺗـﺮاز اﻓﻘﯽ ) از ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد و ﻧﻮع ﻣﺼﺮف و وﺿﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺮﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﯿﺎﻫﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎ و … ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑـﺮای اﻃـﻼع ﻋﻤـﻮم اﻋـﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دﻫﯿﺎری ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ “رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ، ﻣﺮداب، ﺑﺮﮐﻪ، ﻣﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮوک، ﺷﺒﮑﻪ ﻫـﺎی آﺑﯿـﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و….” ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻣـﻮزش اﺟﻤـﺎﻟﯽ و رﻋﺎﯾـﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ، ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

 

 

 

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ:

 آن ﻗﺴﻤﺖ از رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ و داﻏﺎب و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺎ دوره ﺑﺮﮔﺸﺖ ۲۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﯾـﺎ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﻣﺠﺎری ﺳﯿﻞ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﺧﻄـﺮ ﺳﯿﻞ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۷ آیین ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﺮ و ﺣـﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ مصوب ۱۳۷۹ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان )

 

اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﻬﻢ دﻫﯿﺎری ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺳﯿﻞ و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ:

 مطابق بند ۳۰ ماده ۱۰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ، ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯿﺎری ﻫﺎ اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ روﺳﺘﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﻫﯿﺎر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ:

۱- ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﻬﺎر، ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ، ﻣﺮداب ﻫﺎ، ﺑﺮﮐﻪ ﻫـﺎ ی ﻃﺒﯿﻌﯽ و … و اراﯾﮥ ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺖ.

۲- ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی روﺳﺘﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖِ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺣﺮاﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.

۳- ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزه ای رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.

۴- ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ.

۵- اﺣﺪاث دﯾﻮار ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ و ﮐﻨﺎره ﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.


🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 5 اردیبهشت 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011