معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

مراجع نظارتی بر عملکرد دهیاری کدامند؟

26 خرداد 1398
مراجع نظارتی بر عملکرد دهیاری کدامند؟

براساس قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور (مصوب ۱۳۷۷) تاکنون بیش از ۳۶۰۰۰ دهیاری در روستاهای کشور تاسیس شده است که ضرورت دارد به طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. به منظور تطبیق عملکرد دهیاری ها با قوانین و مقررات مربوط و نظارت برعملکرد نهادهای موصوف ، به موجب قانون ، مراجع نظارتی متعددی تعیین شده است تا با نظارت دقیق ، موجبات حسن اجرای ضوابط حاکم بر دهیاری هارا فراهم آورند .

مهم ترین مراجع نظارتی بر عملکرد دهیاری ها عبارتند از :

۱- شورای اسلامی روستا :
براساس بند ماده ۷۸ قانون شوراها ، اجرای مصوبات شورا بر عهده دهیار و براساس بند (۱) ماده ۷۶ قانون موصوف نظارت و پیگیری برحسن اجرای مصوبات شورا ، بر عهده ی شورا اسلامی روستا می باشد . همچنین طبق بند (پ) ماده ۵۲ آیین نامه مالی دهیاری ها ، رسیدگی نهایی به حسابرسی دهیاری ها توسط شورای اسلامی روستا و از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان انجام میشود . شورای اسلامی روستا نخستین ناظر محلی بر اجرای مصوبات و عملکرد دهیاری ها می باشد.

۲- هیئت های تطبیق :
از دیگر هرم هایی که موجبات حسن عملکرد دهیاری را تبیین می نماید ، تبصره ۴ ذیل ماده ۹۰ قانون شوراها مبنی بر ضرورت طرح کلیه مصوبات شوراها و تطبیق آن ها با قوانین و مقررات موضوعه در هیئت تطبیق می باشد . براساس این تبصره ، هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی روستا با عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل آن در بخشداری ها تعیین شده است.

۳- وزارت کشور و واحد های تابعه :
(سازمان شهردار ها و دهیاری های کشور ، استانداری ، فرمانداری و بخشداری ) :    

از اهم مواد قانونی که میتوان برای تبیین جایگاه نظارتی وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و واحدهای تابعه بردهیاری ها به آن اشاره کرد ، ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (موسوم به قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی ) ، ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور (مصوب ۱۳۷۷) ، ماده ۶۲ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴) می باشد.

الف) ماده ۱۰۶ قانون شوراها :
براساس این ماده ، وزارت کشور مسئول اجرای قانون شوراها می باشد و از آنجا که جایگاه قانونی نهاد دهیاری در قانون موصوف تبیین شده، بدیهی است که نظارت بر عملکرد دهیاری می بایست توسط وزارت کشور و واحدهای تابعه از جمله دفاتر امور روستایی و شوراها ، دفاتر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری ها صورت پذیرد .

ب)ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاها:
با توجه به این مهم که اختیار تاسیس دهیاری در روستا های واجد شرایط به موجب ماده واحده موصوف، به وزارت کشور واگذار شده ، مرجع صدور مجوز ، خود ، ناظر بر عملکرد نهاد تاسیس شده میباشد.

ج) ماده ۶۲ قانون شهرداری :
براساس ماده ۶۲ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴) و اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، این سازمان متولی سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و نظارت بر اداره امور شهرها و روستاها می باشد . برهمین اساس مسئولیت حسن اجرای ضوابط تعیین شده در متون قانونی مرتبط با دهیاری ها بر عهده وزارت کشور بوده که می تواند از طریق واحد های تابعه ایفای وظیفه نماید .

  • 26 خرداد 1398
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011