معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

فراخوان ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب و ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

۲ مرداد ۱۳۹۸
فراخوان ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب و ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

مجید عبدالهی اظهار کرد: ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب و ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۸…

ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب و ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۸  از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران ، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای دیگر همکار برگزار می‌شود.

وی افزود: طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخـت کتـاب ایـران بـرای نخسـتین بـار در ۱۳۹۳ از سـوی معاونـت امـور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در سراسـر ایـران بـرای ترویج کتاب‌خوانی برگـزار شـد و از آن سـال بـه بعد بـه خاطر اسـتقبال خوبی کـه از این طرح شـد و همچنیـن برآوردهـای مثبت کارشناسـان از آن، به‌صورت سـالانه برگزار می‌شود.

به گفته عبدالهی،‌جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب  ، طرحی ملی و بومی اسـت و بر اسـاس اقتضائات کشـومان برنامه‌ریزی و اجراشـده اسـت و در هرسـال یـک شـهر به‌عنوان پایتخـت کتـاب از بیـن شـهرهای نامـزد انتخـاب و معرفـی می ‌شود. ایـن انتخـاب اگرچه بـا محوریـت کتاب انجـام می‌شود، امـا برنامه‌ای اسـت کـه در آن مشارکت‌جویی، تمرکززدایـی، توجـه به‌نظام برنامه‌ریزی و تدویـن برنامه‌های بلندمدت فرهنگـی نیز در سـطوح محلی تمرین می‌شود.

وی اضافه کرد: هرسـال یـک شـهر به‌عنوان پایتخـت کتـاب از بیـن شـهرهای نامـزد انتخـاب و معرفـی می‌شود. پیشتر شهر‌های اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان پایتخت کتاب ایران بودند و از اسفندماه سال گذشته تا پایان سال جاری نیز عنوان پایتختی کتاب ایران در اختیار شهر یزد است.
عبدالهی درادامه گفت: بر اساس فراخوان، برنامه‌هایی قابلیت شرکت در رقابت را دارد که با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تدوین و با امضای شهردار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود و شهر معرفی شده به عنوان پایتخت کتاب ایران ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای منظمی از پیشرفت برنامه‌های ارائه شده به دبیرخانه است.

شایان ذکر است شهرهای متقاضی شرکت در جشنواره می‌توانند تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ اقدامـات انجام‌شده، برنامه‌ها، مـدارک و مسـتندات فعالیت‌های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب‌خوانی آن شهر، را همراه بـا برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره مستقر در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی استان‌ها یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسـال کنند.

همچنین روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می‌توانند اقدامـات انجام‌شده، برنامه‌ها، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت‌های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب‌خوانی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره کـه در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی استان‌ها مسـتقر است و یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسـال نمایند . مهلت ارسال آثار ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ میباشد.

 

نشانی: «دبیرخانه مرکزی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» ـ تهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خیابان فجر (جم سابق) ـ شماره ۷ ـ ساختمان فجر ـ طبقه ۵ کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱

پست الکترونیک: iranbookpromotion@gmail.com 

همچنین برگه‌ها، فرم‌ها و جزئیات دستورالعمل‌های اجرایی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران از طریق تارنمای شبکه ترویج کتابخوانی ایران به نشانی www.bookpromotion.ir در دسترس است .
برای کسب اطلاع بیش‌تر نیز می‌توانند با شماره‌های ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴- ۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹ تماس بگیرند.

✅دریافت pdf  ششمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب

✅دریافت pdf ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

  • ۲ مرداد ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011