معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

پیام برنامه اسکان بشر ملل متحد در ارتباط با بحران کوید- ۱۹ با موضوع سکونتگاههای غیر رسمی

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

پیام برنامه اسکان بشر ملل متحد در ارتباط با بحران کوید- ۱۹ با موضوع سکونتگاههای غیر رسمی

پیام برنامه اسکان بشر ملل متحد در ارتباط با بحران کوید- ۱۹ با موضوع سکونتگاههای غیر رسمی

  • ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011